Hjälptjänster

logo
bild

Granskning av detaljplan Cirkusplatsen Hagfors

Nu har ett förslag till detaljplan för Cirkusplatsen upprättats. Här hittar du alla handlingar.

Ett förslag till DETALJPLAN för CIRKUSPLATSEN, Hagfors 2:161 och 2:194 m fl i Hagfors kommun har upprättats. Området är beläget i norra delen av Hagfors stad mellan rondellerna Storgatan/Parkvägen och Ängfallheden. Planområdet Cirkusplatsen ligger norr om Parkvägen, väster om Uvån och öster om bostadsområdet i kvarteret Skogvaktaren.

Cirkusplatsen omfattar redan befintlig handel med Lidl och avses att utökas norr ut med ytterligare handel (H), i första hand för butikskedjor, men även kontorsverksamhet (K) möjliggörs. Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan som inbegriper Fördjupad översiktsplan för Hagfors stad och Naturvårdsplanen.

Granskningstid
Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning under tiden 2018-04-17 – 2018-05-02 på stadshuset i Hagfors, Dalavägen 10 samt på Hagfors kommuns hemsida www.hagfors.se. Du som har synpunkter på planförslaget ska framföra det skriftligen till Hagfors kommun, samhällsbyggnadsavdelningen, 683 80 Hagfors senast 2018-05-03, eller till kommun@hagfors.se.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Upplysningar om hemsidan besvaras av Nathalie Andersson, avdelningskommunikatör samhällsbyggnadsavdelningen och upplysningar om planen lämnas av Hagfors kommuns växel 0563- 185 00.

Handlingar

1) Innehållsförteckning granskningPDF (pdf, 16.4 kB)

2a) Underrättelse om granskning 2018-04-16PDF (pdf, 17.2 kB)

2b) Sändlista 2018-04-16PDF (pdf, 39 kB)

3a) Plankarta A1PDF (pdf, 456.4 kB)

3b) Plankarta A3PDF (pdf, 468 kB)

4) GrundkartaPDF (pdf, 66.8 kB)

5) Planbeskrivning granskningPDF (pdf, 1.6 MB)

6) Behovsbedömning utredningPDF (pdf, 145.5 kB)

7) Fastighetsförteckning med kartbilagaPDF (pdf, 498.9 kB)

8a) Geoteknisk PM 2003-08-06PDF (pdf, 6.4 MB)

8b) Geotekniskt PM grundläggning byggnad 2017-06-26 PDF (pdf, 169.3 kB)

9) Naturvärdesbedömning 2018-02-26PDF (pdf, 17 kB)

10) Samrådsredogörelse 2018-03-19PDF (pdf, 744.8 kB)

11a) Beslut om granskning KS §44 2018-04-09PDF (pdf, 2.2 MB)

11b) Beslut om samråd SBU §80 2017-09-26PDF (pdf, 154.6 kB)

11c) Beslut om planbesked SBU §2 2017-01-31PDF (pdf, 99 kB)

Övriga handlingar

12a) ÖD. Fördjupad översiktsplan för Hagfors stadPDF (pdf, 29.1 MB)

12b) ÖD. Beslut att aktualitetsförklara ÖP KS§50 2014-05-26PDF (pdf, 194.5 kB)

13a) ÖD. Udrag Länsstyrelsens kulturmiljöprogram 209 HagforsPDF (pdf, 742 kB)

13b) Dito kartaPDF (pdf, 922.5 kB)

14a) TrafiknätsanalysPDF (pdf, 2.3 MB)

14b) Beslut KS §28 2000-03-14PDF (pdf, 111.9 kB)

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se