Hjälptjänster

logo
bild

Granskning av detaljplan Kvarteret Cykeln

Nu har ett förslag till detaljplan för Kvarteret Cykeln upprättats. Här hittar du alla handlingar.

Förslag till DETALJPLAN FÖR KVARTERET CYKELN (Cykeln 1 och 2 samt delar av Hagfors 2:166, 2:5 och 2:53) i Hagfors kommun finns tillgängligt för granskning under tiden 2018-05-24 - 2018-06-15 på stadshuset i Hagfors, Dalavägen 10 samt på Hagfors kommuns hemsida www.hagfors.se.

Har du synpunkter?
Enligt PBL kap 5 § 20 ska Hagfors kommun meddela kända sakägare och organisationer av hyresgäster för berörda fastigheter om granskningen. Du som har synpunkter på planförslaget ska framföra det skriftligen till Hagfors kommun, samhällsbyggnadsavdelningen, 683 80 Hagfors och ska vara kommunen tillhanda senast 2018-06-18. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Har du frågor?
Varmt välkommen att kontakta Annika Ekblom, planeringsarkitekt, 0563-185 39.

Handlingar i ärendet

1. Innehållsförteckning granskningshandlingar 2018-05-23PDF (pdf, 16.8 kB)

2a. Underrättelse om granskningPDF (pdf, 17.1 kB)

2b. Inbjudan till granskningPDF (pdf, 17.1 kB)

2c. Sändlista 2018-05-23PDF (pdf, 43.1 kB)

3. Plankarta A1PDF (pdf, 178 kB)

4a. Grundkarta format A2PDF (pdf, 212.8 kB)

4b. Grundkarta format halvskala A4PDF (pdf, 252.7 kB)

5. PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.7 MB)

6. PM trafikbullerutredning daterad 2018-01-12PDF (pdf, 1.6 MB)

7. BehovsbedömningPDF (pdf, 246.1 kB)

8. Fastighetsförteckning 2017-02-06PDF (pdf, 1.3 MB)

9. Samrådsredogörelse daterad 2018-04-16PDF (pdf, 1.3 MB)

10a. Bilaga Illustrationer till punkthus (underlag för trafikbullerutredning)PDF (pdf, 19.1 MB)

10b. Bilaga Förklaring illustrationPDF (pdf, 47.9 kB)

11a. Beslut om granskning ks §68 2018-05-14PDF (pdf, 5.1 MB)

11b. Beslut om samråd sbu §9 2017-01-31PDF (pdf, 3.4 MB)

11c. Beslut om planuppdrag sbu §26 2016-03-01PDF (pdf, 106.7 kB)

Övriga handlingar

12a. ÖH Fördjupad översiktsplan för Hagfors StadPDF (pdf, 3.4 MB)

12b. ÖH Beslut att aktualitetsförklara ÖP ks §50 2014-05-26PDF (pdf, 108.6 kB)

13a. ÖH Utdrag Länsstyrelsen kulturmiljöprogram 209 HagforsPDF (pdf, 429.8 kB)

13b. ÖH 209 Hagfors gränsPDF (pdf, 931.4 kB)

14a. ÖH TrafiknätsanalysPDF (pdf, 2.3 MB)

14b. ÖH Beslut ks §28 2000-03-14PDF (pdf, 111.9 kB)

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se