Hjälptjänster

logo
bild

Kungörelse

Samråd förslag till DETALJPLAN FÖR UTVIDGNING AV HAGFORS JÄRNVERKSOMRÅDE.

Förslag till DETALJPLAN FÖR UTVIDGNING AV HAGFORS JÄRNVERKSOMRÅDE, Etapp 1 och 2 Uddeholms AB i Hagfors, upprättad 2018-05-21 redovisas för samråd enligt 5 kap. 11a § plan- och bygglagen (2010:900) under tiden från och med 4 juli 2018 till och med 23 augusti 2018. I handlingarna ingår också för samråd en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Planförslaget har stöd i gällande översiktsplan.

Detaljplanens primära syfte är att planlägga Hagfors Järnverks (Uddeholms AB)markreserver med huvudsaklig användning för industriändamål (J) och möjliggöra aktuell utvidgning (etapp 1) och framtida expansion (etapp 2). I syftet inbegrips att den framtida industriverksamheten ska tryggas samt att det ska finnas möjligheter att uppfylla gällande lagstiftning avseende miljöskydd, skyddsavstånd och miljökvalitetsnormer etc inom planområdet.

I den västra delen av planområdet avsätts ett område som syftar till att fungera som skydd för omgivande bebyggelse samt möjliggöra för mångfunktionella ytor, eventuell förskjutning av Hagälven samt ekosystemtjänster. I östra delen av planområdet bekräftas befintliga verksamheter och nya användningsområden införs med verksamheter som kräver mindre skydds avstånd än 10 meter, dvs är icke störande för angränsande bebyggelseområden.

Planen har delats in i två etapper, etapp 1 kräver inga åtgärder på eller förskjutning av Hagälven, etapp 2 kräver förskjutning av Hagälven och därmed tillstånd enligt 11 kap MB för att kunna genomföras.

Planområdet omfattar primärt fastigheterna Hagfors 2:61 och Hagfors 2:59, Hagfors 2:5/lott 1 och Hagfors 2:185 mfl. Skriftlig inbjudan har skickats till de fastighetsägare och hyresgäster som listas i fastighets-förteckningen. Även berörda myndigheter och organisationer har bjudits in till samråd. Efter samrådet kommer en granskning att genomföras enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen. Underrättelse om granskning kommer att anslås på kommunens anslagstavla samt meddelas skriftligen till de som inbjöds till samrådet.

Upplysningar om planen lämnas av Hagfors kommun tel 0563 – 185 00 (växel). Den som har synpunkter på förslaget till detaljplan skall framföra det skriftligen till nedanstående postadress eller e-postadress så att synpunkten är Hagfors kommun tillhanda senast den 23 augusti 2018.

E-post: kommun@hagfors.se
Postadress: Hagfors kommun, 683 80 Hagfors.

Den som inte skriftligen inkommit med synpunkter senast under granskningen kan förlora sin rätt att överklaga detaljplanen.

Handlingar

1. InnehållsförteckningPDF (pdf, 16.7 kB)

2a. UnderrättelsePDF (pdf, 20.2 kB)

2b. InbjudanPDF (pdf, 20.2 kB)

2c1. Kungörelse_vf_nwtPDF (pdf, 130.4 kB)

2c2. Kungörelse_veckobladetPDF (pdf, 130.8 kB)

2d. Sändlista samrådPDF (pdf, 52.3 kB)

3. Plankarta H2_61 samråd rev 20180409PDF (pdf, 1.9 MB)

4. Grundkarta samråd rev 20180409PDF (pdf, 756.3 kB)

5. PB DP Utvidgning av Hagfors järnverksområde 20180521 revPDF (pdf, 4.2 MB)

6. MKB DP Utvidgning av Hagfors järnverksområde maj 2018 revPDF (pdf, 1.7 MB)

7. Naturvärdesinventering Rapport NVIPDF (pdf, 2.5 MB)

8a. Behovsbedömning Uddeholm 20160222PDF (pdf, 225.1 kB)

8b. 55a Länsstyrelsens yttrande behovsbedömning Uddeholm ABPDF (pdf, 109.6 kB)

9a. Samrådskrets rev 20180409PDF (pdf, 926.2 kB)

9b. FastighetsförteckningPDF (pdf, 2.1 MB)

10. Bilaga 1 Kulturmiljö 20180425PDF (pdf, 1.5 MB)

11. Bilaga 2 PM HK ställningstagandenPDF (pdf, 110.2 kB)

12a. Beslut sbu §48 20180529PDF (pdf, 264.2 kB)

12b. Beslut sbu §157 20151215PDF (pdf, 73.5 kB)

12c. Beslut sbu §80 20140826PDF (pdf, 1.5 MB)

Övriga handlingar

13a. ÖH Översiktsplan (Övrig handling).PDF (pdf, 33.2 kB)

13b. ÖH FÖP (Lsts exemplar401-20180328-hagfors)PDF (pdf, 12.8 MB)

13c. ÖH KF-beslut 2014-06-23 § 49PDF (pdf, 172.1 kB)

14a. ÖH LstS KMP 209_hagforsPDF (pdf, 968.6 kB)

14b ÖH LstS KMP gräns 209 hagforsPDF (pdf, 694.1 kB)

14c. ÖH Byggnadsinventering 1978 utdragPDF (pdf, 5 MB)

15a. ÖH Trafiknätsanalys Hagfors 991130PDF (pdf, 2.3 MB)

15b. ÖH Beslut trafikanalys ks0003PDF (pdf, 111.9 kB)

16. ÖH RA Rapport SGU Hagforstvätten Huvudstudie SwecoPDF (pdf, 12.4 MB)

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se