Politik & Påverkan

 

Politik & påverkan

Kommunens valda politiker beslutar hur kommunen ska organiseras och hur de pengar som finns i budgeten ska fördelas. Kommunfullmäktiges sammansättning bestäms av allmänna val vart fjärde år och kommunstyrelsen och nämnderna får den sammansättning som fullmäktige bestämmer. Kommunalrådet är den enda som arbetar som politiker på heltid och får lön från kommunen. Övriga förtroendevalda är fritidspolitiker och sköter sitt uppdrag vid sidan av sitt ordinarie jobb eller andra åtaganden.

Delaktiga medborgare
Ett demokratiskt samhälle behöver delaktiga medborgare med möjlighet till insyn och påverkan. Därför är i stort sett alla kommunala handlingar offentliga och var och en har rätt att framföra sina åsikter och förslag till våra förtroendevalda. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga - du är välkommen att komma och lyssna. Som ett led i att utveckla den lokala demokratin finns "Allmänhetens frågestund" i samband med kommunfullmäktiges sammanträden i mars och september. Frågestunden genomförs i början av sammanträdet och pågår under högst 30 minuter. Frågan du vill ställa bör lämnas till nämndsekretariatet senast tio dagar före sammanträdet. Frågorna besvaras i första hand av den person som får frågan, i andra hand av ordförande eller vice ordförande i den nämnd eller styrelse som berörs.

Medborgarförslag
En nyhet i kommunallagen är att den som är folkbokförd i en kommun ska kunna väcka ärende i fullmäktige. Medborgarförslag handläggs enligt samma grunder som motioner från fullmäktigeledamöter och övriga nämndförslag. Du kan lämna ditt medborgarförslag till kommunens nämndsekretariat eller direkt till fullmäktiges presidium på fullmäktiges sammanträde. Förslaget ska vara skriftligt och undertecknat. Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska också finnas med. Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från att förslaget väcktes.

Du kan lämna ditt medborgarförslag här

Sammanträdeskalender
På hemsidan publiceras sammanträdesdagar så du kan se vilka dagar olika nämnder sammanträder. Här hittar du också kallelser till politiska möten. Här kan du se hela möteskalendern och kallelser till möten.

Aktuella handlingar publiceras när sådana finns och är av större allmänt intresse. Du kan också få mer information om de beslut som tagits genom att läsa protokollen. Här hittar du protokollen från nämndernas och styrelsernas möten.