Hjälptjänster

logo

Kommunstyrelsen och utskotten

Kommunstyrelsen, som är kommunens motsvarighet till regeringen, har 13 ledamöter och lika många ersättare. Alla är valda av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen (KS) ansvarar för övergripande ledning och samordning av kommunens verksamheter, men också för ekonomi och budget. Kommunstyrelsen förbereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut blir genomförda. Kommunstyrelsen har rätt att besluta i vissa frågor.

Lista på ärenden som ska behandlas på kommunstyrelsens sammanträde måndag 12 november kl. 09:00.

1. Val av protokollsjusterare

2. Driftbudget 2019 med plan för 2020-2021

3. Utdebitering 2019

4. Köp av mark i Råda, del av Råda 1:20

5. Förslag till avsteg från skogsbruksplanen angående avverkning i Staffaskogen

6. Ledningsorganisation – sammanslagning vård- och omsorgsavdelningen och sociala avdelningen

7. Budgetuppföljning KS 2018

8. Redovisning av investeringsprojekt samhällsbyggnadsavdelningen januari-augusti 2018

9. Beslutsattestanter för verksamheterna inom samhällsbyggnadsavdelningens ansvarsområde från och med 2019-01-01

10. Beslut om granskning: Förslag till detaljplan Bryggan i Uvån, delar av Hagfors 2:1 och 2:161, Hagfors kommun

11. Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF - KL 18)

12. Gymnasiesamverkan i Värmland

13. Plan för Hagfors kommuns introduktionsprogram 2018/2019

14. Ansökan om bidrag - Ekshärads hembygdsförening

15. Ansökan om bidrag - Norra Råda hembygdsförening

16. Ansökan om samarbetsavtal Hagfors kommun och Hagfors Innebandyförening

17. Ansökan om att få bli utsedd till vigselförrättare

18. Sammanträdesdagar för 2019

19. Remiss om Regionalt serviceprogram 2014-2020

20. Nominering till Kulturstipendiet 2018

21. Svar på medborgarförslag - önskemål om uppsättande av hopptorn vid Åsarnabadet eller Uddeholmsbadet

22. Svar på medborgarförslag asfaltering av GC-vägen i Vågbacken längs lv 246

23. Anmälningar

24. Delegeringsbeslut

25. Information


Kommunstyrelsen är det politiska organ som ansvarar för de fyra enheterna administration, ekonomi, personal och utveckling.

Utskotten
Utskottens uppgift är att se till att verksamheten följer de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat. Utskotten ser också till att de föreskrifter som gäller för verksamheten följs, till exempel socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen. Utskottens ledamöter och ersättare är politiskt tillsatta och utses av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens ledamöter 2015-2018

Ledamöter

Åsa Johansson
Göran Eriksson

Åsa Johansson (S), ordförande
asa.f.johansson@hagfors.se, 0563-185 30

Tomas Pettersson (S), första vice ordförande
tomas.pettersson@hagfors.se,

Göran Eriksson (S)
goran.eriksson@hagfors.se, 070-190 47 92

Pernilla Boström
Sten-Inge Olsson
Ingemar Tönnberg

Pernilla Boström (S)
pernilla.bostrom@hagfors.se, 070-181 44 05

Sten-Inge Olsson (S)
sten-inge.olsson@hagfors.se, 070-637 12 20

Ingemar Tönnberg (S)
ingemar.tonnberg@hagfors.se, 070-554 07 48

Ann-Sofie Ronacher
Roger Brodin (M)

Ann-Sofie Ronacher (S)
ann-sofie.ronacher@hagfors.se, 076-111 18 89

Stellan Andersson (C), andre vice ordförande
stellan.andersson@hagfors.se, 070-326 37 31

Roger Brodin (M)
roger.brodin@hagfors.se

Hans Liljas
Anders Skogfeldt
Mikael Edvardsson

Hans Liljas (L)
hans.liljas@hagfors.se

Anders Skogfeldt (SD)
anders.skogfeldt@hagfors.se

Mikael Edvardsson (SD)
mikael.edvardsson@hagfors.se

Anna Hammar

Anna Hammar (V)
anna.hammar@hagfors.se

Ersättare
Margot Karlsson (S)
Ulla Lundh (S)
Anna-Greta Johansson (S)
Jan Sandström (S)
Lena Svensson (S)
Alexander Paulsson (S)
Karl-Johan Cederstedt (S)
Anna-Karin Berglund (C)
Liselotte Westlund (C)
Lars T Stenson (L)
Jan Klarström (SD)
Karl Persson (SD)
Kristoffer Ejnermark (V)

Sidansvarig

Senast ändrad

2018-11-09

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se