Hjälptjänster

logo

Kommunstyrelsen och utskotten

Kommunstyrelsen, som är kommunens motsvarighet till regeringen, har 13 ledamöter och lika många ersättare. Alla är valda av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen (KS) ansvarar för övergripande ledning och samordning av kommunens verksamheter, men också för ekonomi och budget. Kommunstyrelsen förbereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut blir genomförda. Kommunstyrelsen har rätt att besluta i vissa frågor.

Lista på ärenden som ska behandlas på kommunstyrelsens sammanträde måndag 16 oktober 2017 kl 09:00.

1. Val av protokollsjusterare

2. Budgetinformation

3. Delårsbokslut 2017

4. Målkortsrapportering 2017

5. Informationssäkerhetspolicy

6. Ersättares turordning i styrelse, nämnder och utskott

7. Återrapportering av motioner och medborgarförslag som ej besvarats 2017

8. Återrapportering av ej verkställda beslut KS

9. Fullmakt för uttag från bankkonton m.m.

10. Äskande om tilläggsbudget för investeringsprojekt 1121 Centrumplan, delmoment ombyggnation av Torget

11. Ekonomisk redovisning investeringsprojekt samhällsbyggnadsavdelningen januari-augusti 2017

12. Kvalitet i Särskilt boende

13. Svar på Medborgarförslag om stadsbuss i Hagfors

14. Svar på Medborgarförslag om återvinning av material till skolor och förskolor

15. Svar på medborgarförslag angående rökfria arbetsplatser

16. Svar på medborgarförslag angående skylt i Ekshärad

17. Anmälningar

18. Delegeringsbeslut

19. Information

Kommunstyrelsen är det politiska organ som ansvarar för de fyra enheterna administration, ekonomi, personal och utveckling.

Utskotten
Utskottens uppgift är att se till att verksamheten följer de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat. Utskotten ser också till att de föreskrifter som gäller för verksamheten följs, till exempel socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen. Utskottens ledamöter och ersättare är politiskt tillsatta och utses av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens ledamöter 2015-2018

Ledamöter

Åsa Johansson
Ann-Sofie Ronacher
Göran Eriksson

Åsa Johansson (S), ordförande
asa.f.johansson@hagfors.se, 0563-185 30

Ann-Sofie Ronacher (S), första vice ordförande
ann-sofie.ronacher@hagfors.se, 076-111 18 89

Göran Eriksson (S)
goran.eriksson@hagfors.se, 070-190 47 92

Pernilla Boström
Sten-Inge Olsson
Ingemar Tönnberg

Pernilla Boström (S)
pernilla.bostrom@hagfors.se, 070-181 44 05

Sten-Inge Olsson (S)
sten-inge.olsson@hagfors.se, 070-637 12 20

Ingemar Tönnberg (S)
ingemar.tonnberg@hagfors.se, 070-554 07 48

Roger Brodin (M)

Tomas Pettersson (S)
tomas.pettersson@hagfors.se

Stellan Andersson (C), andre vice ordförande
stellan.andersson@hagfors.se, 070-326 37 31

Roger Brodin (M)
roger.brodin@hagfors.se

Hans Liljas
Anders Skogfeldt
Mikael Edvardsson

Hans Liljas (L)
hans.liljas@hagfors.se

Anders Skogfeldt (SD)
anders.skogfeldt@hagfors.se

Mikael Edvardsson (SD)
mikael.edvardsson@hagfors.se

Anna Hammar

Anna Hammar (V)
anna.hammar@hagfors.se

Ersättare
Margot Karlsson (S)
Ulla Lundh (S)
Anna-Greta Johansson (S)
Jan Sandström (S)
Lena Svensson (S)
Alexander Paulsson (S)
Karl-Johan Cederstedt (S)
Anna-Karin Berglund (C)
Liselotte Westlund (C)
Lars T Stenson (L)
Jan Klarström (SD)
Karl Persson (SD)
Kristoffer Ejnermark (V)

Sidansvarig

Senast ändrad

2017-10-10

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se