Hjälptjänster

logo

Kommunstyrelsen och utskotten

Kommunstyrelsen, som är kommunens motsvarighet till regeringen, har 13 ledamöter och lika många ersättare. Alla är valda av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen (KS) ansvarar för övergripande ledning och samordning av kommunens verksamheter, men också för ekonomi och budget. Kommunstyrelsen förbereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut blir genomförda. Kommunstyrelsen har rätt att besluta i vissa frågor.

Lista på ärenden som ska behandlas på kommunstyrelsens sammanträde måndag 15 maj 2017 kl 13:30 kommer under vecka 19.

1. Val av protokollsjusterare

2. Revidering av övergripande målkort för Hagfors
kommun

3. Verksamhets- och budgetuppföljning

4. Återrapportering av motioner och medborgarförslag som
ej besvarats 2017

5. Återrapportering av ej verkställda beslut KS

6. Reviderat organisationsförslag

7. Revidering av delegeringsordning

8. Ekonomisk redovisning investeringsprojekt 2016

9. Förslag till lokal trafikföreskrift avseende enkelriktning av
Skolgatan, Hagfors

10.Patientsäkerhetsberättelse vård- och
omsorgsavdelningen

11.Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska
del 2015-2016.

12.Gymnasieorganisation läsåret 2017/2018

13.Ansökan avseende medfinansiering 2017-2020

14.Marknadsföringssamarbete, flyglinjen Torsby-Hagfors-
Arlanda

15Ansökan om samarbetsavtal Hagfors kommun och
Hagfors Motorcykelklubb

16.Ansökan till Hagfors kommun om investeringsbidrag
från Hagfors Motorcykelklubb

17.Sponsorförfrågan - Viking HC

18.Riktlinjer och kvittering för surfplattor för
förtroendevalda i Hagfors kommun

19.Val av ledamot till barn- och bildningsutskottet (S)

20.Val av ersättare till barn- och bildningsutskottet (S)

21.Anmälningar

22.Delegeringsbeslut

23.Information - ändrad tid för kommunstyrelsen

 

Kommunstyrelsen är det politiska organ som ansvarar för de fyra enheterna administration, ekonomi, personal och utveckling.

Utskotten
Utskottens uppgift är att se till att verksamheten följer de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat. Utskotten ser också till att de föreskrifter som gäller för verksamheten följs, till exempel socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen. Utskottens ledamöter och ersättare är politiskt tillsatta och utses av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens ledamöter 2015-2018

Ledamöter

Åsa Johansson
Ann-Sofie Ronacher
Göran Eriksson

Åsa Johansson (S), ordförande
asa.f.johansson@hagfors.se, 0563-185 30

Ann-Sofie Ronacher (S), första vice ordförande
ann-sofie.ronacher@hagfors.se, 076-111 18 89

Göran Eriksson (S)
goran.eriksson@hagfors.se, 070-190 47 92

Pernilla Boström
Sten-Inge Olsson
Ingemar Tönnberg

Pernilla Boström (S)
pernilla.bostrom@hagfors.se, 070-181 44 05

Sten-Inge Olsson (S)
sten-inge.olsson@hagfors.se, 070-637 12 20

Ingemar Tönnberg (S)
ingemar.tonnberg@hagfors.se, 070-554 07 48

Roger Brodin (M)

Tomas Pettersson (S)
tomas.pettersson@hagfors.se

Stellan Andersson (C), andre vice ordförande
stellan.andersson@hagfors.se, 070-326 37 31

Roger Brodin (M)
roger.brodin@hagfors.se

Hans Liljas
Anders Skogfeldt
Mikael Edvardsson

Hans Liljas (L)
hans.liljas@hagfors.se

Anders Skogfeldt (SD)
anders.skogfeldt@hagfors.se

Mikael Edvardsson (SD)
mikael.edvardsson@hagfors.se

Anna Hammar

Anna Hammar (V)
anna.hammar@hagfors.se

Ersättare
Margot Karlsson (S)
Ulla Lundh (S)
Anna-Greta Johansson (S)
Jan Sandström (S)
Lena Svensson (S)
Anna-Karin Berglund (C)
Liselotte Westlund (C)
Lars T Stenson (L)
Jan Klarström (SD)
Karl Persson (SD)
Kristoffer Ejnermark (V)

Sidansvarig

Senast ändrad

2017-04-13

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se