Hjälptjänster

logo

Kommunstyrelsen och utskotten

Kommunstyrelsen, som är kommunens motsvarighet till regeringen, har 13 ledamöter och lika många ersättare. Alla är valda av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen (KS) ansvarar för övergripande ledning och samordning av kommunens verksamheter, men också för ekonomi och budget. Kommunstyrelsen förbereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut blir genomförda. Kommunstyrelsen har rätt att besluta i vissa frågor.

Lista på ärenden som ska behandlas på kommunstyrelsens sammanträde torsdag 11 mars kl. 09:00 kommer under vecka 10.

1. Val av protokollsjusterare

2. Bokslut för år 2018

3. Ombudgeteringar till år 2019

4. Fondering avfall

5. Avstämning mot balanskravet

6. Förslag till ekonomiska ramar 2020

7. Målkortsrapportering 2018

8. Partistöd 2019

9. Beslut att anta förslag till DETALJPLAN FÖR BRYGGAN (delar av Hagfors 2: 161 och 2:1) Hagfors kommun, Värmlands län

10. Samarbetsavtal projektering för trygghetsbostäder

11. Reviderat förslag på läsårstider 2019/2020

12. Förändring av organisation grundsärskola ÄBC

13. Svar till kommunrevisorerna efter uppföljning av tidigare genomförd granskning samt offentlig statistik avseende hemtjänst

14. Inkommen motion - Motion angående delade turer i Hagfors kommun

15. Inkommen motion - Motion angående pensionärer i offentliga matsalar

16. Inkommen motion - Motion om varm mat till våra hemtjänsttagare

17. Inkommen motion - Motion om utökat entreprenörskap i skolan

18. Inkommen motion - Motion om varm mat på Hagfors äldreboenden

19. Inkommen motion - Motion om fler parkeringsplatser på Skolgatan

20. Svar på Medborgarförslag - fråga om varför det är fönster mellan cafeterian och simhallen på ÄBC

21. Svar på Medborgarförslag önskemål om upprustning av hängbron i Magerås, Gustavsfors

22. Svar på Medborgarförslag - att göra isbana vid Älvstranden Bildningscentrum

23. Anmälningar

24. Delegeringsbeslut

25. Information

Kommunstyrelsen är det politiska organ som ansvarar för de fyra enheterna administration, ekonomi, personal och utveckling.

Utskotten
Utskottens uppgift är att se till att verksamheten följer de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat. Utskotten ser också till att de föreskrifter som gäller för verksamheten följs, till exempel socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen. Utskottens ledamöter och ersättare är politiskt tillsatta och utses av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens ledamöter 2019-2022

Ledamöter

Jens Fischer (OR), ordförande
jens.fischer@hagfors.se, 0563-185 30

Boo Westlund (OR), förste vice ordförande
boo.westlund@hagfors.se

Tomas Pettersson (S), andre vice ordförande
tomas.pettersson@hagfors.se,

Pernilla Boström (S)
pernilla.bostrom@hagfors.se

Peter Åkerström (OR)
peter.akerstrom@hagfors.se

Göran Eriksson (S)
goran.eriksson@hagfors.se, 070-190 47 92

Stellan Andersson (C)
stellan.andersson@hagfors.se, 070-326 37 31

Christina Axelsson (OR)
christina.axelsson@hagfors.se

Lena Svensson (S)
lena.m.svensson@hagfors.se

Thony Liljemark (OR)
thony.liljemark@hagfors.se, 070-181 44 05

Sten-Inge Olsson (S)
sten-inge.olsson@hagfors.se, 070-637 12 20

Anna-Karin Berglund (C)
annakarin.berglund@hagfors.se

Mikael Edvardsson (SD)
mikael.edvardsson@hagfors.se

Ersättare
Åsa Kréstin Höglund (OR)
Malin Ericsson (S)
Eva Johansson (OR)
Erik Fröjel (S)
Peter Brunius (OR)
Margot Carlsson (S)
Roger Brodin (M)
Katarina Carlsten (OR)
Håkan Lindh (S)
Birgitta Söderlund (OR)
Ulla Lundh (S)
Emma Koskelainen (L)
Jan Klarström (SD)

Sidansvarig

Senast ändrad

2019-03-11

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se