Hjälptjänster

logo

Kommunstyrelsen och utskotten

Kommunstyrelsen, som är kommunens motsvarighet till regeringen, har 13 ledamöter och lika många ersättare. Alla är valda av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen (KS) ansvarar för övergripande ledning och samordning av kommunens verksamheter, men också för ekonomi och budget. Kommunstyrelsen förbereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut blir genomförda. Kommunstyrelsen har rätt att besluta i vissa frågor.

Lista på ärenden som ska behandlas på kommunstyrelsens sammanträde måndag 12 mars 2018 kl 09:00.

1. Val av protokollsjusterare

2. Hantering av tillfälligt stöd från regeringens ändringsbudget 2015

3. Bokslut 2017

4. Ombudgeteringar till år 2018

5. Fondering avfall

6. Avstämning mot balanskravet

7. Målkortsrapportering 2017

8. Förslag till funktionshinderplan 2018-2021

9. Vindpark Gustav Adolf, Hagfors kommun

10. Val av representant (tjänsteman) och en ersättare till Skogsstyrelsens lokala Sektorsråd

11. Remiss, samverkansavtal mellan kommunerna i Värmland och regionen

12. Upphandling av gemensam e-tjänstplattform

13. Införande av resebidrag för eftergymnasiala studier

14. Ansökan om bidrag till taltidningen

15. Svar på motion angående ändrade regler för busskort på gymnasiet

16. Avsägelse av uppdrag/Ann-Sofie Ronacher

17. Fyllnadsval av ordförande och ledamot till samhällsbyggnadsutskottet

18. Anmälningar

19. Delegeringsbeslut

20. Information

Kommunstyrelsen är det politiska organ som ansvarar för de fyra enheterna administration, ekonomi, personal och utveckling.

Utskotten
Utskottens uppgift är att se till att verksamheten följer de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat. Utskotten ser också till att de föreskrifter som gäller för verksamheten följs, till exempel socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen. Utskottens ledamöter och ersättare är politiskt tillsatta och utses av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens ledamöter 2015-2018

Ledamöter

Åsa Johansson
Ann-Sofie Ronacher
Göran Eriksson

Åsa Johansson (S), ordförande
asa.f.johansson@hagfors.se, 0563-185 30

Ann-Sofie Ronacher (S), första vice ordförande
ann-sofie.ronacher@hagfors.se, 076-111 18 89

Göran Eriksson (S)
goran.eriksson@hagfors.se, 070-190 47 92

Pernilla Boström
Sten-Inge Olsson
Ingemar Tönnberg

Pernilla Boström (S)
pernilla.bostrom@hagfors.se, 070-181 44 05

Sten-Inge Olsson (S)
sten-inge.olsson@hagfors.se, 070-637 12 20

Ingemar Tönnberg (S)
ingemar.tonnberg@hagfors.se, 070-554 07 48

Roger Brodin (M)

Tomas Pettersson (S)
tomas.pettersson@hagfors.se

Stellan Andersson (C), andre vice ordförande
stellan.andersson@hagfors.se, 070-326 37 31

Roger Brodin (M)
roger.brodin@hagfors.se

Hans Liljas
Anders Skogfeldt
Mikael Edvardsson

Hans Liljas (L)
hans.liljas@hagfors.se

Anders Skogfeldt (SD)
anders.skogfeldt@hagfors.se

Mikael Edvardsson (SD)
mikael.edvardsson@hagfors.se

Anna Hammar

Anna Hammar (V)
anna.hammar@hagfors.se

Ersättare
Margot Karlsson (S)
Ulla Lundh (S)
Anna-Greta Johansson (S)
Jan Sandström (S)
Lena Svensson (S)
Alexander Paulsson (S)
Karl-Johan Cederstedt (S)
Anna-Karin Berglund (C)
Liselotte Westlund (C)
Lars T Stenson (L)
Jan Klarström (SD)
Karl Persson (SD)
Kristoffer Ejnermark (V)

Sidansvarig

Senast ändrad

2018-03-07

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se