Hjälptjänster

logo

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet ansvarar för frågor som gäller planering av infrastruktur och byggande, tillsyn och drift samt miljö.

I ansvaret ingår

  • frågor som berör kommunens mark och byggnader, vägar och gator, parker och skogar
  • vatten och avlopp
  • trafiksäkerhet
  • gatubelysning
  • bad- och lekplatser
  • avfallshantering
  • flygplats
  • kost- och städverksamhet
  • kartförsörjning och mätningsverksamhet 
  • fritidsverksamhet via anläggningarna Höökborgen, Hagforsvallen, Valhall, Vågbacken och Älvstrandsbadet.

Utskottet ansvarar också för att verkställa de mål och åtgärder som finns formulerade i Hagfors kommuns energiplan gällande effektivisering, energirådgivning och hållbar utveckling.

Föredragningslista på ärenden som ska behandlas på samhällsbyggnadsutskottets sammanträde tisdag 20 november 2018, kl. 13:15

 

Val av protokolljusterare

Verksamhets- och budgetuppföljning samhällsbyggnadsutskottet januari-oktober 2018

Förändrade öppettider för återvinningscentralerna Holkesmossen och Ekshärad att gälla från och med 2019-01-01

Svar på Medborgarförslag om önskemål om utegym vid Staffa, Hagfors

Svar på Medborgarförslag - önskemål om iordningställande av en miljöpark i anslutning till Älvstranden Bildningscentrum

Svar på Medborgarförslag - önskemål om bättre ”flöde” för avlämning av avfall på Holkesmossen

Passagerare Hagfors flygplats januari-oktober 2018

Antal badande januari-oktober 2018

Delegeringsbeslut Samhällsbyggnadsutskottet 2018-10-23--11-13

Anmälningsärenden Samhällsbyggnadsutskottet 2018-11-20

Frisktal samhällsbyggnadsavdelningen januari-oktober 2018

 

Sidansvarig

Senast ändrad

2018-11-13

LEDAMÖTER 2015-2018

Ordförande
Tomas Pettersson (S)
0768-430 430
tomas.pettersson@hagfors.se

Vice ordförande
Sten-Inge Olsson (S)
070-637 12 20
sten-inge.olsson@hagfors.se

Ann-Sofie Ronacher (S)
ann-sofie.ronacher@hagfors.se

Anna-Karin Berglund (C)
anna-karin.berglund@hagfors.se

Anders Skogfelt (SD)
anders.skogfelt@hagfors.se


ERSÄTTARE

Margot Karlsson (S)
Jan Sandström (S)
Alexander Paulsson (S)
Roger Brodin (M)
Mikael Edvardsson (SD)


KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se