Hjälptjänster

logo

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämndens arbetsuppgifter regleras i huvudsak av speciallagstiftning. Miljö- och byggnämnden ansvarar för att bedriva offentlig kontroll över alla livsmedelsanläggningar som är belägna inom Hagfors kommun. Syftet med kontrollen är bland annat att konsumenten ska känna sig trygg med att äta på restaurang eller handla livsmedel i butik.

Nämndens huvudsakliga verksamheter omfattar prövning och tillsyn/kontroll inom följande lagområden:

  • Miljöbalken (miljöfarliga verksamheter, hälsoskydd, täkter, kemiska produkter och biotekniska organismer, förorenade områden, strandskydd samt avfall- och producentansvar)
  • Livsmedelslagstiftning
  • Fastighetsbildningslagstiftning
  • Plan- och bygglagstiftning
  • Jordbruksverkets föreskrift om kadaver och animaliskt avfall
  • Lagstiftning om obligatorisk ventilationskontroll
  • Tobakslagen

 

Ärenden som ska behandlas på miljö- och byggnämndens sammanträde torsdag 24 maj kl 15:00

1. Val av protokolljusterare

2. Anmälan om jäv

3. Verksamhets- och bugdetuppföljning januari - april 2018

4. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av äldreboende samt parkeringar, Råda 2:8

5. Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av skola, Råda 1:145

6. Ansökan om bygglov för nybyggnad av scen, Hagfors 2:161

7. Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Sundsjön 1:148

8. Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Norra Skoga 1:234

9. Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd, Grinnemo 1:151

10. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av idrottshall, Grinnemo 1:188

11. Ansökan om strandskyddsdispens för iläggsplats för kalkbåt,
Sunnemohyttan 1:1

12. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga, Duvenäs 1:113

13. Delegeringsbeslut

14. För nämndens kännedom  

Sidansvarig

Senast ändrad

2018-05-17

LEDAMÖTER 2015-2018   

Ordförande
Ingemar Tönnberg (S)   
070-554 07 48
ingemar.tonnberg@hagfors.se

Vice ordförande
Ingegärd Olsson (S)
ingegard.olsson@hagfors.se

Kjell Persson (S)  
kjell.persson@hagfors.se

Thordis Stålhandske (S)
thordis.stalhandske@hagfors.se    

Anna-Karin Berglund (C)  
anna-karin.berglund@hagfors.se  

Barbro Rülcker (M)  
barbro.rulcker@hagfors.se

Mikael Edvardsson (SD) 
mikael.edvardsson@hagfors.se   


ERSÄTTARE

Yazan Alqhuaji (S)
Jan Bergqvist (S)
Stig Jansson (S)
Leif Andersson (S)
Per-Håkan Häll (C)
Ola Ekblom (L)
Lennart Johansson (SD)

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se