Hjälptjänster

logo

Barnomsorgstaxa

Barnomsorgsavgiften är indexreglerad, vilket innebär att justering kommer att ske inför varje år. Avgiften för förskola och fritidshem räknas utifrån hushållets avgiftsgrundande bruttoinkomst.

Avgiftsnivåer 2017
Från och med 1 januari 2017 gäller avgiftsnivåerna nedan. De har höjts i jämförelse med 2016. Höjning beror på att inkomsttaket indexerats till 45 390 kr per månad 2017.

Förskola
Barn 1 - Avgiftstak 3%, dock högst 1 362:-
Barn 2 - Avgiftstak 2%, dock högst 908:-
Barn 3 - Avgiftstak 1%, dock högst 454:-

Skolbarnsomsorg (fritidshem)

Barn 1 - Avgiftstak 2%, dock högst 908:-
Barn 2 - Avgiftstak 1%, dock högst 454:-
Barn 3 - Avgiftstak 1%, dock högst 454:-

Avgiftsgrundande inkomster

 • Ålderspension, änkepension eller omställningspension
 • Arbetsskadelivränta bruttobelopp per månad eller yrkesskadelivränta skattepliktig del
 • Föräldrapenning eller havandeskapspenning
 • Vårdbidrag skattepliktig del
 • Aktivitetsersättning
 • Sjukersättning
 • Sjukpenning/rehabilitetspenning som utbetalas av Försäkringskassan
 • A-kassa bruttobelopp per månad
 • Aktivitetsstöd
 • Familjehem som enbart har familjehemsbarn placerat i förskole- och/eller skolbarnsomsorgsverksamhet, ska endast ange familjehemsersättning som avgiftsgrundande inkomst.


Inkomster/bidrag som inte är avgiftsgrundande

 • Studielån
 • Studiebidrag
 • Rekryteringsbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Barnbidrag
 • Underhållsstöd
 • Barnpension
 • Stipendier
 • Försörjningsstöd (socialbidrag)


Sidansvarig

Senast ändrad

2017-12-04

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se