Hjälptjänster

logo

Skolskjutsbestämmelser

Här finns reglerna för skolskjuts i Hagfors kommun. Bestämmelserna är antagna av Barn- och bildningsnämnden 2009-12-15, § 81, och har reviderats några gånger, senaste gången av kommunstyrelsen 2016-09-12, § 120.

1. VILKA HAR RÄTT TILL FRI SKOLSKJUTS?
Rätten till fri skolskjuts omfattar elev i förskoleklass och grundskola med särskola samt gymnasiesärskola. Hemkommunens skyldighet att anordna kostnadsfri skolskjuts regleras i skollagen 10 kap. 32§. Kommunen anordnar kostnadsfria skolskjutsar enligt följande bestämmelser.


2. RÄTT TILL SKOLSKJUTS
Rätt till skolskjuts har de elever där avståndet mellan hemmet och skolan är
Skolår F – 3 2 kilometer
4 – 6 3 kilometer
7 – 9 4 kilometer
Gymnasiesärskola

Vid beräkning av skolväg avses kortaste promenadväg mellan hem och skola. I de fall skolskjuts beviljas gäller avståndsreglerna även för avståndet mellan hemmet och anvisad skolskjutshållplats. För elever med särskilda behov anpassas skolskjutsen individuellt efter prövning utöver regelverket. För att kunna göra en enhetlig bedömning inom ett område med samlad bebyggelse såsom kvarter i ett bostadsområde har kommunen rätt att flytta avståndsgränsen så att naturliga gränser kan fastställas. Det kan innebära att avståndsgränser överskrids i enskilda fall.

Rätt till skolskjuts inom Hagfors tätort har enbart elever i förskoleklass – år 3, boende i bostadsområde Sund och elever i förskoleklass – år 6, boende i
Dalkarlstorp och Hagälven.


3. TRAFIKFÖRHÅLLANDE
Om vägen bedöms som påtagligt besvärlig och riskfylld kan skolskjuts beviljas utan att avståndskravet uppfylls.

Undantag görs för elever i förskoleklass och grundskolan: Mossberg väg 239, Skålviken väg 239 samt de sträckor av riksväg 62 tanför tätort, som saknar vägbelysning. På grund av riskfylld väg medges dessa elever skolskjuts utan hänsyn till skolvägens längd.
Bedömningen görs av barn- och bildningsutskottets utsedda politiker i skolskjutsfrågor och ansvarig tjänsteman.

4. FÄRDTID
Med färdtid avses restider mellan skolskjutsens ordinarie på- och avstigningsplats. Kommunen ansvarar för att färdvägen och tidsplanen i möjligaste mån upprättas med hänsyn till att färdtiden inte överstiger 60 minuter per enkelresa.


5. VÄNTETID
Väntetiden, tidsskillnaden mellan skolans ramtider och bussens ankomst respektive avgångstider, bör ej överstiga 60 minuter per skoldag.


6. TILLFÄLLIG SKOLSKJUTS
Om en elev skadar sig under skol- eller fritid kan tillfällig skolskjuts beviljas, i de fall ersättning erhålles från kommunens försäkringsbolag. Det ankommer på vårdnadshavare och skola att i samråd med kommunens försäkringsbolag organisera skolskjutsen.


7. SKOLSKJUTS VID VÄXELVIS BOENDE
Elev som bor växelvis hos sina vårdnadshavare har rätt till skolskjuts under förutsättning att båda vårdnadshavarna är folkbokförda i Hagfors kommun och att övriga kriterier för skolskjuts är uppfyllda. Med växelvis boende menas att eleven har ett varaktigt boende hos båda föräldrarna.
Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende ska vara undertecknad av båda vårdnadshavarna.


8. SJÄLVSKJUTS
Självskjuts kan erbjudas när kommunen bedömer det som en lämplig lösning i ett individuellt fall. Ersättning för självskjuts utgår med samma belopp per kilometer som utgår enligt skatteverkets normer för skattefri ersättning för tjänsteresor med egen bil. om föräldrarna själva skjutsar eleven är det föräldern som ansvarar för eleven tills denne kommit till skolan. Föräldrarna ansvarar för att eleven släpps av på lämplig trafiksäker plats i direkt anslutning till skolområdet eller till närmaste skolskjuts. Ansvaret för eleven tas över av skolan från och med då elevens skoldag börjar. Avlämning av eleven får inte ske tidigare än vad som överenskommits med skolan eftersom det måste finnas personal på plats på skolan. Samma ansvar gäller för föräldrar som skjutsar elever till och från skolan utan ersättning från kommunen.


9. FÄRDMEDEL/FÄRDBEVIS
a) Allmänna kommunikationsmedel ska i första hand användas.
b) Elev som är berättigad till skolskjuts erhåller skolpass. En avgift på 50:- kronor tas ut för nytt skolpass om det första förlorats.
c) Om inte allmänna kommunikationsmedel kan ordnas tillhandahåller kommunen separat skolskjuts.


10. VAL AV ANNAN SKOLA
Grundregeln är att rätten till kostnadsfri skolskjuts ej gäller elev som väljer att gå i en fristående grundskola, särskola eller annan grundskola än den kommunen anvisat. Undantag från denna regel kan göras då det kan ske utan
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.


11. RESA TILL OCH FRÅN FRITIDSHEM
Kommunen är inte skyldig att anordna skolskjuts till eller från fritidshem.


12. ELEV FRÅN ANNAN KOMMUN
Mottagande kommun har ingen skyldighet att arrangera eller bekosta skolskjuts. Elev kan erbjudas skolskjuts om avtal finns där hemkommunen förbinder sig att betala kostnaden.


13. ANSVARSFÖRDELNING
Vårdnadshavare ansvarar för elev på vägen mellan hemmet och hållplatsen samt vid på- och avstigningsplats. Vårdnadshavaren ansvarar för att elev följer gällande ordningsregler och anpassad väg till hållplatsen.


Under transporten är det transportören och föraren som ansvarar för att gällande trafikbestämmelser och ordningsregler följs. När elev anländer till skolan är det skolan som ansvarar för att gällande trafikbestämmelser och ordningsregler följs.
Elev som inte följer ordningsregler under färd kan avstängas från skolskjuts.
Den av kommunen tecknade kollektiva olycksfallsförsäkringen för barn och elever gäller.


14. SKOLSKJUTSHÅLLPLATS
Kommunen ansvarar för att den anvisade hållplatsen är trafiksäker. Skolskjutsen har ingen skyldighet att vänta på en elev som inte finns vid skolskjutshållplatsen på utsatt tid. För att synas på hållplatsen och för den egna säkerheten bör eleven bära reflex under den mörka årstiden.


15. VID HÅLLPLATSEN
Eleven ska invänta skolskjutsen en bit från vägbanan på anvisad påstigningsplats. Det är direkt olämpligt med lek och spring på hållplatsen av trafiksäkerhetsskäl.

16. PÅ- OCH AVSTIGNING
Eleven ska alltid stå stilla tills bussen/taxin har stannat. När påstigning sker är det viktigt att alla tar det lugnt och väntar på sin tur. Eleven ska sitta kvar på sin plats tills bussen har stannat och dörrarna öppnats eller chauffören har gett klartecken för av och påstigning. Vid avstigning ska eleven stå stilla vid vägkanten tills bussen kört iväg och det är fri sikt innan de korsar vägen.


17. UNDER FÄRD
Elev ska sitta på sin plats och använda säkerhetsbälte under färd. Väskor får inte läggas i gången eftersom de kan utgöra ett hinder vid utrymning eller en säkerhetsrisk vid en kraftig inbromsning eller olycka.
Skadegörelse som elev orsakar i bussen innebär att krav på ersättning ställs mot vårdnadshavaren.


18. VEM FÅR FÖLJA MED SKOLSKJUTSEN
Endast elev som är berättigad till aktuell skolskjuts får följa med.

19. SKOLSKJUTSVÄGAR
Skolskjutsvägar är allmäna vägar samt enskilda vägar som i
överensstämmelse med gällande regler och krav avseende vägarnas
standard och utformning uppbär statliga och/eller kommunala
underhållsbidrag.
I andra fall prövas rätten till skolskjuts i varje enskilt fall av kommunen. Vid sådan prövning ska ovanstående definition av skolvägen vara
vägledande.

20. VÄGHÅLLNING/FRAMKOMLIGHET
För att skolskjutsfordon ska trafikera skolskjutsväg krävs att vägen är farbar ur trafiksäkerhetssynpunkt, exempelvis plogad och sandad.
Inställd skoltur/hållplats beslutas av transportören/föraren efter dennes bedömning av säkerhetsriskerna. Vid svåra väderleksförhållanden kan skolskjutsarna helt eller delvis komma att ställas in. Vid sådana fall ska transportören informera och orientera kommunen om situationen samt bistå med information till berörda vårdnadshavare.

21. MÖJLIGHET ATT ÖVERKLAGA ETT BESLUT
Beslut om skolskjuts kan från den 1 juli 2011 överklagas enligt Skollagen
28 kap 5 §, punkt 5. Även beslut om skolskjuts till annan skola än den kommunen anvisat kan överklagas enligt 10 kap Kommunallagen. I samtliga fall sker överklagan till Förvaltningsrätten.
Skrivelse ska ställas till Förvaltningsrätten men skickas till
Kommunstyrelsen
Hagfors kommun
683 80 Hagfors


Sidansvarig

Senast ändrad

2018-05-14

KONTAKTUPPGIFTER

Skolskjutssamordnare
Louise Nilsson
0563-540 704
louise.nilsson@hagfors.se

I blankettarkivet (länk) finns finns blanketterna för ansökan om skolskjuts vid växelvis boende eller särskilda skäl

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se