Hjälptjänster

logo
bild

Samrådstid förslag till detaljplan Bågskytten pågår 2-23 oktober

Här hittar du samrådshandlingar tillhörande planen.

Hagfors kommun beslutade 2019-09-03 att inleda samråd av Förslag till DETALJPLAN FÖR BÅGSKYTTEN (Kyrkheden 5:1 samt del av Grinnemo 1:91) i Ekshärad, Hagfors kommun.

Planen upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900 (SFS 2014:900).

 

Samrådshandlingar detaljplan Bågskytten

InnehållsförteckningPDF (pdf, 68.2 kB)

Planbeskrivning, samrådshandling 2019-08-22 med bilagor:PDF (pdf, 3.5 MB)

  • Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2019-08-05
  • PM Geotekniska synpunkter 2019-06-25

Plankarta, samrådshandling 2019-08-22PDF (pdf, 227.2 kB)

Grundkarta, 2019-06-26PDF (pdf, 161.6 kB)

Fastighetsförteckning samrådskrets 2019-06-20PDF (pdf, 89.1 kB)

Inbjudan till samrådPDF (pdf, 194.1 kB)

Underrättelse om samrådPDF (pdf, 194.8 kB)

Beslut om samråd, kommunledningsutskottet (KLU) § 79, 2019-09-03PDF (pdf, 201 kB)

Tidigare beslut om planuppdrag, KS 2013-01-31PDF (pdf, 104.1 kB)

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se