logo

Inbjudan till samråd- Detaljplan för utvigdning av skolområde ÄBC, norra Gärdet

Samråd sker enligt plan- och bygglagen kap 5 § 11-17. Planen upprättas med utökat planförfarande enligt PBL 2010:900 (t.o.m SFS 2021:788). 

Detaljplan gällande utvidgning av skolområdet Älvstranden Bildningscentrum, norra Gärdet (Spettet 3, Hackan 1, Niten 2, samt delar av Hagfors 2:166, 2:5, 2:43, Bulten 2 och Tången 2) i Hagfors kommun. Beslutet vann laga kraft 24 maj 2022.

Planförslaget möjliggör utvidgning av skolområdet Älvstranden Bildningscentrum genom att en större gräsyta på Norra Gärdet kan bebyggas med ett nytt s.k. Teknikhus. Därmed kan skolverksamhet som idag är utspridd samordnas till en enhetlig skola och skolmiljö, som uppfyller de krav och målsättningar som finns.
Området planläggs som kvartersmark för skola (S), parkering (P), tekniska anläggningar (E), transformatorstation (E1) samt allmän platsmark väg, gata, torg med plantering och dagvattenhantering samt park (den befintliga skyddsvallen utökas). Planen möjliggör att en cirkulationsplats kan byggas i framtiden i korsningen Dalavägen/Monica Zetterlunds väg/Petter Fridmans väg.
Planförslaget är förenligt med översiktsplanen, fördjupad översiktsplan för Hagfors stad och Hagforsstrategin. Ett genomförande av planen antas inte medföra betydande miljöpåverkan.

Samrådstid

Samråd pågår 2022-06-01 till och med 2022-06-29.
Samrådshandlingarna finns tillgängliga på följande platser:

 

Har du synpunkter?

Synpunkter ska framföras skriftligen till Hagfors kommun på nedanstående postadress eller e-postadress och vara kommunen tillhanda senast 2022-06-29.

 

  • E-post: kommun@hagfors.se
  • Postadress: Hagfors kommun, 683 80 Hagfors

 

Du som inte framfört din synpunkt inom angivna tid, kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 

Upplysningar lämnas av Hagfors kommun tel: 0563–185 00 (växel) eller 0563­–185 39
(planeringsarkitekt).

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.