logo

Underrättelse om granskning- Detaljplan utvidgning ÄBC Norra Gärdet (Teknikhuset)

Kommunstyrelsen beslutade 2022-12-05 att inleda granskning av förslag till detaljplan för utvidgning av skolområdet ÄBC norra Gärdet. Granskning pågår 2023-01-10 – 2023-02-03.

Syftet är att möjliggöra utvidgning av skolområdet ÄBC för att bygga ett Teknikhus med ändamålsenliga undervisningslokaler och skapa ett skolområde som samlar elever och lärare. Samtidigt kommer trafikflödet förbättras då en cirkulationsplats kan anläggas som ersätter befintlig korsning Monica Zetterlunds väg-Dalavägen-
Petter Fridmans väg.

Granskningstid
Granskning pågår 2023-01-10 – 2023-02-03.


Har du synpunkter?
De sakägare som berörs av planens genomförande kan framföra sina skriftliga synpunkter på nedanstående postadress eller e-post.
E-post: kommun@hagfors.se
Postadress: Hagfors kommun, 683 80 Hagfors
Synpunkterna ska vara Hagfors kommun tillhanda senast 2023-02-03. Du som inte framfört din synpunkt i tid, kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 

Ta del av samtliga handlingar

 

Har du frågor?
Upplysningar lämnas av 0563-185 39 (planeringsarkitekt) eller via växeln 0563-185 00.