logo

Kritik från kommunrevisionen

Kommunrevisionen har under hösten 2015 genomfört en granskning över rektors roll som pedagogisk ledare i Hagfors kommun. Granskningen visar på både positiva aktiviteter och processer inom kommunstyrelsen och barn- och bildningsutskottets ansvarsområde, men riktar också kritik mot områden som man behöver jobba vidare med.

Granskningen gällde rektorers roll i grundskola och gymnasium och genomfördes av Deloitte på uppdrag av kommunrevisionen. Sammantaget säger rapporten att kommunstyrelsen och barn- och bildningsutskottet inte bedriver verksamheten så att rektors roll som pedagogiska ledare säkerställs. Revisionen kritiserar också att den politiska organisationen ännu inte har en tillräcklig intern kontroll över rektors möjligheter till pedagogiskt ledarskap.

- Vi tar kritiken som kommit fram på största allvar. Jag tycker att det är bra att vi blir granskade och ser rapporten som ett verktyg för vårt fortsatta arbete med att vi i vår kommun ska ha värmlands bästa skola, säger Åsa Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Även Göran Eriksson (S), ordförande i barn- och bildningsutskottet, instämmer.

- En av punkterna som framkom var kontakten och dialogen mellan politiken, skolledning och pedagoger. Som förtroendevald känns det naturligt att ha en bra dialog, inte minst för att jag som ordförande också har behov av insyn, förståelse och mer kunskap om verksamheten. Därför är det otroligt beklagligt att jag på grund av annat jobb missade en intervju under granskningen, säger han.

Åtgärdspunkter
Revisionen ger nio rekommendationer till den politiska ledningen, som till den 26 april 2016 ska skicka in svar på vilka åtgärder man ska arbeta vidare med utifrån granskningen.

  • Otydlig bild av vad pedagogiskt ledarskap innebär bland alla medarbetare.
  • Det saknas en gemensam målbild av hur kontakten och dialogen mellan politisk ledning, ledning för barn- och bildningsavdelningen, rektorer och pedagoger ska se ut.
  • Det saknas en kontinuerlig översyn över rektorers uppdrag samt antal anställda för att kunna frigöra tid för pedagogiskt ledarskap.
  • Skapa en samsyn inom skolorganisationen om hur, när och var rektorer ska utföra pedagogiskt ledarskap.
  • Stärk tilltrom och tillämpningen av det nya kvalitetsverktyget Incito .
  • Säkerställ att utveckla förstelärarsystemet och skapa legitimitet hos samtliga pedagoger.
  • Överväg att ta fram indikatorer så att kommunstyrelsen och barn- och bildningsutskottet kan säkerställa uppföljning och styrning av processer och förhållningssätt som ligger i linje med fastställda åtgärder i kvalitetssammanställningarna.
  • Arbeta med attityder som kan verka hindrade för utvecklings- och förändringsarbete.
  • Överväg om det går att påbörja färre projekt och säkerställ att de projekt som påbörjats görs klart.

En fortsatt utveckling
Många av de punkterna som rekommenderas arbetar man med i både skolverksamheten och den politiska ledningen, och kommer framöver att fortsätta utveckla, meddelar ansvariga. Under 2014 gjordes en omorganisation av barn- och bildningsavdelningen för att bättre fördela arbetet mellan rektorer och förskolchefer, som under våren 2015 kommer att utvärderas. Man jobbar idag i kvalitetsverktyget Incito, där olika indikatorer för uppföljning rapporteras till barn- och bildningsutskottet. Utöver det finns även målkort (kommunens styr- och ledningsdokument), internkontrollplan, ekonomisk uppföljning och verksamhets- och skolresultatuppföljning. Dessa ger utskottet en möjlighet att följa skolverksamhetens arbete och utveckling.

- Vi ser att vi behöver utbilda, kommunicera och fortsatt implementera vissa saker för att skapa större samsyn, det kommer göras på exempelvis arbetsplatsträffar. En del av punkterna kommer vi att fortsätta jobba med bland annat via våra målkort, där vi även har punkter kring värdegrund och attityder. Dessa redovisas regelbundet till vårt utskott, säger Stefan Meuller, barn- och bildningschef.

Bibehålla och förbättra
Granskningen visar också positiva resultat, som revisionen uppmuntrar att man ska arbeta vidare med. 2015 år visade väldigt positiva siffror på både antal elever som uppnått godkänt i alla ämnen samt antal elever som fått gymnasiebehörighet. Dessa siffror som mellan 2011 och fram till 2015 visade en negativ trend har nu alltså vänt. Det, bland annat, är något man ska bibehålla och förbättra enligt rapporten.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.