logo

Kommunstyrelsen 15 februari i korthet

Kommunstyrelsen behandlade följande ärenden på dagens sammanträde:

Införande av Facebooksida för Hagfors kommun
Kommunstyrelsen beslutade att införa en Facebooksida för kommunen, i beslutet stod det bland annat att ”Vi som kommun måste arbeta för att förbättra den kommunala informationen och på olika sätt bidra till en nära dialog med invånarna i vår kommun. Att vara närvarande i sociala medier blir därför ett komplement till den befintliga kommunala servicen. En Facebooksida för Hagfors kommun är ett sätt att öka vår dialog med våra medborgare och på ett enkelt sätt synliggöra och tillgängliggöra Hagfors kommuns verksamheter.”.
Utvecklingsenheten fick i uppdrag att ta fram rutiner för hanteringen av sociala medier och att skapa en Facebooksida för Hagfors kommun som ska lanseras senast juni 2016.

Nya riktlinjer för hjälpmedel i Värmland från 1 april 2016
Landstinget och kommunerna i Värmland samverkar i en gemensam nämnd, Hjälpmedelsnämnden i Värmland. Kommunstyrelsen föreslog för kommunfullmäktige att anta Hjälpmedelsnämndens förslag om enhetliga avgifter för hyra av hjälpmedel. I Hagfors kommun innebär förändringen att avgift införs för personer med kortvarigt behov av hjälpmedel. Förändring träder i kraft 1 april 2016 och vi kommer att lägga ut mer information om vad det innebär för dig som vill hyra hjälpmedel framöver.

Förslag till bevarandeplaner Natura 2000, synpunkter, Övre Klarälvdalen och Noret
Länsstyrelsen Värmland har tagit fram förslag till bevarandeplaner för två Natura 2000-områden som delvis eller helt ligger inom Hagfors kommun. Som berörd kommun fanns möjlighet att lämna synpunkter på förslagen. Hagfors kommun lämnade följande synpunkt:
”Hagfors kommun är mycket angelägen om att Riksväg 62 behåller sin nuvarande status. En viktig del i detta är att försäkra vägens stabilitet och säkerhet mot framtida erosionsskador längs Klarälvens strand.”

Kommunstyrelsen fick också information om hur nya hagfors.se kommer att se ut.

I övrigt tog kommunstyrelsen ställning till följande:

  • Remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2021 för Värmlands län
  • Kommunstyrelsens yttrande i ärende: Revidering av reglemente för Valnämnd.
  • Tillägg av arvoden för förtroendevalda
  • Attestreglemente för Hagfors kommun - Beslutsattestanter för verksamheterna inom samhällsbyggnadsavdelningens ansvarsområde från och med 2016-02-13
  • Sammanställning slutredovisningar investeringsprojekt kommunstyrelsen

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.