logo

Kommunstyrelsen i korthet 11 april 2016

Kommunstyrelsen behandlade följande ärenden på dagens sammanträde:

Motion angående mångkulturellt bokslut för Hagfors kommun
Sverigedemokraterna har genom Anders Skogfeldt, Jan Klarström, Mikael Edvardsson och Karl Persson skickat in en motion 2016-02-15 som handlar om mångkulturellt bokslut. De skriver i sin motion om de ökade kostnader som invandringen har fört med sig och föreslår att kommunen formulerar ett dokument som ska heta ”Mångkulturellt bokslut”. Detta dokument ska klarlägga asylmottagandets och anhöriginvandringens konsekvenser och kostnader för Hagfors kommun och dess invånare.

Kommunstyrelsen beslutade att remittera motionen till kommunledningsutskottet för beredning.

Avgiftsfritt sommarkollo
Barn- och bildningsutskottet arrangerar varje sommar kollo under tre veckor vid badplatsen Åsanland. Varje sommar deltar cirka 60 barn per vecka i åldrarna 8-12 år. Kollot drivs av fritidsgårdarna i Hagfors kommun och är ett dagkollo. Kostnaden är 100 kronor per barn och vecka men avgiftsbefrielse är möjlig. Alla barn ska ha möjlighet till bra aktiviteter på sommarlovet och en viktig aspekt på tillgänglighet är kostnaden. Olika hjälp- och barnrättsorganisationer anser att kostnadsfria aktiviteter är en rättighet för alla barn.

Därför tog kommunstyrelsen beslut efter förslag från Barn- och bildningsutskottet att sommarkollot vid Åsanland ska vara gratis för alla barn inför sommaren 2016.

Svar på medborgarförslag - Walk of fame
Kommunen borde anlägga en ”Walk of fame” i Hagfors föreslår en medborgare. Idén i medborgarförslaget är att en Walk of fame kan anläggas i samband med att torget i Hagfors görs om med stenar med namn på lokala kändisar och profiler.

Kommunfullmäktige överlämnade ärendet till kommunstyrelsen 2015-09-28 för beredning. Svaret som kommunstyrelsen gav idag var följande: ”Kommunen arbetar tillsammans med näringsidkarna runt torget i Hagfors för att göra det trevligare. Samhällsbyggnadsavdelningen tar med sig förslaget i framtida arbete med iordningställande av torget.”

Svar på medborgarförslag - Upprustning av strandkant
Hagfors kommun har fått in ett medborgarförslag där en medborgare föreslår att kommunen ska rusta upp strandkanten längs Uvån. Finare sittytor och soldäck är ett bra inslag i stadsbilden utan att behöva kosta för mycket, tycker medborgaren som har skickat in förslaget.

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning 2015-09-29. Svaret som kommunstyrelsen gav idag var följande: ”Kommunen har under hösten 2015 gjort en gång- och cykelslinga utmed Uvån som kallas Uvåslingan. Ett antal bänkar är också uppsatta utefter slingan samt röjt längs stränderna.”

Svar på medborgarförslag - Förslag på att göra en isbana utmed Storgatan, Hagfors
Hagfors kommun har fått in ett förslag från en medborgare om att anlägga en isbana placerad i centrala Hagfors. Enligt medborgaren skulle en isbana vara ett positivt inslag i stadsbilden och locka människor till aktiviteter och motion.

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning 2015-09-28. Svaret som kommunstyrelsen gav idag var följande: ”Kommunen tycker att det är ett bra förslag, men i dagsläget har kommunen inte möjlighet att göra en isbana. Kommunen hoppas att de som önskar åka skridskor vill göra det på kommunens anläggningar Valhall eller Hagforsvallen.

Svar på medborgarförslag – Åtgärder vid motionsspåren i Vågbacken
Hagfors kommun har fått in ett förslag där en medborgare föreslår att kommunen ska ordna ett tappställe för vatten i anslutning till motionsspåren, samt ställa upp fler bänkar vid start/målet. Medborgaren föreslår också att en tappkran liknande den som finns vid tivoliplatsen utanför järnvägsstationen skulle fungera bra.

Svaret som kommunstyrelsen gav idag var följande: ”Kommunen menar att ha en sådan öppen tappkran kan mycket enkelt missbrukas och öppnas och låtas stå öppen om någon får för sig det, och att den som används vid tivoliplatsen bara är öppen under tivolidagarna. Fler bänkar kommer kommunen att ställa ut på den aktuella platsen.”

I övrigt tog kommunstyrelsen ställning till följande:

 • Budgetuppföljning
 • Återrapportering och uppföljning av ej verkställda beslut, redovisning av motioner och medborgarförslag som ej besvarats
 • Ansökan om kommunalbidrag från Adoptionscentrum Värmland
 • Samverkan genom social myndighetsutövning Torsby-Hagfors-Munkfors kommuner
 • Patientsäkerhetsberättelse
 • Kvalitetsberättelse
 • Revidering av kommunens jakträttspolicy att gälla från och med 2016-07- 01
 • Förordnande av Hagfors Airport som SGEI- flygplats (Services of General Economic Interest)
 • Yttrande över ansökan om nätkoncession inom Uddeholm ABs industriområde 2016-100517
 • Ekonomisk redovisning investeringsprojekt 2015
 • Slutredovisning

Fullständigt protokoll kommer du att kunna läsa här när det är justerat.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se