Hjälptjänster

logo

Förslag till beslut om Råda skola

Tisdag 3 maj sammanträder barn- och bildningsutskottet och tar ställning till ett förslag till beslut om Råda skola.

I tjänstemannaskrivelsen är förslaget till beslut följande:

”Kommunfullmäktige beslutar att en F-3 skola ska bedrivas i Råda från och med läsåret 2017/2018. Vidare beslutas att uppdra till samhällsbyggnadschef att till 2017-08-01 genomföra en nybyggnation av en F-3 skola i Råda samt att riva berörda byggnader som tas ur bruk och utföra erforderliga markarbeten senast år 2018. För projektet anslås 11.5 miljoner kronor i 2016 års prisnivå.”

Råda skolas ålder och skick innebär att den idag inte är anpassad till dagens pedagogik och en omfattande investeringsbehov finns. I förslaget om hur investeringarna i skolan skulle göras har det tagits hänsyn till att följande grundförutsättningar ska vara uppfyllda:

- Det ska finnas en skola i Råda
- En skola tillgänglig för alla (pedagogiskt, socialt och fysiskt)
- Goda lärmiljöer
- Undervisningen ska vara kvalitativ och likvärdig
- Flexibla lokaler, klassrum, grupprum och temarum
- Pedagogisk och inbjudande utemiljö

Vad händer nu?
3 maj tar barn- och bildningsutskottet ställning till tjänstemannaförslaget. Om det godkänns är nästa steg kommunstyrelsen, som har sitt nästa sammanträde 16 maj. Om kommunstyrelsen godkänner förslaget till beslut går det vidare till kommunfullmäktige som tar ett slutgiltigt beslut i frågan den 30 maj.

Under förutsättning att besluten fattas enligt tjänstemannaförslaget ovan, på alla tre sammanträden, ska en ny skolbyggnad vara färdigställd 2017-08-01. De elever som går i årskurs 4-6 kommer att börja på Kyrkhedens skola från och med höstterminen 2017. Efter utflyttning från gamla Råda skola kommer det startas rivning och markarbete som ska vara färdigt till 2018. Om beslut tas kommer också samhällsbyggnadschefen att få i uppdrag att upphandla och genomföra projektet inom en kostandsram av 11.5 miljoner kronor.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se