logo

Kommunstyrelsen i korthet 16 maj 2016

Kommunstyrelsen behandlade följande ärenden på dagens sammanträde:

Klarälvsloppet
Karlstad kommun har inkommit med en ansökan om medfinansiering av projektet Klarälvsloppet från Hagfors kommun om max 50 000 kronor för 2016 och max 50 000 kronor för 2017. Projektets syfte är att utveckla och lansera världens största skidtävling på sommaren – Klarälvsloppet. Loppet är tänkt att bli ett rullskidlopp längs Klarälvsbanan med start i Hagfors och målgång i Karlstad.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja medfinansiering av projektet Klarälvsloppet, finansieringen kommer ifrån utvecklingsenhetens budget för event.

Mångfalds- och integrationsinitiativ
2015 infördes ett mångfalds- och integrationsinitiativ i kommunen för att uppmuntra aktiviteter för individer och organisationer med syfte att gynna integration och mångfald. Till projektet avsattes en engångssumma på 30 000 kronor.

Den politiska ledningen anser nu att projektet ska fortsätta, därför beslutade kommunstyrelsen att ge projektet ytterligare 30 000 kronor för att vidare främja aktiviteter som gynnar integration och mångfald. Medel tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov.

F-3 skola i Råda samt nybyggnation
I frågan om Råda skola kom det in två yrkanden. Det ena var från Centerpartiet och Liberalerna som yrkade på att ”Råda skola även fortsättningsvis ska vara en skola F-6.”. Detta yrkande ställdes emot ursprungsförslaget, där ursprungsförslaget vann.

Det andra yrkandet som kom in från Vänsterpartiet innehöll ett tillägg till det ursprungliga förslaget. Detta yrkande röstades igenom. Det slutgiltiga förslaget till beslut som kommunfullmäktige ska ta ställning till på sitt sammanträde måndag 30 maj blir därför:

”Kommunfullmäktige beslutar att en F-3 skola ska bedrivas i Råda från och med läsåret 2017/2018. Vidare beslutas att uppdra till samhällsbyggnadschef att till 2017-08-01 genomföra en nybyggnation av en F-3 skola, anpassad till att byggas ut till en F-6 skola om elevunderlaget framöver förändras till fördel för en F-6 skola, samt att riva berörda byggnader som tas ur bruk och utföra markarbeten senast år 2018. För projektet anslås 11,5 miljoner kronor i 2016-års prisnivå.”

Antagningsstopp barn- och fritidsprogrammet läsåret 2016/17
Antalet sökande elever till gymnasieprogrammet barn- och fritid har under åren minskat. På grund av att sökantalet visat sig varit lågt även 2016 finns det anledning att se över programmet med målet att nå en större sökgrupp.

Kommunstyrelsen beslutade att antagningen för barn- och fritidsprogrammet stoppas för läsåret 2016/17 och ger rektor för gymnasiet uppdraget att utreda hur programmet kan nå en större målgrupp av elever och därmed öka antalet sökande till programmet inför läsåret 2017/18

Motion angående mångkulturellt bokslut för Hagfors kommun
Sverigedemokraterna har genom Anders Skogfeldt, Jan Klarström, Mikael Edvardsson och Karl Persson väckt en motion, 2016-02-15, gällande ett mångkulturellt bokslut.

Kommunstyrelsen beslutade enligt kommunledningsutskottet förslag; att ge kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson i uppdrag att ge ett nekande svar på motionen. Kommunfullmäktige tar det slutgiltiga beslutet på sitt sammanträde måndag 30 maj.

I övrigt tog kommunstyrelsen ställning till följande:

  • Beslut att göra västra delen av Lars Dahlgrens väg, Hagfors till gång- och cykelväg.
  • Beslut om att göra södra delen av Ekendahls väg, Hagälven, till återvändsgata med gång- och cykelvägsanslutning mot Hammarvägen.
  • Kommunen upphör med skötsel och underhåll på sidoväg från Annickevägen fram till fastigheten Smultronet 5, Hagälven.

Fullständigt protokoll kommer du att kunna läsa här när det är justerat.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.