logo

Folkomröstning och återremittering i frågan om Råda skola

Under måndagens kommunfullmäktigemöte tog ledamöterna två beslut om Råda skola. Ledmöterna röstade ja till den önskade folkomröstningen i frågan, och det liggande förslaget till beslut om F-3 skola återremitteras så att en extern utredning kan göras innan ett kommande beslut.

Folkomröstning om Råda skola
Tjänsteskrivelsen i frågan om folkomröstning säger följande:

”Den 3 maj 2016 föreslog barn- och bildningsutskottet i Hagfors kommun genom ett tjänstemannaförslag att kommunfullmäktige ska besluta att en F-3 skola ska bedrivas i Råda från och med läsåret 2017/2018 och att elever årskurs 4-6 ska få sin undervisning förlagd till Kyrkhedens skola. Med anledning av detta önskas att kommunfullmäktige beslutar att genomföra en folkomröstning innan frågan avgörs i fullmäktige. En namninsamling har genomförts och listor med ungefär 2 800 namn har överlämnats till kommunfullmäktiges ordförande. Anledningen till begäran är att det finns önskemål om att det ska finnas en F-6 skola i Råda.”

Resultat: innan beslutet togs gick alla partier upp i talarstolen; (L), (MP), (M), (C) och (SD) yrkade på bifall, (S) förklarade att man inte kommer att säga emot beslutet och (V) deklarerade att de lägger ner sina röster vid omröstning. Vid slutgiltig beslutsfråga från ordförande biföll ledamöterna beslutet genom acklamation, det vill säga ja-rop. Ingen omröstning begärdes.

F-3 skola i Råda samt nybyggnation
På kommunstyrelsemötet 17 maj tog styrelsen, efter yrkanden från Kristoffer Ejnermark (V), följande förslag till beslut inför kommunfullmäktiges möte 30 maj:

”Kommunfullmäktige beslutar att en F-3 skola ska bedrivas i Råda från och med läsåret 2017/2018. Vidare beslutas att uppdra till samhällsbyggnadschef att till 2017-08-01 genomföra en nybyggnation av en F-3 skola, anpassad till att byggas ut till en F-6 skola om elevunderlaget framöver förändras till fördel för en F-6 skola, samt att riva berörda byggnader som tas ur bruk och utföra erforderliga markarbeten senast år 2018. För projektet anslås 11,5 miljoner kronor i 2016-års prisnivå.”

Åsa Johansson (S) yrkade under fullmäktigemötet på en återremiss för att kunna göra en ny beredning, av en extern oberoende part, i frågan. Detta för ett bättre underlag inför både folkomröstning och framtida politiska beslut. Utredningen ska bland annat göras utifrån de grundförutsättningar som funnits tidigare:

- Det ska finnas en skola i Råda
- En skola tillgänglig för alla (pedagogiskt, socialt och fysiskt)
- Goda lärmiljöer
- Undervisningen ska vara kvalitativ och likvärdig
- Flexibla lokaler, klassrum, grupprum och temarum
- Pedagogisk och inbjudande utemiljö

Resultat: kommunfullmäktige tog först beslut om återremittering enligt Åsa Johanssons (S) yrkande innan beslut om ursprungsförslaget. Kommunfullmäktige biföll Åsa Johanssons yrkandet via acklamation och därför föll ursprungsförslaget. Beslutet om F-3 skola skjuts därför också upp och kommer att tas när en etxern utredning är gjord och folkomröstningen är klar.

Vad händer nu?
Under mötet berättade valnämndens ordförande Jan Bohlin om folkomröstningar. En lokal folkomröstning mellan valperioder innebär samma juridiska former som ett val, det vill säga att valnämnden har ansvaret. I anslutning till att fullmäktige beslutar om att hålla en folkomröstning ska fullmäktige besluta om dag för omröstningen, omröstningsdistrikt och omröstningslokaler, den fråga och de svarsalternativ som skall ställas till de röstberättigade, röstsedlarnas antal, innehåll och utseende, huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i omröstningslokalen, samt när röstsammanräkningen senast skall vara avslutad. Dagen för folkomröstningen ska beslutas efter samråd med den centrala valmyndigheten. Samrådet ska ske senast tre månader före omröstningsdagen. Hagfors kommun behöver också begära in anbud för tryckning av röstsedlar och röstkort.

Nästa fullmäktigemöte är planerat till den 27 juni. Om alla punkter ovan har hunnits beredas och samråd har skett med valmyndigheten senast 27 juni är en folkomröstning möjlig tidigast 2 oktober.

Läs mer om vad det står i lagen om kommunala folkomröstningar: SFS 2002:250 Pdf, 9.9 kB. (Pdf, 9.9 kB).

Tidigare nyheter om Råda skola-ärendet:
Kommunstyrelsen i korthet 16 maj Öppnas i nytt fönster.
Förslag till beslut om Råda skola Öppnas i nytt fönster.
Medborgardialog om Råda skola (skärmdump från gamla hagfors.se) Pdf, 146.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 146.4 kB)
Kommunstyrelsen 16 november i korthet (skärmdump från gamla hagfors.se) Pdf, 99.7 kB. (Pdf, 99.7 kB)

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.