logo

Snart beslutas drift- och investeringsbudget för 2017

Nu är budgetprocessen igång inför kommande år. Under förra veckan lämnade tjänstemännen över sitt förslag på både drift- och investeringsbudget för 2017 samt plan för 2018 och 2019 till budgetkommittén som nu har tagit fram ett politiskt förslag. Slutgiltiga beslut tas av kommunfullmäktige 27 juni.

Alla politiska partier som finns representerade i kommunfullmäktige har fått ta del av tjänstemannaförslaget. På budgetkommitténs möte 26 maj var de flesta partier också representerade, men det var bara representanter från Socialdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna som var beslutande.

Tjänstemannaförslaget
I tjänstemannaförslaget fanns tre större nyheter; två utredningar och en flytt av kulturen.

Utredningarna rör en eventuell flytt av Barn-IFO (individ- och familjeomsorg) till sociala avdelningen och en eventuell förändring av verksamhetschef samt övrig ledningsorganisation inom skolans verksamhet. Målet är att utredningarna ska vara färdiga under hösten så att fullmäktige kan besluta om dem när de tar kompletteringsbeslut kring budgeten i november.

När det gäller kulturens placering har tjänstemännen redan utrett frågan och föreslår en organisationsförändring som innebär att verksamheter, ansvar och budget rörande kultur hos utvecklingsenheten flyttas till barn- och bildningsavdelningen. Idag finns kulturen inom två avdelningar; barn- och ungdomskultur ligger hos enheten för bibliotek, barn- och ungdomskultur (under barn- och bildningsavdelningen) medan ansvaret för den strategiska kulturutvecklingen ligger hos utvecklingsenheten (under kommunledningsavdelningen). Ett samlat kulturansvar organiserat på ett ställe bedöms kunna generera samordningsvinster, såväl ekonomiska som kvalitativa.

Det politiska förslaget
Under budgetkommitténs möte yrkade man på tre tillägg till liggande driftsbudgetförslag: att kostnaderna för politiken ses över och anpassas till ändringsbudgeten i november, att anslagen för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter höjs till ändringsbudgeten i november och att i budget 2017 för kommunledningsutskottet lägga in 30 000 kr för det integrationsprojekt som kan sökas av föreningar och individer. I övrigt godkändes det liggande förslaget. 

Drift- och investeringsbudget kommer även att behandlas på kommunstyrelsens möte 13 juni. Förslag till beslut som man föreslår kommunfullmäktige till mötet 27 juni och som kommunstyrelsen kommer att ta ställning till är:

”Kommunfullmäktige beslutar att driftbudget för 2017 samt plan för åren 2018 och 2019 innebär ett budgeterat resultat för 2017 med 24 812 000 kronor, år 2018 11 984 000 kronor samt 2019 med -22 392 000 kronor.”

Investeringsbudget och kommunal skattesats
Under mötet fastställdes tjänstemannaförslaget för investeringsbudget för år 2017 samt plan för åren 2018 och 2019. Dessa innebär investeringar för år 2017 med 40 740 000 kronor, år 2018 med 49 333 000 kronor samt 2019 med 45 725 000 kronor. Kommittén föreslår också för fullmäktige att besluta att den kommunala skattesatsen för år 2017 förblir oförändrad, det vill säga 22 kronor och 50 öre per skattekrona.

Varför gör vi en budget?
Enligt kommunallagen ska vi varje år göra en budget för kommande kalenderår, något som fullmäktige ska ta beslut om senast november månad varje år. En budget ska göras så att intäkterna överskrider kostnaderna och den ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin för det kommande året. I den ska det också finnas skattesatser, olika anslag, hur verksamheterna ska finansieras samt en prognos för årsresultatet och en plan för de tre närmaste åren.

Hur går budgetprocessen till?
I Hagfors kommun tar fullmäktige beslut om kommande års budget i juni månad. På så sätt säkerställer vi att verksamheterna hinner planera för kommande års budgetramar. Ett kompletterande beslut kan också tas av fullmäktige senast november, om det skulle dyka upp nya förutsättningar eller faktorer som gör att det krävs en revidering.

Tjänstemän i kommunen har under våren tagit fram ett gemensamt förslag utifrån alla verksamheters behov och förutsättningar. Detta förslag skickades i första hand till budgetkommittén som under sitt möte 26 maj tog fram ett politiskt förslag. Detta går sedan till kommunstyrelsen som har sitt nästa möte 13 juni. Sist går det till fullmäktige som tar det slutgiltiga beslutet på sitt möte 27 juni. Det ursprungliga tjänstemannaförslaget kan förändras i alla dessa instanser innan det tas ett slutgiltigt beslut.

Läs det politiska förslaget här. Pdf, 424.3 kB. (Pdf, 424.3 kB)

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.