logo

Kommunstyrelsen 13 juni i korthet

Kommunstyrelsen behandlade följande ärenden på dagens sammanträde:

Driftbudget 2017 och plan 2018-2019 samt investeringsbudget 2017 och plan 2018-2019
Kommunstyrelsen tog ställning till det förslag som först kom från tjänstemän i kommunen och som sedan gick till budgetkommittén. I tjänstemannaförslaget fanns tre större nyheter; två utredningar och en flytt av kulturen. Utredningarna rör en eventuell flytt av Barn-IFO (individ- och familjeomsorg) till sociala avdelningen och en eventuell förändring i ledningsorganisation inom skolans verksamhet och ska vara klara så att fullmäktige kan besluta om dem när de tar kompletteringsbeslut kring budgeten i november. När det gäller kulturens placering har tjänstemännen redan utrett frågan och föreslår en organisationsförändring som innebär att verksamheter, ansvar och budget rörande kultur hos utvecklingsenheten flyttas till barn- och bildningsavdelningen. Ett samlat kulturansvar organiserat på ett ställe bedöms kunna generera samordningsvinster, såväl ekonomiska som kvalitativa.

Under budgetkommitténs möte för två veckor sedan yrkade man på tre tillägg till liggande driftsbudgetförslag: att kostnaderna för politiken ses över och anpassas till ändringsbudgeten i november, att anslagen för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter höjs till ändringsbudgeten i november och att i budget 2017 för kommunledningsutskottet lägga in 30 000 kr för det integrationsprojekt som kan sökas av föreningar och individer.

Det var en enig kommunstyrelse som skickar budgeten vidare till kommunfullmäktige som den 27 juni tar det slutgiltiga beslutet. Förslaget till beslut är:
”Kommunfullmäktige beslutar att driftbudget för 2017 samt plan för åren 2018 och 2019 innebär ett budgeterat resultat för 2017 med 24 812 000 kronor, år 2018 11 984 000 kronor samt 2019 med -22 392 000 kronor.”

Investeringsbudget och kommunal skattesats
Kommunstyrelsen godkände också investeringsbudget för år 2017 samt plan för åren 2018 och 2019 inför kommunfullmäktiges beslut den 27 juni. Dessa innebär investeringar för år 2017 med 40 740 000 kronor, år 2018 med 49 333 000 kronor samt 2019 med 45 725 000 kronor. Kommittén föreslår också för fullmäktige att besluta att den kommunala skattesatsen för år 2017 förblir oförändrad, det vill säga 22 kronor och 50 öre per skattekrona.

Beslut om samarbetsavtal, Hagfors Motorcykelklubb
Kommunstyrelsen beslutade att Hagfors kommun blir ”Guldsponsor” speedwaysäsongen 2016. Kommunen ges möjlighet till exponering av Hagfors kommuns profilmaterial med stor läktarskylt, reklam på förarnas västar, skylt på innerplan, heatreklam, annons i programblad, sargreklam samt reklam på hemsida. För detta får Hagfors Motorcykelklubb en ersättning på 50 000 kronor.

Avslutande av stiftelser i Hagfors kommun
I kommunen finns ett antal stiftelser och fonder för donationer som inte har rörts på många år. Nu har Länsstyrelsen godkänt att kommunen får tömma ett antal stiftelser. Pengarna ska delas ut till ändamål som är så nära som det var tänkt från början. Pengarna i de olika stiftelser tilldelas bland annat Ekshärads församling, Hagfors-Ekshärads reumatikerförening, Bellmansgården, stipendier till skolever på Älvstranden Bildningscentrum årskurs 4-6 och 7-9, behövande barnfamiljer folkbokförda i Norra Råda, stipendier i form av bidrag som kommer att gå att sökas via Hagfors kommuns hemsida för vidarestudier efter gymnasiet samt för skolresor för årskurs 3, årskurs 5 och annan kulturell verksamhet för F-6 på Älvstranden Bildningscentrum.

Övrigt
Under mötet fick ledamöterna också en presentation av hur arbetet fortlöper med framtagandet av Hagforsstrategin samt en längre informationspunkt om budget 2017 inför beslutpunkterna om budget.

Kommunstyrelsen tog också ställning till följande:

  • Kommunstyrelsen tog del av revisorernas rapport och godkände vård- och omsorg samt sociala avdelningens svar gällande den länsövergripande granskningen av palliativ vård inom landstinget i Värmland.
  • Godkännande av en ekonomisk redovisning för investeringsprojekt och underhållsprojekt januari-april 2016 från samhällsbyggnadsutskottet
  • Kommunstyrelsen svarade också på ett medborgarförslag från Rädda Barnen angående upprustning av lekplats i Ekshärad. Medborgarförslaget kom till kommunen 2015-11-04 där Rädda Barnen föreslår upprustning av lekplatsen på Skolvägen i Ekshärad. Förslaget innehöll en rad konkreta åtgärder på lekutrustning och anpassningar. Hagfors Kommun har under 2016 initierat ett lekplatsprojekt, som kommer att pågå under 2016-2018. Detta inleds med lekplatsen på Skolvägen i Ekshärad. Det underlag som Rädda Barnen tagit fram lyfts in i projektet.
  • Partistöd för de partier som har hunnit inkomma med sin ansökan. Nya regler kring partistöd trädde i kraft med den nuvarande mandatperioden, som bestämmer att för att partier ska erhålla partistöd ska beslut fattas i fullmäktige. För att vara berättigade ska partierna lämna en redovisning av vad partistödet gått till för ändamål samt en granskningsrapport utförd av en av partierna utsedd granskare.
  • Föreningsbidrag inom vård- och omsorg samt stödföreningar

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.