Hjälptjänster

logo

Kommunstyrelsen 12 september i korthet

Kommunstyrelsen behandlade följande ärenden på dagens sammanträde:

Remissvar delbetänkande regionsammanslagning
Kommunstyrelsen har skrivit ett svar om vart Hagfors kommun står i frågan om föreslagen nya regionsindelning. Svaret säger bland annat att Hagfors kommun står bakom förslaget att en eventuell sammanslagning till en västsvensk region sker 2019 och att hela landet omfattas av förändringen senast 2023. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna gjorde en varsin protokollsanteckning, men beslutet togs av en enig styrelse.

Tillägg till skolskjutsreglemente
Utifrån att det i kommunen finns elever boende på platser där ingen ordinarie skolskjuts idag finns föreslås ett tillägg i skolskjutsreglementet gällande självskjuts. Självskjuts kan erbjudas när kommunen bedömer det som en lämplig lösning i ett individuellt fall.

Svar på medborgarförslag ”Hundrastgårdar” samt svar på medborgarförslag ”Hundrastgård Uddeholm”
Två medborgarförslag har inkommit där båda önskar hundrastgård på olika platser i vår kommun, varav den ena centralen och den andra i Uddeholm vid före detta förskolan Vitsippan. Kommunstyrelsen föreslår att inte förverkliga något av förslagen av bland annat nedanstående anledningar:

Förslag 1:
Hagfors Kommuns sammanvägda bedömning är att det dels inte finns tillräckligt stora ytor lämpliga för ändamålet så pass centralt som önskas samt att förutsättningarna för en attraktiv och trygg rastgård inte kan uppfyllas.

Förslag 2:
Då före detta förskolan Vitsippan ej är kommunal mark utan ägs av privatperson kan kommunen inte tillgodose förslagsställarens önskemål utan hänvisar till fastighetsägaren.

Svar på medborgarförslag om försköning av infarterna till Råda samhälle
Ett förslag har inkommit om en försköning av infarterna till Råda. Önskemål är att blommor ska sättas på refugerna vid de båda infarterna till Råda samhälle. Vid kommunens kontakt med Trafikverket meddelade de att de inte tillåter några blomsterarrangemang vid den norra infarten, vid ICA Åhströms, då refugerna vid infarten är för nära riksväg 62. Kommunen äger däremot den södra infarten och ska till 2017 se om det går att sätta upp något arrangemang på den refugen.

Svar på medborgarförslag om utökning av parkeringstiden på affärsgatorna Skol-, Kyrko- och Köpmangatan, Hagfors
En medborgare har skickat in förslaget att utöka parkeringstiden på ovanstående gator från en timme till två timmar. Idag är det en timme på Skolgatan och 2 timmar på Kyrko- och Köpmangatan. Kommunstyrelsen föreslår idag att besluta om att i samband med att ombyggnation som kommer att ske av Skolgatan under 2016 kommer även Skolgatan att få tillåten tid för parkering i 2 timmar.

Svar på medborgarförslag om att solskydda skolgårdar, förskolor och lekplatser
Ett förslag har inkommit om att skydda våra barn och ungdomar från solen när de går i skolan eller vistas på lekplatser i kommunen. Kommunstyrelsen föreslår att förslaget är besvarat genom det brev som Göran Eriksson, ordförande för barn- och bildningsutskottet, har författat. Där berättar han bland annat om det arbete som görs i skolan idag: ”Anpassningen av skolors utemiljö är idag i första hand en verksamhetsfråga. Det betyder att om exempelvis skolan väcker frågan om en speciell anpassning så kan kommunens fastighetsavdelning bistå med kunskap och eventuella insatser för att åtgärda miljöer där små barn riskerar att exponeras för alltför mycket sol. Kostnader och budget för eventuella åtgärder bör i sådant fall belasta verksamheten. Jag är övertygad om att kunskapen om riskerna med alltför mycket exponering av sol för små barn efterhand kommer att vara en naturlig del i de planeringsförutsättningar som kommunen arbetar utifrån vad gäller barns miljö i vår kommun.”

Alla medborgarförslag ska vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut. Deras nästa sammanträde är 26 september.

Ansökan om kommunalbidrag - Viking HC, bevarandebidrag 2016 och bidrag till lokalhållande föreningar
Viking HC, Gustav Adolfs Hembygdsförening, Hagfors Hembygdsförening, Norra Råda Hembygdsförening, Ekshärads Hembygdsförening, Ekshärads Folkets Hus, Sunnemo Folkets Hus, IOGT/NTO Råda, och Gustavsfors Bygdegårdsförening är föreningarna som nu beviljats olika typer av bidrag.

Kommunstyrelsen tog också ställning till följande punkter:

  • Budgetuppföljning kommunstyrelsen januari - juli 2016
  • Slutredovisning investeringsprojekt, samhällsbyggnadsutskottet 2016-09-12
  • Reviderad länsöverenskommelse ”Vård och stöd vid missbruk och beroende” samt ny organisation för ledning styrning och utveckling av länets missbruksvård
  • Risk- och sårbarhetsanalys
  • Styrdokument för krisberedskap
  • Information om extern utredning om Råda skola

Protokoll hittar du under sidan protokoll när det är justerat.

Publicerad av

Publicerad datum

2016-09-12

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se