Hjälptjänster

logo

Resultat av medborgarundersökning 2016

Vartannat år genomför Hagfors kommun en medborgarundersökning för att mäta våra medborgares attityder mot oss som kommun. Flera av våra verksamheter får i år ökade resultat, många ligger kvar på en stadig nivå och några minskar. De sammanvägda resultaten visar dock en minskning på alla tre områden som mäts och ökade gap till riksgenomsnittet. 

Enkäten skickas till slumpvis utvalda medborgare i Hagfors kommun som får tycka till i olika frågor utifrån sina uppfattningar om kommunen, någon egen erfarenhet av de olika områdena som krävs behövs inte. Svaren ger oss en bild om vad våra medborgare tycker och tror om oss och är ett viktigt verktyg för vår service och det dagliga arbetet mot medborgare. Undersökningen genomfördes under perioden april- juli 2016 och sammanlagt kom det in 389 svar av 800 utskickade enkäter, vilket innebär en svarsfrekvens på 49%.

Enkäten består av tre delområden; Nöjd Region Index (-1,2 2016), Nöjd Medborgare Index (-2.0 2016) och Nöjd Inflytande Index (-1.4 2016). Mätningen delas också in i fyra områden; Hagfors kommun som plats att leva och bo på, attityder till olika verksamheter, möjligheter till inflytande och lokalt utbud och identitet. 2016 års resultat visar en minskning på alla tre områden som mäts och ökade gap till riksgenomsnittet. Flera av våra verksamheter får ökade resultat, många ligger kvar på ett stadigt resultat och några minskar rejält.

Urval ur resultaten
Nöjd Region Index (NRI): frågor om kommunen som en plats att bo och leva på
Medborgarna har blivit mer positiva till sina arbetsmöjligheter jämfört med 2014, och attityder kring kommersiellt utbud och kommunikationer ligger något högre än tidigare. Här sticker frågan om trygghet ut, där attityderna har blivit mindre positiva. Kommunen ligger över riksgenomsnittet för räddningstjänsten, kultur, renhållning och sophämtning, samt vatten och avlopp.

Nöjd Medborgar Index (NMI): frågor om hur invånarna upplever kommunens olika verksamheter.
Här finns en positiv utveckling när det gäller bland annat räddningstjänsten, gång-och cykelvägar, gator och vägar samt kultur. Kommunen ligger över riksgenomsnittet för räddningstjänsten, kultur, renhållning och sophämtning, samt vatten och avlopp. En viss negativ trend sedan 2014 finns på frågor kring bemötande från tjänstemän.

Nöjd Inflytande Index (NII): frågor om invånarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter.

Medborgarna har blivit mindre positiva till sina påverkansmöjligheter i kommunens verksamhet och i politiska frågor och har ett allt lägre förtroende för både politiker och högre tjänstemän. De största negativa förändringarna i hela enkäten finns här och gäller frågor just kring förtroende och påverkan. Här har också området information goda resultat vilket istället bidrar positivt till medborgarnas helhetsintryck.

- Jag tror och hoppas att våra satsningar på gator, vägar och räddningstjänsten har bidragit till ökade positiva siffror inom de områdena. Men det finns också saker vi måste jobba vidare med. Nu behöver vi ta krafttag för att se till att våra medborgare får ett ökat förtroende och möjlighet att påverka. Vi kommer bland annat framöver att se över hur vi jobbar med medborgardialog och hur vi kommunicerar kring våra beslut, säger Åsa Johansson, kommunalråd.

Medborgarundersökningen är ett viktigt planeringsunderlag för politiker och tjänstemän och kommunens verksamheter. De flesta verksamheter arbetar med målkort som verktyg för att planera kommande verksamhet och där finns ofta områden i medborgarundersökningen när målen sätts. Även kommunens politiker tittar på resultaten av medborgarundersökningen och använder dem som hjälp inför beslut. När kommunens politiker och tjänstemän framöver arbetar vidare med målkort och verksamhetsplanering kommer ett större fokus att sättas på förtroendefrågor.

Hagfors kommun vill passa på att rikta ett stort tack till samtliga medborgare som har deltagit i undersökningen och därmed har bidragit med sin tid för att göra oss till en ännu bättre kommun.

Läs både årets och tidigare års resultat här. öppnas i nytt fönster

Publicerad av

Publicerad datum

2016-09-12

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se