logo

Kommunstyrelsen i korthet 17 oktober 2016

Kommunstyrelsen behandlade följande ärenden på dagens sammanträde:

Skolutredning Råda skola
Kommunstyrelsen fick en presentation av den skolutredning som tillsattes i början av sommaren för att utreda vilken skolform det ska finnas i Råda. Detta efter en återremiss i kommunfullmäktige för att få mer underlag inför den kommande folkomröstningen i skolfrågan i november. Utredningen menar att rätt skolform är en mindre skola för elever i förskoleklass till årskurs 3. Du hittar hela utredningen här. Pdf, 510.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 510.7 kB)

Delårsbokslut 2016
Ekonomichef Jonas Nilsson gav en rapport på delårsbokslutet som är kommunens resultat och balansposter för perioden januari till sista augusti i år samt prognoser för hela 2016. Delårsbokslutet per 31 augusti 2016 visar väldigt positiva resultat, men räknas bli lägre till helårsprognosen som visar att kommunen gör +17.8 miljoner i slutet på året, det vill säga +6.1 miljoner bättre är budgeterat.

Förändrad förbundsordning Klarälvdalens samordningsförbund
Klarälvdalens Samordningsförbund är ett samordningsförbund mellan Hagfors, Forshaga och Munkfors kommun samt Landstinget i Värmland, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Målet är att bedriva ekonomisk samordning inom rehabiliteringsområdet En revidering av samordningsförbundets förbundsordning har gjorts och kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att godkänna de förändringarna.

Remiss gällande Regionalt trafikförsörjningsprogram
Region Värmland har skickat en remiss till kommunen angående regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2021 för Värmlands län. Remissen utgör en revidering av nu gällande program som fastställdes av regionfullmäktige i april 2013. Hagfors kommun har utrett remissen och lämnat ett yttrande i ärendet som kommunstyrelsen godkände.

Länsöverenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Värmland
Sedan 2009 har kommuner och landsting ett lagstadgat krav att ingå överenskommelse om samverkan gällande personer med psykisk funktionsnedsättning. Värmlands kommuner har tillsammans med Landstinget i Värmland ingått en ny överenskommelse om samverkan gällande personer med psykisk funktionsnedsättning som kommunstyrelsen godkände idag.

I övrigt tog kommunstyrelsen också ställning till följande punkter:

  • Anstånd Exploateringsavtal, Hagfors Råda 1:262
  • Redovisning av motioner och medborgarförslag som ej besvarats
  • Återrapportering och uppföljning av ej verkställda beslut
  • Ekonomisk redovisning investeringsprojekt januari-augusti 2016
  • Slutredovisning investeringsprojekt, samhällsbyggnadsutskottet 2016-10-04
  • Slutredovisning investeringsprojekt 1048 Bostadsanpassning Bellmansgården
  • Slutredovisning investeringsprojekt 1081 Förtätning Bild/Musik Kyrkhedens skola
  • Slutredovisning investeringsprojekt 1076, Förtätning och anpassning av kontor för IT samt postsortering

Hela protokollet hittar du här när det är justerat. Öppnas i nytt fönster.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.