logo

Kommunstyrelsen i korthet 14 november

Kommunstyrelsen behandlade följande ärenden på dagens sammanträde:

Reviderad budget 2017 samt reviderad investeringsbudget 2017
Förslag till kommunfullmäktige är att fastställa driftbudget för år 2017 samt plan för åren 2018 och 2019. Det innebär ett budgeterat resultat för år 2017 med 10.238.000 kronor, år 2018 med -2.705.000 kronor samt år 2019 med -15.328.000 kronor

Förslag till justerad investeringsbudget för år 2017 samt plan för åren 2018 och 2019 innebär investeringar år 2017 med 41.890.000 kronor, år 2018 med 49.333.000 kronor samt år 2018 med 45.725.000 kronor.

Ny internkontrollplan 2016/2017 samt uppföljning av beslutad internkontrollplan 2016
Kommunstyrelsen beslutar att internkontrollplan för 2016/2017 godkänns. Syfte med en sådan är bland annat att säkerställa att verksamheterna är ändamålsenliga och kostnadseffektiva, att lagar, föreskrifter och fattade beslut följs. Idag godkände kommunstyrelsen också uppföljning av den interna kontrollen för innevarande år. De godkände också ett förslag till internkontrollplan för miljö- och byggnämnden.

Nya taxor, avgifter och frister
Kommunstyrelsen tog ett antal beslut om taxor som ska vidare för ett sista beslut hos kommunfullmäktige. Det gäller renhållningstaxa, taxa för Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, avgifter för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll samt frister för rengöring (sotning). Dessa börjar gälla från 2017.01.01 och kommer att lägga ut på hemsidan när kommunfullmäktige tagit beslut.

Reviderad missbrukspolicy och förslag till policy mot kränkande särbehandling och diskriminering
Personalenheten har reviderat och uppdaterat missbruksprogramet för Hagfors kommun, som togs fram 1996 första gången, ytterligare. Policyn innehåller precis som tidigare ställningstaganden och riktlinjer för kommunens syn på alkohol och droger. Personalenheten har också inom ramen för systematiskt arbetsmiljöarbete, tagit fram ett förslag till policy för kränkande särbehandling och diskriminering för att underlätta arbetet med att motverka att kränkande särbehandling och diskriminering uppkommer. Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att anta förslag till policy för kränkande särbehandling och diskriminering att gälla från och med 2017-01-01.

Försäljning av del av Rektorn 1 och 2, Folktandvården, Hagfors
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att besluta om att godkänna försäljning av Folktandvårdens lokaler inom del av Rektorn 1 och del av Rektorn 2 och besluta att uppdra åt samhällsbyggnadschef att annonsera ut samt ingå erforderliga avtal om försäljning samt fastighetsreglering och verkställa försäljningsuppdraget.

Utbyggnad av sporthallen i Ekshärad
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att besluta om en utbyggnation av max 149 sittplatser i Kyrkhedens sporthall som ska ske på kortsida i enlighet med de förslag som tagits fram.

Anpassningar Råda Skola och förskolan Prästkragen, Råda, köp av Råda 1:76
Kommunstyrelsen skickar vidare beslut även här om att kommunfullmäktige ska godkänna samhällsbyggnadsavdelningens förslag om utökning av Prästkragens förskoleområde genom köp av angränsande tomtmark, Råda 1:76, detta för att kunna arbeta med såväl förbättrad logistik vad det gäller besöksparkering samt utöka och utveckla förskolans utegård vid nybyggnation av Råda skola.

Beslut om stängning av Klättervägens utfart på länsväg 924 mot Bergsäng
Kommunstyrelsen hade ett förslag på beslut om att stänga Klättervägens utfart mot Storgatan/lv 924 mot Bergsäng för fordonstrafik under hösten 2016 . Klättervägen korsar den gång- och cykelväg som kommer från Stjärnsnäs och skapar trafikfara för gående och cyklister. Denna fråga återremitterades, det vill säga sköts upp då ledamöterna ville ha mer underlag.

I övrigt tog kommunstyrelsen också ställning till följande punkter:

 • Samarbete mellan Hagfors kommun och Hagfors Innebandysällskap
 • Samarbete mellan Hagfors kommun och Hagfors Innebandyförening (HIF)
 • Ansökan om bidrag till spårmaskin - Ekshärads Skidförening
 • Ansökan om evenemangs- och utvecklingsbidrag 2016 - Hagfors Riksteaterförening
 • Slutredovisning investeringsprojekt 1009, Anpassningar Primus-fastigheten
 • Omdisponering kvarstående medel inom investeringsprojekt 1013, Förtätning Älvstranden Bildningscentrum 2014-2015
 • Svar på Medborgarförslag om utökad parkeringstid vid biblioteket vid Älvstranden Bildningscentrum
 • Svar på Medborgarförslag om önskemål om plank mot Sunnemo skola
 • Svar på Medborgarförslag om upprensning vid utsiktstornet på Värmullsåsen
 • Verksamhets- och budgetuppföljning 2016
 • Målkortsrapportering- uppföljning
 • Sammanträdesdagar för 2017
 • Plan för avsättning för sluttäckning av Holkesmossen
 • Borttagning av övergångsställe på Dalavägen, Hagfors strax söder om korsningen med Kyrkogårdsvägen


Hela protokollet hittar du här när det är justerat. Länk till annan webbplats.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.