Hjälptjänster

logo

Kommunstyrelsen i korthet 5 december 2016

Kommunstyrelsen behandlade följande ärenden på dagens sammanträde:

Godkännande av avtal om försäljning av fastigheten Grinnemo 2:5 från Hagforshem AB till AMBE
Hagforshem AB omstrukturerar och ger möjlighet till fler större fastighetsägare på Hagfors kommuns bostadsmarknad. Åtgärden möjliggör en utveckling av marknaden för hyresrätter inom Hagfors kommun. Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att godkänna upprättat avtal om försäljning av fastigheten Grinnemo 2:5 från säljaren Hagforshem AB till köparen AMBE för fem miljoner kronor.

Hagforsstrategin
Kommunstyrelsen beslutade i början på 2016 att ta fram en strategi för hela Hagfors kommun. Utvecklingsenheten har under 2016 haft uppdraget att samordna framtagandet. Under året har ungefär 800 medborgare varit engagerade genom olika medborgardialoger, både genom fysiska träffar och via moderna kommunikationsverktyg.

Strategin blickar framåt och tar avstamp i hur vi som politiker och tjänstemän tillsammans med övriga delar av vår kommun skapar de bästa förutsättningarna för att göra Hagfors kommun till en attraktivare kommun att bo, leva och verka i. Hagforsstrategin ska gälla till 2027 och innehåller en vision, sju styrkor, fem prioriterade områden med tillhörande åtgärder och 36 mätbara mål. Till strategin finns också en varumärkesplattform som är ett verktyg när vi ska kommunicera platsen Hagfors kommun samt en implementeringsplan med förslag på hur vi ska gå från ord till handling. Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att anta alla tre dokument samt avsätta 4 miljoner under tre år från 2016 års budgetöverskott under förutsättning att medel finns.

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
I samband med omorganisationen för barn- och bildning och individ- och omsorg samt att kulturverksamheten inte längre ligger under kommunledningen har en översyn av kommunstyrelsens reglemente gjorts att gälla från och med 2017-01-01. De förändringar som ligger i förslaget gäller vissa områden som tidigare låg hos barn- och bildning har flyttats över till individ- och omsorgs verksamhetsområde samt att kulturverksamheten har gått över till barn- och bildning.

Nominering till kulturstipendiet 2016
Hagfors kommun delar årligen ut ett kulturstipendium. Stipendiet kan delas ut till personer, organisationer eller sammanslutningar som gjort uppmärksammade insatser för Hagfors kommun eller till begynnande lovande förmågor. Stipendiet är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfulla kulturella insatser. Kommunstyrelsen beslutar att presentera 2016 års kulturstipendiat på kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2016

Riktlinjer för mottagning av donationer och gåvor
Hagfors kommun har tidigare inte haft några regler eller riktlinjer om vad som gäller vid mottagande av donationer och gåvor. Med anledning av detta har administrativa enheten tagit fram ett förslag på riktlinjer för mottagning av donationer och gåvor att gälla från och med 2017-01-01.

Förslag på läsårstider 2017/2018
Kommunstyrelsen beslutar att:
Höstterminen omfattar tiden 2017-08-21– 2017-12-22
Vårterminen omfattar tiden 2018-01-09 – 2018-06-08

I övrigt tog kommunstyrelsen också ställning till följande punkter:

  • Taxa för Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla från och med 2017-01-
  • Revidering av riktlinjer för e-posthantering
  • Registrerings-/tillsynsavgifter för försäljning av folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel
  • Nytt samverkansavtal i den gemensamma Hjälpmedelsnämnden
  • Hantering av tillfälligt stöd till kommuner och landsting från regeringens ändringsbudget 2015
  • Kommunkoncernens låneram 2017
  • Svar på rapport från revisorerna

Publicerad av

Publicerad datum

2016-12-05

KONTAKT

0563-185 00
Måndag-fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se