logo

Uttalande med anledning av Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande

Hagfors kommun har tagit del av inspektionsmeddelande gällande enhetschefers arbetsmiljö inom vård- och omsorg. Den sammantagna bilden som ges av enhetschefernas arbetssituation är inte överensstämmande med kommunens uppfattning. Flera enhetschefer känner inte heller igen beskrivningen av sig och sin arbetssituation. Då det också finns flera sakfel i inspektionsmeddelandet kommer vi att begära ett förtydligande och rättelse från Arbetsmiljöverket.

Att vara enhetschef är ett kvalificerat uppdrag som periodvis är belastande. Bilden av enhetschefernas arbetssituation är mer nyanserad än vad Arbetsmiljöverket beskriver i sitt inspektionsmeddelande. Kommunen har också ett kontinuerligt och systematiskt arbetsmiljöarbete för gruppen, vilket inte framgår av rapporten.

Exempel på arbetsmiljöinsatser som genomförts är:

  • För att underlätta och avlasta enhetscheferna i rekryteringsarbetet kommer det från 3 april att finnas en ny tjänst som bemanningsadministratör och ett datastöd.
  • Inom båda avdelningarna finns verksamhetschefer som kan och har som uppgift att stödja och handleda enhetscheferna i deras uppdrag och vara behjälplig vid prioritering av arbetsuppgifter vid tillfälliga perioder med hög arbetsbelastning. Vid behov finns också möjlighet till externt stöd.
  • Alla chefer inom Hagfors kommun har fått en ledarskapsutbildning som löpt under ett år. Nyanställda chefer kommer successivt också att få ta del av denna.
  • Komplexiteten i ett chefsuppdrag gör att det är svårt finna personer som kan täcka upp vid kortare frånvaro. Vård- och omsorgsavdelningen har därför inrättat en pooltjänst för att ha en beredskap för detta i organisationen.
  • Vi följer enhetschefernas arbetssituation noggrant genom bland annat arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och nära ledarskap. Vi har årliga medarbetarundersökningar och bevakar chefernas arbetstidsuttag varje månad. Det är också viktigt för oss att våra chefer inte har för många medarbetare. Verksamhet inom LSS (lagen om stöd och service) och socialpsykiatri förstärktes därför ledningsorganisationen 2015, då enhetschefer signalerat om hög arbetsbelastning.

Vi kommer nu gå vidare med arbetet att analyserar resultaten i rapporten och åtgärda de krav som ställts på kommunen. Arbetet kommer ske i samverkan med enhetscheferna och skyddsombuden.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.