Hjälptjänster

logo

Kommunstyrelsen 13 februari i korthet


Kommunstyrelsen behandlade följande ärenden på dagens sammanträde:

Medborgardialog 2017
Under framtagandet av den nyligen antagna Hagforsstrategin 2017-2027 har det tydligt framgått att vi behöver arbeta mer systematiskt och strukturerat med medborgardialog. I 2016 års medborgarundersökning kan vi också se att både förtroendevalda och tjänstemän får låga betyg när det kommer till frågor kring påverkan, förtroende och inflytande. Medborgardialog fördjupar demokratin genom att ge medborgare möjlighet att komma med synpunkter och ha inflytande på aktuella frågor. Detta ger förtroendevalda och tjänstemän i kommunen en möjlighet att lyssna av medborgarnas synpunkter inför beslut och ger medborgarna möjlighet till inflytande även mellan valen. Kommunstyrelsen beslutade därför idag att ge kommunsekreterare och kommunikatör i uppdrag att ta fram en policy för medborgardialog och en handbok samt utbildning för politiker och tjänstemän. Policy för medborgardialog samt tillhörande handbok ska beslutas på kommunfullmäktiges sammanträde 24 april 2017.

Rapport från kommunrevisorerna
Revisionen i Hagfors kommun har, efter utförd granskning på underhåll av gator, vägar och fastigheter, föreslagit ett antal åtgärder. Kommunstyrelsen gav samhällsbyggnadschef och ekonomichef i uppdrag att senast på kommunstyrelsens sammanträde 15 maj 2017 presentera ett svar om vilka åtgärder som ska genomföras.

Beslut om medel från kommunstyrelsens oförutsedda behov till personalens julklappar 2016
Kostnaden för julklappar till personalen 2016 uppgick till 194 400 kronor. Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov.

Ställningstagande med anledning av beslut i Drift- och servicenämnden
Drifts- och servicenämnden i Karlstads kommun, som Hagfors kommun ingår i, beslutade vid sitt möte den 2 december 2016 om inriktningsbeslut för gemensam upphandling av dokument- och ärendehanteringssystem. Idag tog kommunstyrelsen ställning till förslaget och godkände Hagfors kommuns intresse att vara delaktiga i den kommande upphandlingen.

Beslut som ska vidare till kommunfullmäktige:

Beslut om överlåtelse av mark för handelsetablering i enlighet med Begäran om planbesked, del av Hagfors 2:161
CT Development har inkommit med begäran om planbesked för ett område i anslutning till Lidl i Hagfors. Intentionen är att möjliggöra en handelsetablering så snart en ny detaljplan är klar. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige på sitt nästa möte 27 februari godkänner förslag om överlåtelse av markområde, del av Hagfors 2:161, för en köpeskilling om 12 kronor per kvadratmeter till CT Development och besluta att ge samhällsbyggnadschef i uppdrag att upprätta och underteckna köpekontrakt och exploateringsavtal.

 

Protokoll hittar du här när det är justerat.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se