logo

Kommunstyrelsen i korthet 13 mars 2017

Idag tog kommunstyrelsen beslut i följande frågor:

Bokslut 2016
Hagfors kommun redovisar år 2016 ett positivt resultat om +23,5 miljoner kronor. Med ett budgeterat resultat på +11, 7 miljoner kronor innebär det en positiv avvikelse mot budget med +11,8 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen visar en negativ avvikelse mot budget med 9,8 miljoner kronor. Barn- och bildningsutskottet visar en positiv avvikelse mot budget med 8,3 miljoner kronor. Samhällsbyggnadsutskottet visar en positiv avvikelse med 2,0 miljoner kronor mot budget. Individ- och omsorgsutskottet visar en positiv avvikelse med 7,0 miljoner kronor. Miljö- och byggnämnden visar en positiv avvikelse med 0,7 miljoner kronor. Valnämnden, överförmyndaren och gemensam hjälpmedelsnämnd redovisar tillsammans ett resultat i nivå med budget.

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att de på sitt nästa möte 27 mars godkänner kommunens bokslut för år 2016.

Målkortsrapportering 2016
Målkort för Hagfors kommun är ett internt styrningsmedel och arbetssätt som bygger på tydliga mål och delaktighet. Målkortsarbetet följs upp var fjärde månad och nu redovisas det tredje tertialet för 2016. Målkortsrapporten beskriver hur långt varje avdelning i Hagfors kommun har kommit i sitt målkortsarbete. Rapporten redogör även för det nuvarande resultatet av de korsiktiga målen och aktiviteterna i Hagfors kommuns övergripande målkort samt utskottens och nämndernas målkort.

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att de på sitt nästa möte 27 mars godkänner målkortsrapportering för tredje tertialet 2016.

Beslut om stängning av Klättervägens utfart på länsväg 924 mot Bergsäng
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 2016-11-14 med önskemål om mer beslutsunderlag. Klättervägen möter den gång- och cykelväg som går på västra sidan Storgatan från Stjärnsnäs mot centrum, se underlag. På grund av att husen står nära korsningen och skymmer sikten för bilister bidrar infarten till ett osäkert trafikklimat.

Kommunstyrelsen beslutade att stänga Klättervägens utfart mot Storgatan/lv 924 mot Bergsäng för fordonstrafik under våren 2017 i syfte att göra korsningen Klättervägen/Lillstugevägen trafiksäkrare.

Remiss angående bildande av Regionkommun Värmland
Bildandet av regionkommuner har pågått i landet under ett antal år. Diskussionen har även pågått i Vämland, i första hand genom den regionbildningskommitté som tillsats. Om en regionkommun ska bildas i Värmland förutsätter detta att Landstinget lämnar in en ansökan till finansdepartementet, helst före sommaren, dock senast 30 september 2017.

Nu har Hagfors kommun skrivit ett remissvar där man ställer sig positiva till förslaget och som kommunstyrelsens alla partier godkände idag.

Kommunstyrelsen tog också ställning till följande:

Ombudgeteringar till 2017
Fondering av medel från avfallsverksamheten
Balanskrav
Rapport från kommunrevisorerna
Val av ersättare till barn- och bildningsutskottet (S)
Val av ersättare till samhällsbyggnadsutskottet (S)
Val av ersättare till pensionärsråd (S)

När protokollet är justerat hittar du det under sidan protokoll.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.