logo

Skolgatan, vad händer nu?

Skolgatan är ett ämne som engagerar många av våra invånare och just nu händer det mycket i frågan. Därför har vi gjort en kort sammanfattning av händelseförloppet för att du ska få en bra bild av vad som har hänt och hur processen ser ut framöver.

Augusti-november 2016
Arbetet med att dra nya ledningar för vatten och avlopp i Skolgatan pågår.

9 november 2016
Hagfors kommun bjuder in allmänheten till samråd gällande Skolgatans utformning.

31 januari 2017
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att enkelrikta Skolgatan i körriktningen mot Dalavägen samt att gatan rustas upp i enlighet med framtaget underlag och synpunkter som kommit in via samrådet. Kort därefter överklagade butiksinnehavare och föreningar beslutet om att enkelrikta gatan till förvaltningsrätten.

1 mars 2017
Förvaltningsrätten meddelade Hagfors kommun att överklagandena som de har tagit emot avvisas. Anledningen till detta är att inga formella fel har överklagats utan det är själva enkelriktningen av Skolgatan som har överklagats. Detta är något som Förvaltningsrätten inte kan besluta om eftersom sådana beslut ska fattas enligt trafikförordningen. Överklagandena ska istället hanteras av Länsstyrelsen, varpå förvaltningsrätten beslutade att lämna tillbaka målen till Hagfors kommun för ny handläggning.

Idag
Hagfors kommun har skickat ut brev till alla som har överklagat samhällsbyggnadsutskottets beslut §10 ”Beslut om utformning av Skolgatan” till förvaltningsrätten. Det är också detta beslut som är grunden till den förvirring som har uppstått kring enkelriktningen.

I själva rubriken till beslutet i §10 skriver Hagfors kommun att beslutet gäller utformning av Skolgatan. I beslutstexten däremot står det att samhällsbyggnadsutskottet beslutar att Skolgatan enkelriktas i körriktningen mot Dalavägen. Den rätta formuleringen som skulle ha använts i beslutsformuleringen är att Skolgatan kan komma att enkelriktas.

Att enkelrikta Skolgatan är nämligen ett beslut som kräver en lokal trafikföreskrift och som ska göras enligt trafikförordningen vilket är något som Hagfors kommun inte har gjort än. Troligen kommer det beslutet att tas i kommunstyrelsen i april efter att Hagfors kommun har samlat in yttranden från Polisen och Trafikverket. Det är alltså det beslutet som sedan kan överklagas till Länsstyrelsen.

April 2017

Ärendet om att enkelrikta Skolgatan tas upp i Kommunstyrelsen, denna gång med lokala trafikföreskrifter. Anser du fortfarande att gatan inte ska enkelriktas så är det alltså Länsstyrelsen som du ska överklaga till.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.