logo

Kommunens hem för vård och boende och stödboende för ungdomar är trygga och säkra

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har efter tillsyn på kommunens hem för vård och boende (HVB) samt stödboende för ensamkommande barn och unga konstaterat att vi uppfyller de krav och regler som ställs inom verksamheten. IVO’s rapport fastställer också att de ungdomar som finns placerade på HVB Briggen, Slussen och Heden samt stödboendet Mana får en trygg och säker vård.

- Det känns verkligen roligt att inspektionen ser att vi har en bra verksamhet på våra boenden för ensamkommande barn. Det är också roligt att personalen trivs och tycker det fungerar. Men det allra bästa är förstås att ungdomarna själva säger att de har det bra, att de känner sig trygga och säkra och att personalen gör ett bra jobb, säger Annica Lövgren, verksamhetschef inom sociala avdelningen.

I våra hem för vård och boende (HVB) Briggen, Slussen och Heden har följande punkter granskats och godkänts:

 • Verksamheten anpassar bemanningen i hemmet så att de säkerställer en trygg och säker vård
 • Personalens kompetens bedöms ge förutsättningar för att möta de behov av vård som ungdomarna har och för att säkerställa en trygg och säker vård
 • Föreståndaren har skrivit in de tre senaste ungdomarna i enlighet med kraven i socialtjänstförordningen
 • Verksamheten har rutiner, som personalen arbetar efter, som anger hur de ska förebygga och agera vid allvarliga händelser samt att rutiner finns för hur en drogfri miljö ska upprätthållas
 • Verksamheten har förutsättningar att försäkra sig om att ungdomarna är trygga och säkra då personalen arbetar för att upprätthålla goda relationer till ungdomarna och har en samverkan med andra parter som finns kring de unga
 • Verksamheten utreder, sammanställer och vidtar åtgärder utifrån synpunkter, klagomål och rapporter enligt lex Sarah
 • Ungdomar uppger att de kände sig trygga och säkra med personal och övriga inskrivna ungdomar samt att de sammanfattningsvis tyckte att personalen gjorde att bra arbete

I stödboendet Mana har följande punkter granskats och godkänts:

 • Personalens kompetens bedöms ge förutsättningar för att möta de behov av vård som målgruppen har och för att säkerställa en trygg och säker insats. Ungdomarna som IVO samtalade med uppgav att de kände sig trygga i sitt boende
 • Verksamhetens bemanning ger förutsättningar för att tillgodose de behov av vård som ungdomarna har och för att säkerställa en trygg och säker vård
 • Verksamheten har gjort riskbedömningar och utifrån resultatet av dessa upprättat handlingsplaner om någon av riskerna skulle inträffa
 • Verksamheten arbetar förebyggande (för att något allvarligt inte ska inträffa) och har rutiner för hur de ska agera om något allvarligt inträffar
 • Kontroll görs i Polismyndighetens misstanke- och belastningsregistret innan personal anställs
 • Ungdomarnas boende uppfyller kraven på trygghet och säkerhet och består av rum för boende, utrymme för tillagning och intag av måltider samt rum för personlig hygien

Om inspektionen
IVO ska enligt socialtjänstförordningen inspektera HVB för barn och unga minst en gång per år. Inspektionerna kan vara föranmälda eller oanmälda och den som inspekterar verksamheten ska också, om samtycke finns, prata med de barn och unga som finns i verksamheten för att granska trygghet och säkerhet för de placerade ungdomarna. Vid inspektionerna i Hagfors kommun har IVO’s personal pratat med både föreståndare, personal samt flertalet barn och ungdomar. Innan besöken har de även hämtat in uppgifter om exempelvis personalens kompetens, verksamhetens bemanning, inskrivningsbeslut på ungdomar och uppgifter om när kontroll av Polismyndighetens misstanke- och belastningsregister hade gjorts innan anställning av personal.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.