logo

Kommunstyrelsen 10 april i korthet

Kommunstyrelsen behandlade följande ärenden på dagens sammanträde:

Förslag till lokal trafikföreskrift avseende enkelriktning av Skolgatan, Hagfors
Skolgatan i Hagfors håller på att byggas om och kommunens förslag är att enkelrikta gatan i körriktning från Uddeholmsvägen mot Dalavägen, därför behövde kommunstyrelsen ta ett beslut om en ny lokal trafikföreskrift.

Kommunstyrelsens beslutade idag att fastställa en ny lokal trafikföreskrift om påbud att köra i viss färdriktning på Skolgatan.

Gymnasieorganisation läsåret 2017/2018
För att Värmlands gemensamma gymnasieantagning skall kunna starta antagningarna till kommande läsår krävs att respektive kommun fattar ett definitivt beslut om programutbudet kommande läsår, 2017/2018. Tidigare har ett preliminärt beslut fattats och det är nu denna organisation som fastställs inför läsåret 2017/2018.

Kommunstyrelsen beslutade om förslaget, som inte innebär några förändringar från dagens programutbud.

Ansökan avseende medfinansiering 2017-2020
IUC/Stål & Verkstad har inkommit med en ansökan om medfinansiering från Hagfors kommun i projektet ”Steg för innovation i värmländsk industri” (STIVI). Det är ett treårigt EU-projekt med start från 2017-06-01 fram till 2020-05-31. Det övergripande målet är att öka antalet innovativa SMF (små och medelstora företag) inom stål- och verkstadsindustrin samt industrinära tjänster i Värmland. Detta ska bland annat ske genom uppsökande verksamhet, behovsanalyser och utvecklingsplaner, koppling till forsknings- och utvecklingsaktörer samt genomförande av modellen ”Steg för innovation”. Projektet är ett viktigt steg i arbetet med Hagforsstrategin och det prioriterade området stärkt näringsliv. Genom utvecklade samarbeten och innovationer ges möjlighet till fortsatt konkurrenskraft för befintliga företag och grogrund till fler nystartade företag.

Kommunstyrelsen beslutade att delta i projektet och att bevilja IUC/Stål & Verkstad med 300 000 kronor under perioden 2017-2020 fördelat på hälften kontant och hälften i tid.

Marknadsföringssamarbete, flyglinjen Torsby-Hagfors-Arlanda
Flyglinjen Torsby-Hagfors-Arlanda är av stor betydelse, inte minst för näringslivet i Hagfors och Torsby kommuner. Därför föreslås ett marknadsföringsprojekt om ett år med start från och med 2017-08-01. Samarbetet ska bidra till att våra insatser samordnas och vi kommer att arbeta med en gemensam, tydlig och målgruppsanpassad produktmarknadsföring. Detta projekt kommer att ta vid där det tidigare marknadsföringsprojektet slutade.

Kommunstyrelsen beslutade att Hagfors kommun ska ingå i samarbetet och avsätta 140 000 kronor för det kommande året.

Ansökan om samarbetsavtal Hagfors kommun och Hagfors Motorcykelklubb
Hagfors Motorcykelklubb (Valsarna) har erbjudit ett Hagfors kommun ett samarbetsavtal, ”Guldsponsor”, för säsongen 2017. Som ”Guldsponsor” för ett belopp om 50 000 kronor för säsongen 2017 erbjuds exponering av Hagfors kommuns profilmaterial med stor läktarskylt, reklam på förarnas västar, skylt på innerplan, heatreklam, annons i programblad, sargreklam samt reklam på hemsida.

Kommunstyrelsen beslutade att upprätta ett samarbetsavtal med Hagfors Motorcykelklubb (Valsarna) som innebär att vi blir ”Guldsponsor” speedwaysäsongen 2017. En förutsättning för ett eventuellt samarbetsavtal för säsongen 2018 är att Hagfors Motorcykelklubb (Valsarna) kommer att köra i allsvenskan, om så inte är fallet kommer inget samarbetsavtal att upprättas för 2018.

Reviderat organisationsförslag
Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-18 att godkänna en ny organisation inom barn- och bildning och individ- och familjeomsorg. Beslutet innebar bland annat att barn- och ungdomsenheten och verksamheten för ensamkommande barn flyttades över till sociala avdelningen från årsskiftet. Den beslutade organsationen för individ och familjeomsorg skall enligt samma beslut träda i kraft under våren 2017, dock senast 1/7 2017. Vid MBL-förhandling 2016-11-23 utlovades en översyn av organiseringen gällande delningen av verkställighet och myndighetsutövning i två ansvarsområden. En översyn har genomförts och resulterat i förslag till revidering av beslutad organisation. Öppenvården flyttas till enhetschefens ansvarsområde och tjänsten som budget-skuldrådgivare läggs under verksamhetschefens ansvarsområde. Befattningsbenämningen 1:e socialsekreterare förslås ändras till gruppledare IFO.

Kommunstyrelsen godkände den nya organisationen och alla förändringar träder i kraft från 1 maj 2017.

Kommunstyrelsen tog även beslut om:

 • Reviderat målkort
 • Återrapportering av motioner och medborgarförslag som ej besvarats 2017
 • Återrapportering av ej verkställda beslut
 • Patientsäkerhetsberättelse vård- och omsorgsavdelningen
 • Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska del 2015-2016
 • Revidering av delegeringsordning
 • Ekonomisk redovisning investeringsprojekt 2016
 • Val av ledamot till barn- och bildningsutskottet
 • Val av ersättare till barn- och bildningsutskottet
 • Ansökan till Hagfors kommun om investeringsbidrag från Hagfors Motorcykelklubb
 • Sponsorförfrågan - Viking HC

Du kan läsa protokollet här när det är justerat, där finns också protokoll från tidigare möten.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.