logo

Svar på kommunens vårdfrågor

För ett tag sedan skickade kommunalråd Åsa Johansson ett brev till Landstingsstyrelsen ordförande Fredrik Larsson. I brevet ställde Åsa ett antal frågor som hon får väldigt ofta från medborgare i kommunen som på olika sätt oroar sig för hur vår vård och dess framtid ser ut. Brevet har under våren lett till både ett svar och ett möte där Åsa och politiker och tjänstepersoner från Landstinget fick diskutera dessa viktiga frågor.

- Jag tycker inte att jag fick så mycket svar på frågorna i brevformat, men det som var positivt med att jag skrev brevet var att vi fick till ett möte med Fredrik och Landstingets ledande tjänstepersoner, mötet gav mig hopp om att till exempel ögonmottagningen kan komma öppnas tillbaka. Men dialogen är startad och den ska jag se till att den fortsätter, säger Åsa Johansson, kommunalråd.

Här kan du läsa vår tidigare nyhet om brevet Åsa skickade och nedan finns svaren i korta sammanfattningar.

Svaren i korthet:

  • Gällande frågorna om ögonbottenfotografering förklarade Fredrik Larsson att resurserna har fått omfördelas. Apparaten finns kvar i kommunen men behöver vara i ständigt bruk för att fungera på ett patientsäkert sätt. Om den kommer att tas i bruk igen framgick inte.
  • På frågan om närvård i Hagfors kommun hade Fredrik Larsson inget svar på om det kommer öppna några närvårdsplatser i kommunen. Röntgen kommer det däremot inte att öppna i kommunen, kunde Larsson ge svar på.
  • På frågorna om folktandvården förklarar Fredrik Larsson i sitt svar att ”De nya lokalerna kommer att bli bättre anpassade för folktandvårdens verksamhet. Antalet behandlingsrum kommer att minska något vilket kompenseras genom effektivare schemaläggning av behandlande personal. Flytten till nya lokaler innebär också att produktionen upprätthålls, arbetssätten blir effektivare, patientflöden”.
  • Frågor om hur vår höga andel invånare som är 65 år och äldre påverkar vården och planeringen besvarade med ett generellt konstaterande att förändringarna i demografin inte enbart påverkar Landstinget utan är en gemensam utmaning för alla aktörer i Värmland. Det pågår just nu ett stort förändringsarbete för att skapa en behovsstyrd hälso- och sjukvård för framtiden, här har man vägt in befolkningsutveckling och hur åldersgrupperna omfördelar sig.
  • När det gäller kompetensförsörjningen på vårdcentralerna finns det långt framskridna planer på att pröva helt nya vägar. Larsson beskriver att en del i rekryteringsarbetet handlar om att ha arbete även till medflyttande partner, tillgång till kommunikationer, bostad, barnomsorg och skola - ett område där han föreslår att vi kan göra mer tillsammans inom.
  • Riktlinjer för diabetesvård följs i vår kommun. Landstinget har en styrgrupp för diabetes i allmänmedicin som årligen följer upp hur vårdcentralerna klarar kriterier för diabetesvården. År 2016 klarade 23 av 31 vårdcentraler samtliga kriterier, varav Hagfors vårdcentral var en av dessa.
  • Att kommunen gör delar av slutenvårdens uppdrag och om resursfördelningen till vårdcentralerna är rättvisa utifrån avstånd och vårdtyngd var också en av frågorna. På det får vi svaret att ”Vårdtyngden mäts med den metod som används för primärvård i Sverige och grundar sig på patienternas diagnoser. Den geografiska ersättningen ska dels kompensera för ökat uppdrag jämfört med vårdcentraler som ligger nära sjukhus och dels för att göra det mer attraktivt att driva vårdcentral i glesbygd. Hagfors vårdcentral får ca 1,2 mkr i geografitillägg per år.”

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.