logo

Kommunstyrelsen i korthet 15 maj 2017

Kommunstyrelsen behandlade följande ärenden på dagens sammanträde:

Akutstöd till Hagfors-Uddeholms Ridklubb (HURK)
Hagfors-Uddeholms Ridklubb (HURK) ansöker hos kommunen om ett särskilt akutstöd till ridklubben. Med anledning av sviktande elevantal och många tomma boxar för uthyrning i kombination med ett näst intill obefintligt sponsorarbete de senaste åren har HURK svåra ekonomiska problem. Kostnaderna har slimmats i takt med den vikande ekonomin men har nu nått en gräns där säkerhet och lagstadgad djurhållning står på spel.

Kommunstyrelsen beviljade ett akutstöd till HURK på 50 000 kronor. Medel tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.

Ansökan om investeringsbidrag Hagfors MMA
Hagfors MMA (Mixed Martial Arts) ansöker om investeringsbidrag för att anpassa/möjliggöra träning i sin nya träningslokal. I samband med lokalbyte har man även utvecklat sin verksamhet genom en sektion Ju-Jutsu där man också har barnverksamhet.

Kommunstyrelsen beviljade Hagfors MMA ett bidrag på 22 500 kronor för anpassning av lokal, detta täcker de åtgärder som måste genomföras samt kostnader för barnverksamheten. Beloppet belastar kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.

Förändrande riktlinjer för tjänstledigheter
Personalchef och kommunchef har på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande gjort en översyn av nuvarande riktlinjer. Den politiska ambitionen är att riktlinjerna inte ska omöjliggöra tjänstledighet på deltid, tjänstledighet för att driva eget företag på deltid samt tjänstledighet mot slutet av sitt arbetsliv. Ovanstående är inte en rättighet, men i de fall verksamheten tillåter skall tjänstledighet kunna beviljas. Mot bakgrund av ovanstående föreslår de nu att nuvarande riktlinjer för tjänstledigheter upphör att gälla från och med 2017-05-31. Tjänstledigheter får efter detta datum bedömas på respektive avdelning inom förvaltningen utifrån verksamhetens behov.

Kommunstyrelsen beslutade att gällande riktlinjer för tjänstledigheter upphör från och med 2017-05-31 samt att delegeringsordningen revideras på sådant sätt att beslut om tjänstledigheter åvilar respektive avdelningschef och personalchef från och med 2017-06-01.

Länsöverenskommelse och samverkansrutin för socialtjänst, förskola, skola, tandvård och hälso- och sjukvård
Inom länet har en gemensam överenskommelse och samverkansrutin arbetats fram gällande barn som är aktuella inom den sociala barn- och ungdomsvården. Syftet med överenskommelsen och samverkansrutinen är att tydliggöra kommunernas och landstingets gemensamma ansvar för barn som far illa, där utveckling, lärande och hälsa ska uppmärksammas hos barn som är aktuella inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Kommunstyrelsen antog länsöverenskommelse och samverkansrutin för socialtjänst, förskola, skola, tandvård och hälso- och sjukvård gällande barn inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Utökning av samordnare vid Barnahus
Barnahus Värmland är en länsgemensam verksamhet där socialtjänst, polis, åklagare och sjukvården samarbetar i utredningar där barn och unga under 18 år misstänks ha utsatts för brott gällande bland annat. våld i nära relationer, sexuella övergrepp och hedersrelaterad problematik. Verksamheten regleras genom avtal mellan parterna; länets kommuner, åklagarkammaren i Värmland, polismyndigheten Värmland och landstinget i Värmland.

Kommunstyrelsen ställde sig bakom förslag till utökad grundbemanning av samordnare och godkänner upprättat tilläggsavtal till Barnahus Värmland som träder i kraft 2017-07-01.


I övrigt tog kommunstyrelsen också ställning till följande:

  • Ansökan om investeringsbidrag, Hagfors Motorklubb, som du kan läsa mr om här
  • Godkännande av ekonomiskt stöd gällande elevboende, som du kan läsa mer om här
  • Besluts- och behörighetsattester inom Individ- och omsorgsutskottets verksamhetsområde
  • Kvalitetsberättelse 2016 inom vård- och omsorgsavdelningen
  • Beslut om att skjuta upp beslutet om medborgardialogspolicy med två månader
  • Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av underhåll av gator, vägar och fastigheter
  • Verksamhets- och budgetuppföljning
  • Kommunstyrelsen har också svarat på tre medborgarförslag; om vad som görs för att främja turismen i våra bygder, om uppförande av en serverhall för lagring av data och ett förslag om att alla utredningar inför beslut ska publiceras på kommunens hemsida. Dessa kommer att tas upp på kommunfullmäktige 29 maj och då är de som skrivit förslagen även inbjudna.

Du kan läsa protokollet här när det är justerat, där finns också protokoll från tidigare möten.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.