Hjälptjänster

logo

Drift- och investeringsbudget för 2018

Igår torsdag 1 juni startade den politiska beslutsprocessen kring drift- och investeringsbudget för kommande år och plan för 2019 och 2020. Igår fick budgetkommittén information om budgetförslaget som är framtaget av kommunens ledningsgrupp och verksamheter. Nästa steg blir beslut i kommunstyrelsen 12 juni och slutligen kommunfullmäktige 26 juni, som troligtvis blir ett beslut om att revidera budgeten.

För första gången på länge presenterades igår en budget där det föreslås ett minusresultat i driftsbudget, det vill säga budget för löpande kostnader för att driva och upprätthålla vår verksamhet. För 2018 är förslaget att driftbudgeten blir -5.2 miljoner, och att plan för 2019 blir -23.9 miljoner och plan för 2020 blir -39.8 miljoner. Förslaget för investeringsbudget ligger på 40.7 miljoner. Budgetkommittén valde igår att inte ta ett beslut kring driftsbudget utan skicka det vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare beredning.

- Det känns jättetufft att det ser ut som det gör. Vi kan inte lägga fram en underfinansierad budget. Det förslag som finns om satsningar i driftbudgeten är sådana saker och kärnverksamheter som vi behöver göra, och utöver det får vi titta över nya förslag om besparingsmöjligheter. Vilka förändringar eller sparkrav vi får göra nu kan jag inte säga just nu. Det kan också ske förändringar i de statliga bidrag vi får som innebär mer intäkter. Men den prognosen kommer i augusti och vi kan inte vänta och hoppas. Vi kommer därför behöva se över vad vi kan göra för förändringar i det redan väl genomarbetade förslaget, men att dra ner på personaltäthet ser jag dock som den absolut sista utvägen. Vi kommer nu också troligtvis att få ta ett avsteg om vårt mål om att få ett överskott i budget på 2%. Målet är nu istället att revidera förslaget för att få budget som inte ligger på minus - istället för att behöva göra de större insatser som krävs för att nå 2%, säger Åsa Johansson, kommunstyrelsens ordförande.

En förklaring till minusförslaget är att kostnaderna ökar mer än intäkterna. Vi har också fler personer i kommunen som behöver nyttja en bra service och välfärd, vilket kräver mer resurser. Vårens prognoser från Sveriges kommuner och landsting (SKL), som bland annat innehåller beräknade skatteintäkter och bidrag kommunen får inom kostnadsutjämningssystem, visade också att vi får mindre statliga bidrag än vad som var förväntat enligt tidigare prognos och som gjorde att förslaget nu blev minus.

Tjänstemannaförslagets nya satsningar i verksamheterna
Några av de stora satsningarna som finns som finns i förslaget för driftsbudget 2018 är satsningar inom barn- och bildningsavdelningen och inom vård- och omsorgsavdelningen. Fler personer i kommunen kräver mer resurser. Bland annat öppnas en ny avdelning inom förskoleverksamheten planerad för 22 barn, troligtvis på Asplundskolan.

Inom äldreomsorgen finns ett tryck som funnits ett par år och tittar man i befolkningsprognoser ser det ut som att vi ökar i antal äldre personer i kommunen som behöver insatser. Där görs det därför stora satsningar. Genom en investering på 40 miljoner utökar vi avdelningar på Häggården och Lillåsen med sammanlagt 15 lägenheter. Här kommer det även satsas 10 miljoner på personal.

Vi kommer också satsa mycket på digitalisering inom kommunen. Ny dataskyddsförordning och andra nya krav på våra verksamheter gör att vi satsar ungefär 3 miljoner per år de kommande åren.

I investeringsbudget för 2018 finns det investeringar för en summa av totalt 40.6 miljoner. Här ingår bland annat en investering i nya överföringsledning som leder bort spillvatten till Lappkärr, Sundsbron, Råda skola, upprustningar på badhuset, tillgänglighetsanpassningar, ny lekutrustning och renovering av lekplatser vid samtliga förskolor och allmänna lekplatser, anpassning och utbyggnation av Häggården och Lillåsen och ombyggnation av entrén på Älvstranden Bildningscentrum.

Varför gör vi en budget?
Enligt kommunallagen ska vi varje år göra en budget för kommande kalenderår, något som fullmäktige ska ta beslut om senast november månad varje år. En budget ska göras så att intäkterna överskrider kostnaderna och den ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin för det kommande året. I den ska det också finnas skattesatser, olika anslag, hur verksamheterna ska finansieras samt en prognos för årsresultatet och en plan för de tre närmaste åren.

Hur går budgetprocessen till?
I Hagfors kommun tar fullmäktige vanligtvis beslut om kommande års budget i juni månad. På så sätt säkerställer vi att verksamheterna hinner planera för kommande års budgetramar. Ett kompletterande beslut kan också tas av fullmäktige senast november, om det skulle dyka upp nya förutsättningar eller faktorer som gör att det krävs en revidering. Just i år kommer vi att göra på detta vis, då budgetförslaget just nu ligger på minus.

Tjänstemän i kommunen har under våren tagit fram ett gemensamt förslag utifrån alla verksamheters behov och förutsättningar. Detta förslag skickades i första hand till budgetkommittén som under sitt möte igår fick information. Vanligtvis brukar de även besluta om ett förslag men skickar nu ärenden vidare till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har sitt nästa möte 12 juni där det kommer föreslås en översyn och revidering av driftsbudget och att nytt beslut om budget tas i höst, som kommunfullmäktige också får ta ett beslut om 26 juni.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se