Hjälptjänster

logo

Kommunstyrelsen i korthet 12 juni 2017

Kommunstyrelsen behandlade följande ärenden på dagens sammanträde:

Information - Driftbudget 2018 med plan för 2019-2020
På grund av ett budgetförslag på ett minusresultat ger nu kommunstyrelsen ledningsgruppen i uppdrag att arbeta vidare med budgeten för att nå minst ett nollresultat innan beslut fattas i höst. Kommunstyrelsen fattade också beslut om avsteg från målet om 2 % överskott.

Investeringsbudget 2018 med plan för 2019-2020
Förslag till investeringsbudget för år 2018 samt plan för åren 2019 och 2020 innebärande investeringar om år 2018 med 68.6 miljoner kronor, 2019 med 82.7 miljoner kronor samt 2020 med 41.7 miljoner kronor. En förändring föreslogs på kommunstyrelsens möte, att tidigarelägga en renovering av entrén till Älvstranden Bildningscentrum från 2020 till 2018. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut på nästa sammanträde.

Utdebiteringar 2018 - kommunalskatten
Hagfors kommun har under 2017 tillsammans med Torsby, Munkfors, Grums och Storfors länets högsta nivå på kommunalskatten, 22 kronor och 50 öre per skattekrona. Förslag till kommunal skattesats för 2018 innebär en oförändrad nivå till 2018. Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att besluta att den kommunala skattesatsen för år 2018 förblir 22 kronor och 50 öre per skattekrona.

Kulturgaranti inom vård och omsorg
Vård- och omsorgsavdelningen har under många år uppmärksammat vikten av att planera för och utöva fysiska och sociala aktiviteter på särskilt boende och korttidsboendet. Sedan 2015 har vård- och omsorgsavdelningen sökt och blivit beviljade medel för två projekt, helhetshälsa och kultur för äldre. Vår vision är att kultur blir en naturlig del inom kommunens vård- och omsorg, lika självklart som mat och medicin. Kultur i vården kan vara dans, musik, teater, litteratur, konst eller annat som stimulerar sinnena. Vård- och omsorgsavdelningen har fått i uppdrag av ansvariga politiker att upprätta en kulturgaranti för särskilt boende. Kommunstyrelsen godkände vård- och omsorgsavdelningens kulturgaranti för särskilt boende.

Utsortering av organiskt avfall - matavfall i Hagfors kommun
Kommunstyrelsen beslutar att Hagfors kommun inför separat insamling av matavfall med start hösten 2018. Insamlingen införs succesivt i hela kommunen. Insamling av matavfallet sker i ett separat kärl bredvid det befintliga.

Förvärv av aktier i Inera AB
Verksamheten inom företaget Inera AB riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet. Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från Inera AB, utan föregående. Som delägare kan kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor.

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att besluta att förvärva fem aktier i Inera AB av SKL Företag AB för en summa om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet, samt godkänna aktieägaravtal och inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

Remiss angående bildande av Regionkommun Värmland
Ett förslag till bildande av Regionkommun Värmland 2019 har tagits fram och har under våren varit ute på remiss hos länets kommuner, de politiska partierna och Karlstads universitet. Hagfors kommun ställer sig fortsatt positiv till att en regionkommun bildas i Värmland. Kommunstyrelsen ställde sig idag bakom ordförandens och oppositionsrådets svar på remissförslag 2 angående bildande av regionkommun Värmland.

Ansökan om medfinansiering ”Lönsam tillväxt i Matregionen Värmland”
Kommunstyrelsen beslutade att medfinansiera projektet ”Lönsam tillväxt i Matregionen Värmland” under åren 2018-2020 med 10 000 kronor per år i kontanta medel samt med 10 000 kronor i form av tid under treårsperioden. Finansieringen sker inom utvecklingsenhetens budgetram. Projektets syfte och mål ligger i linje med Hagforsstrategin och framför allt styrkan Den goda maten som handlar om tillgången till bra lokal mat och vikten av att stärka våra lokala matproducenter.

I övrigt tog kommunstyrelsen också ställning till följande:

 • Synpunkter på samrådsunderlag angående framtida organisering och finansiering av kollektivtrafiken i Värmland
 • Remiss angående överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland
 • Besluts- och behörighetsattester inom individ- och omsorgsutskottets verksamhetsområde
 • Ekonomisk redovisning investeringsprojekt januari-april 2017
 • Verksamhets- och budgetuppföljning
 • Regional handlingsplan för suicidprevention och minskad psykisk ohälsa - Kommunstyrelsen godkände upprättad handlingsplan för suicidprevention och minskad psykisk ohälsa.
 • Målkortsrapportering 2017
 • Svar på medborgarförslag angående mat på Skogvaktaren
 • Medborgardialog
 • Revidering av avtal om trafiklösning vid Vågbacken med Vägverket avseende metanolfabrik
 • Partistöd 2017
 • Svar på kommunrevisorernas granskning av samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa

Du kan läsa protokollet här när det är justerat, där finns också protokoll från tidigare möten.

Publicerad av

Publicerad datum

2017-06-12

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se