logo

Kommunstyrelsen i korthet 14 augusti 2017

Kommunstyrelsen behandlade följande ärenden på dagens sammanträde:

Ansökan om medfinansiering till Bergskoleprojektet
Bergsskolan i Filipstad har skickat in en ansökan om medfinansiering till Bergsskoleprojektet ”Specialiserat innovations- och automationsstöd till små och medelstora metallinriktade verkstadsföretag” som ska pågår 2018-2020. Projektmålet är att öka innovationskraften hos 25 små och medelstora företag som arbetar med metalliska material. Projektet bedöms som ett viktigt steg i arbetet med Hagforsstrategin och det prioriterade området stärkt näringsliv. Genom utvecklade samarbeten och innovationer ges möjlighet till fortsatt konkurrenskraft för befintliga företag och grogrund till fler nystartade företag.

Kommunstyrelsen beslutade att medfinansiera Bergsskoleprojektet med 10 000 kronor per år under åren 2018-2020.

Ansökan om sponsring genom samarbetsavtal - Hagfors Innebandysällskap
Hagfors Innebandysällskap är en ideell idrottsförening som bedriver verksamhet på elitnivå, 2017/2018 spelar de i division 1 västra Svealand, samt har ytterligare ett flertal lag i olika åldersgrupper/serier för pojkar. Föreningen har ett nära samarbete med Innebandyinriktningen på Älvstrandsgymnasiet och med den breda verksamhet som bedrivs bidrar föreningen till en positiv marknadsföring av kommunen och innebandygymnasiet samt stärker kommunens varumärke som en stark idrottskommun.

Kommunstyrelsen godkände ett samarbetsavtal mellan Hagfors Innebandysällskap och Hagfors kommun för säsongen 2017/2018 och beviljar ett marknadsföringsbidrag uppgående till 35 000 kronor.

Samarbetsavtal Hagfors Innebandyförening
Hagfors Innebandyförening är en ideell idrottsförening som bedriver verksamhet på elitnivå, 2017/2018 spelar de i Allsvenskan Västra, samt ytterligare ett flertal lag i olika åldersgrupper/serier för flickor. Hagfors Innebandyförening har önskat ett ökat bidrag då man kommande säsong fortsatt spelar i serien under SSL (Svenska Superligan).

Kommunstyrelsen godkände samarbetsavtal mellan Hagfors Innebandyförening och Hagfors kommun för säsongen 2017/2018 och beviljade ett marknadsföringsbidrag uppgående till 40 000 kronor.

Ansökan om bevarandebidrag 2017
Ansökan om bevarandebidrag för 2017 har kommit in från tre hembygdsföreningar; Hagfors hembygdsförening, Norra Råda hembygdsförening och Gustavsfors hembygdsförening.

  • Hagfors Hembygdsförening ansökte om 30 000 kronor för bland annat reparation och rödfärgning av fasad, byte av golvbeläggning och byte av varmluftspump
  • Norra Råda Hembygdsförening ansökte om 30 000 kronor för bland annat byte av spis och kylskåp, väggskivor och luftvärmepump/avfuktare
  • Gustav Adolf ansökte om 50 000 kronor för handikappanpassning av trappa (Almastugan) och förbättringsåtgärder av trappa

Då budget inom bevarandebidrag är oförändrad och innehåller 60 000 kronor beslutade kommunstyrelsen följande fördelning:

  • Gustav Adolfs Hembygdsförening 15 000 kronor
  • Hagfors Hembygdsförening 20 000 kronor
  • Norra Råda Hembygdsförening 25 000 kronor

Beslut om bidrag till lokalhållande föreningar
I enlighet med tidigare beslut är Ekshärads Folkets Hus, Sunnemo Folkets Hus, IOGT/NTO Råda och Gustavsfors Bygdegårdsförening berättigade lokalbidrag såsom lokalhållande förening under åren 2016-2018. Bidragets storlek beslutas inför varje nytt verksamhetsår. I budget för 2017 finns 130 000 kronor att fördela.

Kommunstyrelsen beslutade att bidrag för 2017 fördelas med 37 500 kronor till Ekshärads Folkets Hus, 37 500 kronor till Sunnemo Folkets Hus, 27 500 kronor till IOGT/NTO Råda och 27 500 kronor till Gustavsfors Bygdegårdsförening.

Verksamhetsanpassning och ny organisation för mottagande av ensamkommande barn
Hagfors kommun har sedan många år ett mottagande för ensamkommande barn enligt överenskommelse med Migrationsverket. Barnen har i första hand placerats på HVB-hemmen Briggen och Heden (hem för vård och boende för unga). Hösten 2015 ökade antalet anvisningar markant och för att klara mottagandet öppnades med mycket kort varsel HVB-hemmen Slussen och Parken samt stödboendet Mana.

Antalet barn som kommunen ansvarar för minskar nu succesivt eftersom inga nya anvisningar sker och ungdomar skrivs ut från verksamheten på grund av ålder. Från 1 april i år avvecklades Parken och från 1 december finns endast behov av ett hem och ett stödboende i verksamheten. Den nya organisationen innebär att Heden och Slussen avvecklas till 1 december 2017 och Mana kvarstår tillsammans med Briggen. Minskningen i verksamheten berör förutom visstidsanställningar, sju tillsvidareanställda handledare samt en enhetschef.

Kommunstyrelsen godkände planerade åtgärder i verksamheten och ny organisation från 1 december 2017 för mottagande av ensamkommande barn.

Du kan läsa protokollet här när det är justerat, här finns också protokoll från tidigare möten.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.