logo

Kommunstyrelsen i korthet 16 oktober

Kommunstyrelsen behandlade följande ärenden på sitt sammanträde:

Målkortsrapportering 2017
Kommunstyrelsen fick en rapportering av hur det ser ut med de mål som finns i det övergripande målkortet för Hagfors kommun. Dessa rapporteringar görs flera gånger om året och denna rapport visade hur läget ser ut efter årets andra tertial, det vill säga från början av året och fram till 31 augusti. Bland annat rapporterades följande aktiviteter:

 • Framtagandet av kommunikationsstrategi och översiktsplan är ej påbörjat
 • Framtagande av bostadsförsörjningsplan pågår och kommer att antas under 2017
 • Upphandlingsprocessen för etapp 3 för stamfiberutbyggnad har genomförts. Stora delar av vår kommun har fått erbjudanden om fiberanslutning och flera områden projekteras.
 • Handlingsplan för företagsservice utöver det vanliga är framtagen och mötesformen LED (lotsmöte för enkel dialog) har startats
 • Arbetet med medarbetarpolicy och strategi för hälsa har påbörjats
 • Förslag till medborgardialogspolicy är framtaget
 • Implementeringen för Hagforsstrategin genomförs enligt plan, internt har Hagforsstrategin integrerats i kommunens samt avdelningarnas övergripande målkort
 • Material för ekonomisk kompetensutveckling på övergripande nivå är under framtagning

Informationssäkerhetspolicy
Hagfors kommun och dess bolag hanterar stora mängder information. Att information som kommunen hanterar i relation till anställda, förtroendevalda, brukare och allmänheten är korrekt utgör en grund för tillit och förtroende. Ett förslag på informationssäkerhetspolicy har därför arbetats fram som beskriver hur kommunkoncernen ska arbeta för att uppnå en god informationssäkerhet.

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att de ska anta informationssäkerhetspolicyn för Hagfors kommun på sitt nästa sammanträde 30 oktober.

Äskande om tilläggsbudget för investeringsprojekt 1121 Centrumplan delmoment ombyggnation av Torget
2008 initierades Centrumprojektet i syfte att arbeta med att skapa ett sammanhängande och trivsamt centrum. Inom ramen för projektet har en större ombyggnation av Hagfors Torg funnits med för genomförande under 2017. Sammanlagt kommer ombyggnationen av torget att kosta 4,5 miljoner kronor, vilket är 3,9 miljoner kronor mer än den avsättning som fanns kvar för centrumplanering från år 2016. Avdelningen äskar därför om tilläggsbudget om 3,9 miljoner kronor för att få kostnadstäckning för investeringsprojektet.

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att på sitt nästa möte godkänna samhällsbyggnadsutskottets äskande om tilläggsbudget om 3,9 miljoner kronor för att täcka kostnaderna för investerings projekt 1121 Centrumplan, delmoment ombyggnation av Torget.

Kvalitet i Särskilt boende
Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram rekommendationer för särskilt boende. De områden som huvudsakligen uppmärksammas i rekommendationen är digitalisering, arbetsmetoder och bemanning. SKL noterar särskilt att det finns en viktig utvecklingspotential vad gäller välfärdsteknik. Rekommendationen ligger väl i linje med vård- och omsorgsavdelningens pågående arbete och planering inom dessa områden.

Kommunstyrelsen beslutade idag att anta rekommendationerna från Sveriges Kommuner och Landsting om kvalitetet i särskilt boende, för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre.

I övrigt tog kommunstyrelsen också ställning till följande:

 • Budgetinformation om budget 2018, som beslutas i november
 • Ersättares turordning i styrelse, nämnder och utskott
 • Återrapportering av motioner och medborgarförslag som ej besvarats 2017
 • Återrapportering av ej verkställda beslut Kommunstyrelsen
 • Fullmakt för uttag från bankkonton med mera
 • Delårsbokslut 2017
 • Ekonomisk redovisning investeringsprojekt samhällsbyggnadsavdelningen januari-augusti 2017
 • Svar på Medborgarförslag om stadsbuss i Hagfors
 • Svar på Medborgarförslag om återvinning av material till skolor och förskolor
 • Svar på medborgarförslag angående rökfria arbetsplatser
 • Svar på medborgarförslag angående skylt i Ekshärad

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.