logo

Kommunstyrelsen i korthet 13 november

Kommunstyrelsen behandlade följande ärenden på sitt sammanträde:

Förslag till beslut som kommunfullmäktige ska ta 27 november

Driftbudget 2018 med plan för 2019-2020
På grund av ett budgetförslag på ett minusresultat i våras, när driftbudgeten vanligtvis tas, gav kommunstyrelsen ledningsgruppen i uppdrag att arbeta vidare med budgeten för att nå minst ett nollresultat. Kommunstyrelsen fattade då också beslut om avsteg från målet om 2 % överskott. Sedan våren har tjänstemän sett över kostnader i de olika verksamheterna, tittat på ny befolkningsprognos, olika skatteprognoser, delårsbokslut och haft ett möte med ordförandegruppen för att hitta olika sätt att sätta en budget som ligger över ett nollresultat. De olika verksamheterna sparar in på olika områden och utifrån sina verksamhetsbehov.

Politiska förslag
Under mötet kom det även två politiska förslag som gick igenom och blir då tillägg i förslaget till driftbudget 2018. Det ena var ett förslag om förlängd belysning på kvällarna, från 22.30 till 23.30, i hela kommunen. Detta innebär en kostnad på 80 000 årligen och gäller även efter 2018.

Det andra förslaget var om arbetskläder till personal inom kommunens förskolor. Detta innebär en kostnad på 50 000 årligen och blir ett införande över tre år innan all personal får kläder. Går förslaget igenom även kommunfullmäktige kommer det att inledas med en utredning kring bland annat vilka behov som finns, hur tvätt ska hanteras och liknande frågor - då detta var ett politiskt förslag som inte har utretts.

Konsekvensen av de två nya politiska tilläggen gör att det förslag till budget som togs fram av tjänstemännen för 2018 minskas med 130 000 kronor. Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att de godkänner förslaget om driftbudget för år 2018 samt plan för 2019 och 2020. Förslaget om budgeterat resultat för år 2018 blir med ändringarna 2 451 000 kronor, 2019 -14 936 000 kronor samt år 2020 -26 856 000 kronor.

 

Kommunstyrelsens beslut

Ny organisation personalenheten
Kommunstyrelsen beslutade att anta en ny organisation för personalenheten som gäller från och med 2018-01-01. Förändringen innebär att flera befattningsbenämningar ändras för att anpassa dem till de benämningar som flera andra kommunala arbetsgivare använder.

Remiss - Framtida organisering och finansiering av kollektivtrafiken i Värmland
Inför bildandet av regionkommun Värmland har Hagfors kommun svarat på remiss angående framtida organisering och finansiering av kollektivtrafiken i Värmland. Kommunstyrelsen ställde sig bakom ordförandens svar på remiss angående framtida organisering och finansiering av kollektivtrafiken i Värmland.

Remiss av Trafikverkets flygutredning inför kommande trafikavtal
Kommunstyrelsen ställde sig bakom ordförandens svar på remiss angående Trafikverkets flygutredning inför kommande trafikavtal, där vi bland annat lyfter vikten av flyget för både vår kommun och näringsliv men också för den regionala utvecklingen.

Verksamhetsanpassning avseende mottagande av ensamkommande barn
Antalet ungdomar i verksamheten fortsätter minska. En ny organisation har utarbetats som innebär att den nya organisationen utgörs senast 2018-06-01 av stödboendet Mana, vilket innebär att HVB-hemmet Briggen avvecklas senast till 2018-05-31. Kommunstyrelsen godkände planerade åtgärder i verksamheten, och ny organisation för mottagande av ensamkommande barn senast från 1 juni 2018.

Ansökan om kommunalt stöd till renovering
Föreningen IOGT-NTO Älvdalen äger huset Fasaden vid Dalavägen i Hagfors. I huset finns lokaler för föreningsverksamhet, folkbildning, konferensverksamhet och en biosalong med scen. Huset har också behov av renovering, bland annat taket. För att åtgärda taket söker nu föreningen medel från Boverket. Boverket bidrar med 50% av totalkostnaden under förutsättning att kommunen bidrar med 30% och föreningen med resterande 20%. Kommunstyrelsen beviljade därför bidrag på 180 000 kronor till takrenovering, under förutsättning att Boverket bidrar med medel.

I övrigt tog kommunstyrelsen också ställning till följande:

Godkännande av internkontrollplan för 2017/2018
Uppföljning av beslutad internkontrollplan för 2016/2017
Sammanträdesdagar för 2018
Svar på Medborgarförslag om att utveckla grönområdet i anslutning till stadshuset i Hagfors
Svar på Medborgarförslag om sjukgymnaster i skolan
Gymnasieorganisation för kommande läsår

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.