logo

Fortsatt samarbete för medborgarnas trygghet

Nu har Hagfors kommun och Polisen enats om nya medborgarlöften och aktiviteter som ska genomföras de kommande två åren. Medborgarlöften är en del av polisens och Hagfors kommuns gemensamma trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete, och omfattar både strategisk och operativ samverkan i syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten i Hagfors kommun.

- Både Hagfors kommun och polisen är offentliga myndigheter som syftar till att tjäna våra medborgarna på bästa sätt. Vi har haft ett bra samarbete genom åren och tittar vi tillbaka på tidigare löften har vi åstadkommit bra saker tillsammans utifrån de aktiviteter vi kom överens om. Det pågår bland annat just nu en viktig sex veckor lång insats från polisens sida riktad mot ungdomar och narkotika. Det har även skett en alkoholinspektion i Hagfors och Ekshärad under början av november. Vi fortsätter nu inom samma områden med målet att vi tillsammans ska verka för en fortsatt trygg och attraktiv kommun, säger Åsa Johansson, kommunalråd i Hagfors kommun.

Nya överenskommelser 2017
Utifrån en tidigare medborgarundersökning i kommunen, en undersökning kring ungdomars hälsa och samtal med medarbetare har parterna kommit överens om att fortsatt fokus ska ligga på att arbeta med trafikmiljön samt droger bland unga.

Trafikmiljön:

 • Trafikkontroller ska under året genomföras med fokus på beteende, hastighet i tätorter, och alkohol/droger. Kontrollerna ska genomföras både som riktade insatser och som en del i polisens linjearbete
 • Översyn av- och i förekommande fall förbättring av trafikmiljöerna i Hagfors ska ske

Alkohol- och droganvändningen:

 • Väl uppbyggt ANDT-arbete (ANDT är en förkortning av alkohol, narkotika, dopning, tobak)
 • Jobba aktivt mot unga som befinner sig i riskzonen för att hamna i ett missbruk
 • Riktade insatser mot alkohol- och droganvändning bland unga
 • En utredning gällande rökfri skoltid ska genomföras på huvudmannanivå

Uppföljning av tidigare löften
Medborgarlöftets aktiviteter och resultat följs årligen upp i Trygghetsrådet där både kommunen och polisen har representanter. Aktiviteterna från tidigare år har listats och redovisats i en gemensam genomförandeplan. Följande aktiviteter har genomförts inom områdena säkrare trafikmiljön och satsningar kring alkohol- och droganvändningen i kommunen.

En tryggare trafiksituation:

 • Flertalet övervakningar gällande hastighet har skett såväl i Hagfors centrum som i yttre områden inom kommunen, ett arbete som sker kontinuerligt
 • Flertalet övervakningar gällande nykterhet har skett såväl i Hagfors centrum som i yttreområden inom kommunen, ett arbete som sker kontinuerligt
 • Övervakning av trafikbeteende sker regelbundet genom spaning och kontroll utifrån tips

Minskad risk för alkohol- och droganvändning för unga:

 • Hagfors kommun har genomfört kontroller av köp av öl, tobak och läkemedel. Detta gjordes senast i juli 2017 med goda resultat
 • Alla vårdnadshavare till ungdomar som fyller 14 år under 2017 fick i maj materialet Tonårsparlören. Boken ges ut av IQ. Även materialet Tänk om har skickats ut till vårdnadshavare till ungdomar. Båda berör frågor kring ungdomar och alkohol.
 • Hagfors kommun har tagit fram en ny alkohol- och drogpolicy för skolorna i Hagfors kommun som var klar mars 2017, den är implementerad och finns på hagfors.se
 • För att skapa ett gemensamt mötesforum kring arbetet mot unga missbrukare har polis, skola och socialtjänst träffats vid flertal tillfällen och kommer att fortsätta göra så
 • Skolan, socialtjänsten och polisen har reviderat sina anmälningsrutiner gällande unga i riskzonen
 • Allvarssamtal har startats upp av Hagfors kommun och polisen och fyra samtal har skett hittills

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.