logo

Kommunstyrelsen i korthet 4 december

Kommunstyrelsen behandlade följande ärenden på sitt sammanträde:

Instruktion för kommundirektören
Den nya kommunallagen som träder i kraft 2018-01-01 för med sig en del förändringar som gör att kommunstyrelsen idag fick ta två beslut kring formerna för kommundirektörens arbete.

Kommunstyrelsen godkände instruktionen till kommundirektören enligt förslag att gälla från och med 2018-01-01 samt fastställde att kommundirektören i Hagfors kommun går under benämningen kommunchef.

Angående kalenderuret i Hagfors Stadshus
Ättlingar till David Olsson som tillverkat kalenderuret som står i Hagfors Stadhus har meddelat Hagfors kommun att den vid lämpligt tillfälle kommer att flyttas till Monica Zetterlundmuseet. Museet övertar då allt ansvar för Kalenderuret. Kalenderuret ska för all framtid förvaras i Hagfors, enligt önskan av tillverkaren.

Övriga beslut:

  • Verksamhets- och budgetuppföljning
  • Revidering av delegeringsordning
  • Anmälan av delegeringsbeslut i kommunstyrelsen
  • Nominering till kulturstipendiet 2017 – mottagaren presenteras på kommunfullmäktiges sammanträde 15 december
  • Revidering av övergripande målkort för Hagfors kommun för 2018


Beslut som ska vidare till kommunfullmäktiges sammanträde 18 december:

Fritidsbanken
En utredning har gjorts kring möjligheten att Hagfors kommun, i samverkan med Värmlands idrottsförbund och Svenska kyrkan, kan driva Fritidsbanken under en tre-års period. Därefter ska kommunen verka för att föreningslivet i Hagfors kommun kan driva verksamheten i egen och ideell regi. För bästa tillgänglighet och funktionsanpassad lokal rekommenderas lokalen vid gamla Folktandvården. Fritidsbanken i Hagfors föreslås också följande öppettider: måndag-fredag klockan 14.00-18.00.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om att inrätta Fritidsbanken i Hagfors med sociala avdelningen som ansvarig under ett treårigt projekt och att den kommunala driften av Fritidsbanken därefter upphör.


Funktionshinderplan 2018-2021
Hagfors kommun antog 2013-05-27 ett åtgärdsprogram för ökad tillgänglighet – Funktionshinderplan i Hagfors kommun. Funktionshinderplanen har under innevarande år följts upp och reviderats och förslag till målsättning för perioden 2018-0101 – 2021-12-31 har utarbetats. Deltagare i Funktionshinderrådet har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget före beslut.

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att de godkänner reviderad Funktionshinderplan för Hagfors kommun, att gälla under perioden 2018-01-01 – 2021-12-31.

De skickar också ett gäng medborgarförslag vidare till kommunfullmäktige som tar slutligt beslut. Du kan klicka på varje rubrik för att läsa kommunstyrelsens svar och förslag till beslut:

Kommunstyrelsen skickar även vidare följande beslut:

  • Kommunkoncernens låneram 2018
  • Beslut om tilläggsbudget för investeringsprojekt 1015 – Utbyggnad av läktare sporthall Kyrkhedens skola, Ekshärad, vilket innebär en större utbyggnad än tidigare tänkt
  • Beslut om att omdisponera medel från investeringsprojekt ”1642 Vattenreservoar” till investeringsprojekt ”Förnyelse av råvattenledning från Stora Ullen”
  • Omdisponering av medel från planerat investeringsprojekt ”Överföringsledning från 3 ARV” till ”Renovering av tre avloppsreningsverk”

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.