Hjälptjänster

logo

Hagfors kommun får 3 miljoner till projekt som ska stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och elever

Hagfors kommun inleder samverkan med Skolverket inom regeringsuppdraget att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och elever. Ett avtal som ger Hagfors kommun totalt 3 136 000 kronor under två år från höstterminen 2017 – vårterminen 2019 har upprättas.

- I juni 2017 fick vi ett erbjudande från Skolverket om ett samarbete utifrån att kommunen tagit emot ett stort antal nyanlända. Under höstterminen 2017 har ett stort arbete gjorts för att kartlägga behovet av insatser i våra verksamheter. I den åtgärdsplan som togs fram utifrån kartläggningen beskrivs de 18 olika insatser som ska genomföras. Insatserna kommer att starta under vårterminen 2018 och pågå fram till juni 2019, berättar Jenny Dahlin, biträdande barn- och bildningschef.

Insatserna berör fem olika områden:
1. Systematiskt kvalitetsarbete och organisationsutveckling
2. Utbildning och undervisning
3. Elevhälsa
4. Studie- och yrkesvägledning
5. Samverkan och interkulturell förståelse


Några av insatserna som ska genomföras är:

 • Arbeta fram en handlingsplan och rutiner för likvärdigt mottagande av barn och elever i alla skolformer
 • Gemensam utbildning i aktuella styrdokument om mottagande av nyanlända barn och elever för alla skolledare, politiker inom barn- och bildningsutskottet samt för alla pedagoger inom barn- och bildning
 • Tjänst som processledare tillsätts under tre terminer
 • Huvudmannen utvecklar en plan för utbildningen inom introduktionsprogrammen
 • Skolledargruppen arbetar med stöd av en konsult fram rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet så att detta blir ett stöd för rektorer och förskolechefers fortsatta arbete
 • Alla kommunens modersmålslärare/studiehandledare deltar i en utbildning där deras uppdrag klargörs samt att de får utbildning gällande styrdokument, bedömning, betygsättning samt digitala hjälpmedel för modersmålslärarnas undervisning
 • 6 pedagoger från förskola, grundskola och gymnasieskola/Vuxenutbildning går SKUA-utbildning(språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt) under 2-3 terminer
 • Förskolans pedagoger kommer att via sin utvecklingsorganisation läsa modulen Flera språk i förskolan via Skolverkets lärportal inom Läslyftet med start hösten 2018
 • Kommunförlagd utbildning Nyanlända elevers skolframgång vt 2019 i samarbete med Karlstads universitet för grundskola och gymnasieskola samt vuxenutbildning.
 • Utbildningen Elevhälsans roll i mottagandet av nyanlända barn och elever som genomförs av Karlstads universitet
 • Elevhälsoteamen utvecklar det systematiska kvalitetsarbetet kopplat till elevhälsans arbete samt ledstänger för elevhälsans arbete.
 • Kommunens studie- och yrkesvägledare deltar i utbildningen Att vägleda nyanlända elever och nyanlända vuxna vt 2019
 • Föräldrautbildning och samverkan med nyanlända elevers vårdnadshavare
 • Arbeta med skolans värdegrund kopplat till läroplanens normer och värden. Kurs för pedagoger och trygghetsteam inom grundskola 7-9 och gymnasieskola. Anordnas av Karlstads universitet och syftar till att stärka skolans arbete med att motverka och bemöta olika former av främlingsfientlighet och rasism

Publicerad av

Publicerad datum

2018-01-19

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se