logo

Kommunstyrelsen i korthet 12 februari 2018

Kommunstyrelsen behandlade följande ärenden på sitt sammanträde:

Beslut som ska vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut måndag 26 februari:

Bostadsförsörjningsprogram Hagfors kommun 2017-2027
En arbetsgrupp inom Hagfors kommun bestående av både tjänstemän och politiker har tagit fram ett förslag till ett bostadsförsörjningsprogram. I ett senare skede har även allmänheten fått tycka till. Samtliga synpunkter lyfter vikten av bostäder för äldre och svårigheter att finna ett lämpligt alternativ till en egen villa, vilket också har lagts till i programmet.

Åtgärderna ska gälla för alla invånares behov av bostäder men vissa grupper kan särskilt behöva uppmärksammas såsom äldre, funktionshindrade och ungdomar. Genom bostadsförsörjningsplaneringen kan medborgarna få bättre överblick över hur den faktiska boendesituationen ser ut i kommunen.

Utöver medborgarnas synpunkter kom även oppositionen med förslaget att ha som mål att hyreslägenheter ska byggas innan 2027 oavsett regi.

Kommunstyrelsen ställde sig enig bakom både programmet och de nya förslagen. Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att de på nästa möte godkänner bostadsförsörjningsprogrammet för Hagfors kommun att gälla från och med 2018-03-01.

Beslut om att ingå i Miljööverenskommelsen
Länsstyrelsen i Värmland har tagit initiativ till en miljööverenskommelse där alla kommuner i Värmland ska ingå. Genom miljööverenskommelsen åtar sig Hagfors kommun att välja ut och genomföra åtgärder som har koppling till miljömålen och klimatanpassning, samt bidra med underlag för årlig uppföljning. Överenskommelsen ingår i det svenska miljömålssystemet och består av ett övergripande generationsmål och 16 miljökvalitetsmål.

Hagfors kommun åtar sig att:

 1. Förbättra återvinning av avfall inom kommunens verksamheter
 2. Arbeta för ökad ekologisk status i sjöar och vattendrag
 3. Utveckla förutsättningarna för att arbeta med hållbarhetsaspekter i hela planprocessen och i översiktsplanering
 4. Arbeta fram underlag för att underlätta att ställa kemikaliekrav vid upphandling
 5. Arbeta med kunskapsspridning och information om utsläpp av näringsämnen från jordbruk och hästhållning till sjöar och vattendrag
 6. Utvärdera och arbeta för effektivare reseplanering och minska andelen onödiga arbetsresor med bil.

Kommunstyrelsen enades om Hagfors kommuns åtaganade. De föreslår för kommunfullmäktige att besluta att underteckna miljööverenskommelsen den 20 mars 2018 och att prioritera genomförandet av de åtgärder som Hagfors kommun åtar sig att utföra.

Kommunstyrelsen har också tagit ställning till två medborgarförslag som ska vidare till fullmäktige:
Här kan du läsa kommunens svar i sin helhet:

Svar på Medborgarförslag om belysning i Ekshärad julaftonsnatten Pdf, 25 kB. (Pdf, 25 kB)

Svar på Medborgarförslag om belysning vid utegymet i Ekshärad Pdf, 22.7 kB. (Pdf, 22.7 kB)

Beslut tagna av kommunstyrelsen:

Rapport från revisorerna, direktupphandling och avtalstrohet
Kommunrevisorerna har gjort en granskning av direktupphandling och avtalstrohet. Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna ekonomienhetens svar på rapporten. Granskningen visade att kommunens arbete med direktupphandlingar inte är ändamålsenligt och att den interna kontrollen inom området behöver stärkas. Svaret innehöll bland annat följande åtgärder:

 • Sedan första halvåret av 2016 finns en utbildning/certifiering för alla som beställer.
 • Sedan september 2016 får ingen som inte gått utbildningen göra några beställningar. En klar ökning av rapporterade direktupphandlingar har kommit till upphandlingsansvarig efter detta.
 • Antalet anställda som har möjlighet att göra inköp ska ses över.
 • Kontrollmoment ska införas avseende köptrohet samt storlek på inköp i den årliga interna kontrollen. Resultatet ska sedan återföras till verksamheten.
 • Utöver kontrollmoment i den interna kontrollen ska verksamhetens beställare även fortsättningsvis få utbildning inom inköp och avtal.

I övrigt tog kommunstyrelsen beslut om:

IT-plan för Hagfors kommun
Delegeringsbeslut
Anmälningar

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.