logo

Vad händer i frågan om vindkraft i Hagfors?

Planerna som Bergvik Skog har på att bygga en vindkraftpark i Gustav Adolf är en fråga som engagerar många av våra invånare. Här berättar vi mer om vad som har hänt i frågan, vart processen befinner sig just nu och vilken roll vi har som kommun.

30 maj 2011
Hagfors kommuns vindkraftplan klubbades igenom av kommunfullmäktige. Syftet med planen var att berätta om kommunens syn på vindkraft, peka ut områden som är lämpliga eller möjliga för eventuell etablering men också att peka ut områden som är olämpliga.

Vindkraftplanen är ett så kallat tematiskt inlägg till kommunens befintliga översiktsplan där vi beskriver hur vi vill att stad och land ska utvecklas, var det kan och bör byggas, var det behövs nya vägar och cykelbanor och vilka områden som bör sparas för rekreation. I planen beskriver vi också vilka kulturhistoriska kvaliteter, naturvärden som man måste ta hänsyn till.

Ibland kan delar av översiktsplanen behöva göras mer detaljerade än andra delar. Då kan man fördjupa den genom att göra ett tematiskt tillägg. Vindkraftplanen är ett sådant tillägg som arbetades fram 2011. Att göra tillägg är ett sätt att hålla översiktsplanen aktuell i väntan på en omarbetning.

Mars 2016
Utifrån vindkraftplanen visade Bergvik Skog intresse för att se över möjligheten att etablera vindkraft i tre områden i Hagfors kommun. De platser som var aktuella var ett bergsområde norr om Gustavsfors, ett område öster om Stor-Ullen och ett område på Vålberget öster om Gumhöjden. Samtliga politiska partier ställde sig positiva till en sådan process. Bergvik skog startade då en förstudie där de samlade in information, gjorde inventeringar och tog kontakt med lokalsamhället och andra intressenter.

23 november 2016
Bergvik Skog bjuder in till ett öppet hus i församlingshemmet i Gustav Adolf.

12 februari 2018
Bergvik Skog bjuder in allmänheten till samråd för att informera, diskutera och svara på frågor kring projektet samt fånga upp synpunkter på innehållet.

Nuläget
Nu pågår en samrådsprocess fram till 31 mars där Hagfors kommun är en av parterna som ska tycka till om bygget. Hagfors kommun har skrivit ett yttrande till Bergvik Skog som blev offentligt igår i samband med kommunstyrelsens sammanträde.

Ta del av Hagfors kommuns yttrande Pdf, 147.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 147.1 kB)

Du som bor eller verkar i kommunen är också en viktig part som kan tycka till om etableringen.

Hur kan jag påverka?
Bergvik Skog ansvarar för samrådet och alla synpunkter kring etableringen ska därför skickas skriftligen till dem senast 31 mars 2018.


Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.