logo

Kommunstyrelsen i korthet 12 mars 2018

Kommunstyrelsen behandlade följande ärenden på sitt sammanträde:

Beslut som ska vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut måndag 26 mars:

Bokslut 2017

För redovisningsåret 2017 visar Hagfors kommun ett positivt resultat på 14,5 miljoner kronor. Hagfors kommuns budget för 2017 var på +10,2 miljoner kronor. Detta innebär en positiv avvikelse från den förväntade budgeten med +4,3 miljoner kronor.

Kommunledningsutskottet visar en negativ avvikelse mot budget med 3,7 miljoner kronor. Barn- och bildningsutskottet visar en negativ avvikelse mot budget med 0,5 miljoner kronor. Samhällsbyggnadsutskottet visar en negativ avvikelse med 2,7 miljoner kronor mot budget. Individ- och omsorgsutskottet visar en positiv avvikelse med 4,8 miljoner kronor. Miljö- och byggnämnden visar en positiv avvikelse med 0,6 miljoner kronor. Valnämnden, överförmyndaren och gemensam hjälpmedelsnämnd redovisar tillsammans ett resultat i nivå med budget.

En ytterligare anledning till det positiva resultatet är att skatteintäkter och generella bidrag också visar en positiv avvikelse mot budget med 7,9 miljoner kronor (inkluderande 5,4 miljoner från 2015 års stöd från regeringen vad gäller flyktingsituationen).

Kommunkoncernen Hagfors redovisar år 2017 ett positivt resultat om 22,6 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att godkänna kommunens bokslut för år 2017.

Förslag till funktionshinderplan

Hagfors kommun antog 2013-05-27 ett åtgärdsprogram för ökad tillgänglighet – Funktionshinderplan i Hagfors kommun. Syftet med åtgärdsprogrammet är att säkerställa delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning grundat på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Funktionshinderplanen har under 2017 följts upp och reviderats och förslag till målsättning för perioden 2018-0101 – 2021-12-31 har utarbetats.

Uppföljningen visar att sju av funktionshinderplanens elva mål har uppfyllts. Övriga fyra mål är delvis uppfyllda. Det föreslås att mål som nu uppfyllt avslutas. Aktiviteterna fortsätter enligt plan vad gäller de mål som ej uppfyllts.

Berörda avdelningar inom kommunen har medverkat vid uppföljning och. Deltagare i Funktionshinderrådet har också haft möjlighet att lämna synpunkter på förslaget före beslut.

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att godkänna reviderad Funktionshinderplan för Hagfors kommun, att gälla under perioden 2018-01-01 – 2021-12-31.

Svar på motion angående ändrade regler för busskort på gymnasiet

En motion inkom i september 2017 där Stellan Andersson (C), Hans Liljas (L) och Roger Brodin (M) föreslår att elever som bor växelvis hos båda sina föräldrar inom Hagfors kommun ska erbjudas busskort om en av bostadsadresserna uppfyller kravet på avstånd till skolan. Detta ska gälla oavsett vilken av adresserna som elever är folkbokförd på.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner motionen.

Beslut tagna under kommunstyrelsens sammanträde

Vindpark Gustav Adolf, Hagfors kommun

Hagfors kommun har nu sammanställt sitt yttrande till Bergvik skog angående projektet Vindpark Gustav Adolf.

Hagfors kommuns allmänna inställning till vindkraft är positiv. Satsningar på alternativa energikällor är nödvändiga om vi tillsammans ska möjliggöra en hållbar framtid. En vindkraftetablering inom kommunen bedöms inte enbart vara en källa till förnybar energi utan bedöms också kunna innebära arbetstillfällen både under byggperioden och sedan vid drift. En vindkraftetablering innebär vägarbeten och kan också medföra att vi får ett förstärkt vägnät.

Naturens kraft, en av Hagfors kommuns styrkor med ett delvis oexploaterat skogslandskap, hög artrikedomen och rik kulturmiljö är en viktig del i Hagfors kommuns identitet, det är därför också viktigt att utbyggnaden av vindkraft sker på ett sådant sätt att inskränkningar i dessa värden görs med försiktighet.

Hagfors kommun är generellt positiv till etableringen men anser att föreslagen etablering frångått de förutsättningar som legat till grund för framtagandet av lämpliga områden i vindkraftplanen. Utifrån de nya förutsättningar som presenteras i samrådunderlaget anser kommunen att det inte är jämförbart med det som presenteras i vindkraftplanen. Hagfors kommun bedömer att det behövs kompletterande utredning för att säkerställa att de utpekade områdena är mest lämpade för etablering av vindkraft utifrån de förutsättningar som presenteras i samrådsunderlaget. Det behöver mer tydligt framgå vilka avvikelser som gjorts mot den gällande vindkraftsplanen samt specificeras vilka konsekvenser det medför.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna föreslaget yttrande avseende Vindpark Gustav Adolf, Hagfors kommun.

Här kan du läsa mer om Vindpark Gustav Adolf och yttrandet.

Införande av resebidrag för eftergymnasiala studier

Resebidraget till eftergymnasiala studier för folkbokförda i Hagfors kommun syftar till att fler medborgare upptäcker hur enkelt det är att bo i kommunen och samtidigt studera på ett högre lärosäte. Förhoppningen är att resebidraget ska ha en positiv påverkan på flera av Hagforsstrategins målsättningar. Förhoppningen är också att resebidraget innebär att fler har möjlighet att bo kvar i vår kommun och att det bidrar till en positiv befolkningsutveckling. Hagfors kommun ska uppmuntra utbildning genom hela livet och meningen med resebidraget är att höja andelen medborgare med eftergymnasial utbildning. En höjd kompetens ger individen fler möjligheter i arbetslivet och det ger Hagfors kommuns arbetsgivare, både offentliga och privata, en starkare kompetensförsörjning.

Får att kunna ansöka om resebidrag ska den studerande vara folkbokförd i Hagfors kommun och studera på heltid. Hagfors kommun ersätter den studerande med högst 50 % av det belopp per månad som Värmlandstrafikens månadskort kostar. I de fall kollektivtrafik inom rimligt tidsintervall inte finns att tillgå gäller samma beloppstak vid användande av egen bil.

Kommunstyrelsen beslutade att införa resebidrag för eftergymnasiala studier från och med höstterminen 2018 till och med vårterminen 2021 enligt förslaget, samt att anta de uppsatta reglerna för resebidrag för eftergymnasiala studier.

Följande ärenden skickas vidare för beslut i kommunfullmäktige 180326:

 • Hantering av tillfälligt stöd från regeringens ändringsbudget 2015
 • Ombudgeteringar till år 2018
 • Fondering avfall
 • Avstämning mot balanskravet
 • Målkortsrapportering 2017

Kommunstyrelsen tog också beslut om följande ärenden:

 • Val av representant och en ersättare till Skogsstyrelsens lokala Sektorsråd.
 • Svar på remiss gällande samverkansavtal mellan kommunerna i Värmland och regionen
 • Upphandling av gemensam e-tjänstplattform
 • Ansökan om bidrag till taltidningen Värmlänningen
 • Avsägelse av uppdrag
 • Fyllnadsval av ordförande och ledamot till samhällsbyggnadsutskottet

Här kan du läsa det justerade protokollet inom kort.       

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.