logo

Beslut om budget för nyproduktion av Råda skola

Under 2017 har nyproduktion av Råda skola planerats och under vintern 2017/2018 har en upphandling genomförts. Den totala budgeten som kommer att krävas för att verkställa beslutet om nyproduktion uppgår till 22,3 miljoner kronor. Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår därför en utökning av 2019 års investeringsbudget med 10,2 miljoner kronor. Skolbygget planeras att starta sommaren 2018 i enlighet med den tidplan som finns sedan tidigare, för att möjliggöra en skolstart i nya lokaler höstterminen 2019.

Våren 2016 fattades beslut om att bygga en ny skola i Råda. Skolan ska bli en F-3 skola som är anpassad för att kunna byggas ut till en F-6 skola om elevunderlaget förändras i framtiden. Inför beslutet genomfördes under 2015 en förkalkylering av kostnader och en budget på 12,1 miljoner anslogs inom ramen för beslut om nyproduktion. Upphandlingen för skolbygget är nu klar. Samhällsbyggnadsavdelningen har konstaterat att kostnaderna för skolbygget blir väsentligt högre än vad som preliminärt beräknades 2015, utifrån de förutsättningar som gällde då.

Varför behövs budgeten utökas?
När vi bygger vill vi säkerställa att den skola vi bygger är redo för framtiden och utgör en bra lärmiljö för våra barn. Den totala ytan som planeras är större än vad som tidigare beräknats. Planlösningen har behövt justeras för att möta de behov som verksamheten har för framtiden, baserat på de senaste prognoserna. Bland annat har kök och matsal planerats och beräknats med större ytor för att kunna ta emot fler elever. För att kunna laga maten på plats i Råda och fortsätta med distributionen till äldreboendet Häggården är det bättre att satsa på ett komplett tillagningskök istället för ett mottagningskök, som först togs in i beräkningen. En annan förändring är att skolan kompletteras med lokaler för elevhälsan som i dags läget saknar lokaler. Det finns även behov av att utöka verksamhetslokalerna med ytterligare grupprum eftersom arbetsmetoderna i verksamheten ser annorlunda ut idag.

Ytterligare en faktor som gör att lokalytan måste anpassas är att förutsättningarna för förskolans verksamhet har förändrats sedan beslutet fattades 2016. När förstudien genomfördes 2015 beräknades det att antalet timmar som barnen befinner sig på förskolan skulle vara oförändrat, samtidigt som antalet barn förväntades minska något på sikt. Därför togs även hänsyn till att flera av skolans verksamheter skulle kunna samverka i lokalerna. Men i nuläget ser det ut som om förskolan behöver sina lokaler under hela dagen. De nyare prognoserna visar att antalet barn glädjande nog är oförändrat, samtidigt ökar antalet timmar som barnen är på förskolan.

Vad händer härnäst?
Beslut ska tas i kommunfullmäktige 23 april om att godkänna den nya budgeten. Det förslag till beslut som ligger är att kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att arbeta in en total budget om 22,3 miljoner kronor för nyproduktion av skolan i Råda. Vidare även att utöka projektbudgeten med 10,2 miljoner kronor i investeringsbudgeten för 2019.

När kan skolan börja byggas?
Bygget planeras att starta under sommaren 2018. Du som är nyfiken på hur Råda skola växer fram kommer att kunna följa projektet via vår hemsida.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.