logo

Kommunstyrelsen i korthet 9 april

Kommunstyrelsen behandlade följande ärenden på sitt sammanträde:

Beslut om återuppbyggnad av scenen i Blinkenbergsparken
2017 brändes scenen i Blinkenbergsparken ner till grunden. Allmänheten har fått komma med synpunkter på hur en ny scen skulle kunna se ut och fungera. Synpunker som lyftes fram var den nya scenen bör ha ett tak som går ut lite över scenytan, ha ett låsbart utrymme för material samt möjlighet att ta sig in från baksidan. En upphandling har sedan gjorts där man tagit hänsyn till de inkomna synpunkterna. För att återuppbygga scenen ansöker nu samhällsbyggnadsavdelningen om 1 000 000 kr under innevarande år. Arbetena bedöms kunna påbörjas under maj månad och förväntas vara helt färdigställda under sommaren.

Inom ramen för den upphandling som gjorts skall en mindre projektering göras innan bygget kan starta. Målsättningen är att den nya scenen ska vara likvärdig den tidigare men med bättre tillgänglighet och att man ska ta hänsyn till de önskemål som kom fram under samråd med allmänheten. Scenen kommer också att vara mer förberedd för modern teknik än vad tidigare scen var. Utrustning som används vid uppträdanden och arrangemang, som exempelvis en ljudanläggning, specialbelysning eller annan teknisk utrustning kommer även fortsättningsvis att vara var och ens ansvar och inget som kommunen tillhandahåller. För att knyta an till parkens historia avser avdelningen återgå till den ursprungliga färgsättningen vit och gul istället för den blå färg som var på scenen som brändes ner.

Samhällsbyggnadsavdelningen har också sett över parkmiljön i sin helhet i syfte att skapa en centrumnära oas och ett trivsamt sammanhängande centrum. En ombyggnation av parkmiljön inklusive möbler och belysningsarbeten förväntas uppgå till 850 000 kronor och föreslås att läggas in i investeringsbudget 2019 som centrumprojekt.

Kommunstyrelsen beslöt att bevilja ansökan om 1 000 000 kronor till en återuppbyggnad av scenen i Blinkenbergsparken. Kommunstyrelsen beslöt även att ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att arbeta in projekt om parkmiljön motsvarande 850 000 kronor i investeringsbudget för 2019.

Medfinansiering av projekt Evenemangsutveckling på Klarälvsbanan
Svenska Rallyt har sökt och blivit beviljade pengar av Region Värmland till projektet ”Evenemangsutveckling på Klarälvsbanan”. Region Värmland har beslutat att bidra med 1 500 000 under förutsättning att övriga kommuner längs Klarälvsbanan också satsar på projektet. En fördelningsnyckel utifrån invånare ger att Hagfors kommuns del av projektet skulle bli 148 000 kronor fördelat på tre år.

Kommunstyrelsen beslöt att medfinansiera projektet ”Evenemangsutveckling på Klarälvsbanan” med 148 000 kronor över en treårsperiod fördelat med 60 000 kronor för år 2018 och 2019, och 28 000 kronor för år 2020. Kostnaden ska tas från utvecklingsenhetens budget för Svenska Rallyt.

Kommunstyrelsen tog också beslut om följande punkter:

 • Budgetuppföljning KS 2018
 • Ekonomisk redovisning investeringsprojekt samhällsbyggnadsavdelningen 2017
 • Förslag till detaljplan för cirkusplatsen Hagfors kommun
 • Ansökan om bidrag – Hagfors motorsällskap
 • Revisionsgranskning avseende försörjningsstöd
 • Beslut – och behörighetsattester
 • Patientsäkerhetsberättelse
 • Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska del 2016-2017
 • Anmälningar
 • Delegeringsbeslut

Beslut som ska vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut måndag 23 april:

Beslut om budget för nyproduktion av Råda skola
2016 togs det beslut om att genomföra en nybyggnation av en F-3 skola, anpassad för att byggas ut till en F-6 skola om elevunderlaget framöver förändras. För projektet anslogs 12,1 miljoner baserat på den preliminärkalkyl som togs fram 2015.

Nybyggnationen har förprojekterats under 2017 och under vintern 2017/2018 har en upphandling genomförts. Inom ramen för upphandlingen inkom två anbud. Det vinnande anbudet hamnade på 15,6 miljoner exklusive markarbeten och är väsentligt lägre än det andra. Inom ramen för upphandlingen har man tagit hänsyn till ändringar som behöver genomföras i planlösning och konstruktion bland annat för att möjliggöra utbyggnad till F-6 i enlighet med beslut. Kök och matsal har beräknats med större ytor för att kunna ta emot fler elever i framtiden. Samhällsbyggnadsavdelningen har också justerat planlösningen till att inkludera egna lokaler för elevhälsan som i dagsläget saknar lokal. Utöver det behöver man även utöka verksamhetslokalerna med flera grupprum eftersom verksamhetens arbetsmetoder och förutsättningarna för förskolan har förändrats sedan beslutet fattades 2016. Vidare föreslås att skolköket även fortsättningsvis skall vara ett tillagningskök. I den ursprungliga förkalkylen hade man räknat på ett mottagningskök.

Den totala budget som krävs för att verkställa beslutet om nyproduktion av skola i Råda uppgår till 22,3 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att arbeta in en total budget om 22,3 miljoner kronor för nyproduktion av skola i Råda. Vidare även att utöka projektbudgeten med 10,2 miljoner kronor i investeringsbudgeten för 2019.

Undantag från C-föreskriften om eldningsförbud i naturreservatet Mana-Örbäcken
I enlighet med föreskrifter, som lyder under miljöbalken om inskränkning i rätten att använda mark- och vattenområden, är det i dagsläget förbjudet att göra upp eld inom naturreservatet Mana-Örbäcken med ett undantag, nämligen engångsgrill. Nu finns ett förslag att man även ska tillåta eldning vid anvisad eldplats. Det nya förslaget har kommit till eftersom reservatet är ett populärt utflyktsmål för allmänhet och skola och förbudet gör det svårare att kunna grilla vid vindskyddet. Att det endast tillåts engångsgrill skulle även kunna öka risken för nedskräpning.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ändra undantaget från föreskriften C 9 om eldningsförbud så att undantaget som tillåter eldning med engångsgrill formuleras om och istället ersätts med följande: ”Föreskrifterna ovan gäller inte: eldning vid anvisad eldplats”.

Även dessa punkter skickas vidare för beslut i kommunfullmäktige:

 • Återrapportering av motioner och medborgarförslag som ej besvarats 2018
 • Återrapportering av ej verkställda beslut KS 2018

Kommunstyrelsen skickade även vidare tre medborgarförslag för beslut i kommunfullmäktige. Du kan klicka på varje rubrik för att läsa kommunstyrelsens svar och förslag till beslut:

Svar på medborgarförslag om gång- och cykelväg från Klarälvsbanan till Hagfors flygplats Pdf, 19.9 kB. (Pdf, 19.9 kB)

Svar på medborgarförslag angående klistermärke på soptunnor ”Släng hundbajs här” Pdf, 69.2 kB. (Pdf, 69.2 kB)

Svar på medborgarförslag om is på löparbana runt A-planen, Hagorsvallen Pdf, 17.9 kB. (Pdf, 17.9 kB)

Samtliga handlingar hittar du under sidan protokoll Länk till annan webbplats. när det är justerat.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.