logo

Kommunstyrelsen i korthet 14 maj

Hagfors Stadhus

Idag har kommunstyrelsen haft sitt sammanträde. Här kan du läsa en sammanfattning av de ärenden som togs upp.

Kommunstyrelsen beslutade om följande ärenden på sitt möte

Organisation och hantering av personuppgifter
Reglerna för personuppgiftshantering kommer att skärpas den 25 maj, bland annat när det gäller samtycke. General data protection regulation, GDPR ersätter gamla personuppgiftslagen, PUL. För att Hagfors kommun ska kunna uppfylla dessa krav på ett rättssäkert och effektivt sätt är det av avgörande betydelse med en tydlig och effektiv organisationsstruktur för arbetet. Organisationsstrukturen klargör de olika rollerna och arbetsuppgifterna.

Kommunstyrelsen beslutade att anta föreslagen organisationsstruktur över hur dataskyddsarbetet tillämpas.

Ansökan om bidrag till väggreparation och till orienteringskarta samt ansökan om ekonomiskt bidrag till orienteringskarta
Två idrottsföreningar har ansökt om bidrag till sina verksamheter. Viking HC behöver renovera fasaden på Valhalls södra sida. IK Vikings orienteringsklubb behöver ta fram en ny karta över ett område i Ekshärad. Kommunstyrelsen beslutade att bevilja dessa ansökningar. I båda fallen krävs det att övrig finansiering för projekten också är löst.

Gymnasieorganisation läsåret 2018/2019
För att Värmlands gemensamma gymnasieantagning ska kunna påbörja antagningarna till kommande läsår måste varje kommun fatta ett beslut om programutbud och antal platser kommande läsår. Tidigare har ett preliminärt beslut tagits och kommunstyrelsen beslutar nu att fastställa gymnasieorganisationen enligt detta beslut.

Kommunstyrelsen tog även beslut om följande ärenden:
Verksamhets- och budgetuppföljning samhällsbyggnadsutskottet
Förordnande av dataskyddsombud
Revidering av delegeringsordning
Beslut om Granskning av förslag till ny detaljplan för kvarteret Cykeln (fastigheterna Cykeln 1 och 2)
Samrådsunderlag - Översyn av regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2021 avseende trafikutveckling 2019-2021
Ansökan om samarbetsavtal Hagfors kommun och Hagfors Motorcykelklubb
Ansökan om hyresbidrag

Kommunstyrelsen skickar vidare följande ärenden för beslut i kommunfullmäktige den 28 maj:

Bostadsförsörjningsprogram Hagfors kommun 2017-2027
Hagfors kommun har ansvar för att planera för bostadsförsörjning och skapa förutsättningar för att alla skall kunna leva i bra bostäder. Denna planering ska ses över varje mandatperiod. I planen ska man beskriva sina insatser, åtgärder och hur man ska nå sina mål vad gäller bostadsförsörjningen. Åtgärder skall gälla för alla invånares behov av bostäder men vissa grupper kan särskilt behöva uppmärksammas som exempelvis äldre, funktionshindrade och ungdomar. Genom bostadsförsörjningsplaneringen kan medborgarna få en bättre överblick över hur den faktiska boendesituationen ser ut i kommunen. Hagfors kommuns bostadsförsörjningsprogram har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av både tjänstemän och politiker och föreslås gälla från och med 2018-06-01.

Kommunfullmäktige har i februari i år beslutat att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att samråda med länsstyrelsen och andra berörda aktörer och ta in synpunkter på vår bostadsförsörjningsplan. Samhällsbyggnadschefen har skickat planen till länsstyrelsen, Region Värmland och våra angränsande kommuner. Endast länsstyrelsen lämnat in synpunker på vår plan. Dessa har kommunen tagit hänsyn till.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till bostadsförsörjningsprogram att gälla från och med 2018-06-01 utan korrigeringar med anledning av de yttranden som inkommit.

Principdiskussion angående vitesnivåer vid försäljning av oexploaterad mark och/eller mark där utveckling av markområdet är väsentlig
I samband med att kommunen överlåter mark upprättas ett exploateringsavtal mellan köparen och Hagfors Kommun. Meningen med ett exploateringsavtalet är att man vill reglera utvecklingen av det område som överlåts och ställa krav på att en exploatering eller en åtgärd sker inom en viss tid. Sker inte exploateringen/åtgärderna inom denna tidsram ska ett vite utgå. Idagsläget uppgår vitesnivån till 10 kr/kvm och har sin grund i markpriserna för industrimark. 10 kr/kvm är ett väldigt lågt belopp särskilt vid avyttring av små arealer. Det kan därför vara en god idé att vi inför tecknandet av exploateringsavtal gör en analys över vad som kan vara ett rimligt marknadsvärde inom det aktuella området, och använda detta som underlag för beslut om vitesnivåer då överlåtande sker med krav på exploatering.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att exploateringsavtal som upprättas i samband med försäljning av fastigheter, där det finns krav på utveckling, ska innehålla en vitesklausul med ett vite som kan bedömas som marknadsmässigt, utifrån aktuella marknadsvärden på likvärdig mark inom det aktuella området.

Försäljning av Råda rastplats, del av Råda 1:6
2015-09-28 beslutade kommunfullmäktige att ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att annonsera ut och försälja Råda rastplats. Under slutet av 2016 genomfördes en anbudsprocess och tre anbud inkom. Det vinnande anbudet lämnades in av Guy Wilson och Hamaeid Benaoun. Under 2017 har kommunen och anbudsgivaren fört en diskussion om olika typer av anpassningar för verksamhetens utveckling. I enlighet med det beslut som fattades 2015-09-28 § 62 samt det anbud som Guy Wilsson och Hamaeid Benaoun lämnat, har nu ett köpekontrakt satts upp. Köpekontraktet innebär att servicebyggnaden med ett tillhörande markområde om ca 1350 kvm säljs till summa på 10 000 kronor med tillträde 2018-08-01. Samtliga kostnader förenade med köpet skall bekostas av köparen. För att möjliggöra drift av rastplatsen under sommaren 2018 har ett hyresavtal upprättats att gälla från och med 1 maj 2018.

Ett separat exploateringsavtal bör lämpligen upprättas i enlighet med de rutiner som i övrigt tillämpas vid överlåtelser av mark.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna köpekontrakt avseende överlåtelse av del av Hagfors Råda 1:6, ”Råda rastplats” mot en summa på 10 000 kronor till Guy Wilson och Hamaeid Benaoun. Kommunstyrelsen föreslår även att kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadschef i uppdrag att upprätta och ingå exploateringsavtal med villkor om att utveckling skall ske inom två år från det att avtal tecknats i annat fall skall vite utgå med 10 kr per förvärvad kvm enligt köpekontraktet.

Följande ärenden skickas också till kommunfullmäktige:

  • Partistöd 2018
  • Avgifter för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Här kan du läsa om de medborgarförslag som kommer tas upp i kommunfullmäktige 28 maj:

Svar på medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor Pdf, 24.8 kB. (Pdf, 24.8 kB)

Svar på medborgarförslag om cykelpark Pdf, 25.7 kB. (Pdf, 25.7 kB)

Svar på medborgarförslag om anläggande av större parkering samt avlämnings/hämtningsyta vid Kyrkhedens skola Pdf, 24.7 kB. (Pdf, 24.7 kB)

Svar på medborgarförslag om skylt Välkommen till Hagforsvallen Pdf, 23.4 kB. (Pdf, 23.4 kB)

Svar på medborgarförslag angående begagnade fotbollsmål i Råda Pdf, 23.3 kB. (Pdf, 23.3 kB)

Samtliga handlingar hittar du under sidan protokoll Länk till annan webbplats. när det är justerat.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.