logo

Kommunstyrelsen i korthet 11 juni

Kommunstyrelsen behandlade följande ärenden på sammanträdet

Driftbudget 2019 och plan 2020-2021
Förslag till driftsbudget för år 2019 samt plan för åren 2020 och 2021 innebär ett budgeterat resultat för 2019 med 7 260 000 kr, år 2020 med -10 004 000 kr samt 2021 med -27 988 000 kr.

Budgetkommitén föreslog ändringar vilket kommunstyrelsen ställer sig bakom.
Utöver det ger kommunstyrelsen utredningsuppdrag till kommunchef inför den fortsatta budgetprocessen:

 • Bilda ett gemensamt utskott av kommunledningsutskott och samhällsbyggnadsutskott.
 • Se över styrningen på lednings- och verksamhetsnivå.
 • Utred behov av den extra biståndsbedömaren mot särskilda boenden.
 • Avveckla planeringsfunktionen på planeringsenheten för särskilda boenden.

Utredningsuppdragen ska vara klara senast till kommunstyrelsens sammanträde 17 september 2018.

Investeringsbudget 2019 och plan för 2020-2021
Förslag till investeringsbudget för år 2019 samt plan för åren 2020 och 2021 innebärande investeringar om år 2019 med 85 365 000 kr, 2020 med 102 794 000 kr samt 2021 med 30 700 000 kr. I samband med investeringsbudget ska också internräntenivå fastställas. SKL rekommenderar nivån 1,50 % för år 2019.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar investeringsbudget för 2019 och plan för 2020-2021 enligt kommunstyrelsens förslag på ändringar, samt att fastställa internräntan för 2019 till 1,50%.

Utdebitering 2019
I den planerade förändringen av huvudman för kollektivtrafiken, som innebär att ny huvudman ska från 2019-01-01 vara landstinget, finns förslag till skatteväxling mellan Värmlands kommuner och landstinget. Skatteväxlingen innebär en ökning av landstingsskatten med 48 öre samt en motsvarande minskning av den kommunala utdebiteringen med 48 öre. Ny kommunal skattesats för Hagfors kommun skulle därmed bli 22 kronor och 2 öre.

Förslag om att tillfälligt flytta mellanstadiet från Sunnemo skola till Älvstranden Bildningscentrum
Kommunstyrelsen beslutade att årskurs 4-6 vid Sunnemo skola ska fortsättningsvis lokaliseras till Sunnemo skola. Skolledningen ges i uppdrag att utreda lokalfrågan för förskolan och skolan på plats i Sunnemo och detta ska ske i dialog med föräldraföreningen på Sunnemo skola. Förslag till lokallösning och uppgifter om eventuella tillkommande kostnader för detta ska presenteras vid nästkommande sammanträde.

Inriktningsbeslut om samverkan för kooperativa lägenheter i Hagfors tätort
Kommunstyrelsen beslutade att ställa sig positiva till en samverkan för att möjliggöra för nyproduktion av lägenheter inom tätorten. Hagfors kommun ska tillsammans med Hagfors Seniorhusförening verka för att nyproduktion av lägenheter i linje med de behov som pekats ut i bostadsförsörjningsprogrammet kan göras möjliga. Kommunstyrelsen beslutade också att ställa sig positiva till att fatta beslut om kommunal borgen i syfte att möjliggöra en exploatering av bostäder för seniorer under förutsättning att lägenheterna produceras som kooperativa hyresrätter och att Hagfors kommun bjuds in som aktiv samrådspart under hela processen.

Förslag till nya riktlinjer för skolskjuts
De tidigare riktlinjerna för skolskjuts var från 2009 och nu har en arbetsgrupp under läsåret tagit fram förslag till nya riktlinjer. Detta gäller skolskjuts inom grundskolan. Sedan 2009 har nya förbättrade cykel- och gångvägar tillkommit inom Hagfors tätort. Med dessa nya förutsättningar bedöms att endast elever i F-3 inom vissa bostadsområden i Hagfors tätort har rätt till skolskjuts. Vissa förändringar har även skett gällande undantag kopplade till trafikförhållanden, där väg 240 samt bostadsområdet Geijersholm tillkommit.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förslaget om nya riktlinjer för skolskjuts. 

Processavloppsvatten från Värmlandsmetanol AB
Värmlands Metanol AB har i en skrivelse 2018-04-26 bett att få diskutera möjligheten att avleda spillvatten till kommunens reningsverk för den framtida verksamheten.

Kommunstyrelsen beslutar att upphäva kommunstyrelsens tidigare beslut 2016-03-14, § 38 om att neka Värmlands Metanol AB att avleda spillvatten till det kommunala reningsverket och beslutar att ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att arbeta vidare med frågan i syfte att möjliggöra ett mottagande av processvatten. Kommunstyrelsen ger med detta samhällsbyggnadschef rätt att upprätta och ingå erforderliga avtal och överenskommelser som krävs för att verkställa ett mottagande av processvatten från Värmlandsmetanol AB.

Medborgardialog om Folkets park, Hagfors
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige tar beslutet att genomföra medborgardialog hösten 2018 om Folkets park i Hagfors samt att utse en parlamentarisk grupp om 8 personer att driva dialogen med stöd av administrativa enheten och utvecklingsenheten.

Kommunstyrelsen tog också ställning till följande punkter

 • Upphandling av dokument- och ärendehanteringssystem - Drift- och servicenämnden
 • Redovisning av investeringsprojekt samhällsbyggnadsavdelningen januari-april 2018
 • Beslut om utredning av kommunal samverkan för vatten, avlopp och avfallsverksamheterna inom SuToHaMu
 • Beslut om inackorderingsbidrag för elever på NIU- utbildningen på idrottsgymnasiet i Karlskoga, Möckelngymnasiet
 • Besluts- och behörighetsattester inom barn- och bildningsutskottets verksamhetsområde
 • Nya timplaner läsåret 2018-2019
 • Risk- och sårbarhetsanalys
 • Ansökan om bidrag till renovering
 • Beslut om bidrag till lokalhållande föreningar
 • Ansökan om bevarandebidrag 2018
 • Svar till kommunrevisorerna avseende samverkan kring missbruk
 • Anmälningar
 • Delegeringsbeslut
 • Målkortrapportering 2018

Samtliga ärenden och handlingar hittar du under sidan protokoll Länk till annan webbplats. när det är justerat.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.