Hjälptjänster

logo

Hur ser läget ut i Hagfors kommun just nu?

Här har vi samlat information som är bra att veta kring nuläget

Uppdaterad 31 juli: Information about the situation with fires and Updated 31st of July: drought in Hagfors municipality in swedish and english

översiktsbild på brandområdet vid Hornnäs

Många frågar hur läget ser ut i Hagfors kommun vad gäller bränder och torka. Därför har vi samlat information om nuläget, hur du kan hjälpa till att minska risken för brand och hur du håller dig uppdaterad om det börjar brinna.

skogsbränder i Värmland som är under kontroll
30 juli bröt flera skogsbränder ut i Värmland. Se karta över aktuella bränder i Sverigelänk till annan webbplats.

Branden i Hornnäs, Ekshärad
Räddningstjänsten arbetar fortfarande med branden i Hornnäs som bröt ut i början av juli. Ett efterarbete som tar lång tid.

Det brinner forftarande på brandområdet och kommer att göra tills vi får större mängder med regn. Branden är kontrollerad och det finns ingen spridningsrisk. 3-4 gånger per dag flyger brandflyget över brandområdet för att säkerställa att inga större bränder har blossat upp i ytterkanterna och efter behov får räddningstjänsten även släcka av med vatten där eld blossar upp. Brandrisken är fortfarande hög och därför är det också förbjudet för allmänheten att vistas på området.

Hornnäsbranden är den största i vår kommun sedan den berömda branden i Gustava på 1940-talet.

Totalt eldningsförbud
Eftersom det är extremt torrt i skog och mark kan läget förändras snabbt. Därför råder totalt eldningsförbud i hela Värmland och det är väldigt viktigt att du tar det totala eldningsförbudet på största allvar för att minska risken för brand.

Det innebär att det inte är tillåtet att
* använda engångsgrill
* använda stormkök
* göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)
* elda och grilla utomhus på campingplatser

Var extra försiktig med att inte fimpa cigaretter på marken och när du parkerar ditt fordon, katalysatorn kan antända underlaget.

Här kan du ta del av vanliga frågor och svar

Den som missbrukar eldningsförbudet riskerar straff.

Bevattningsförbud i Hagfors kommun
Trycket på vattenverket är mycket stort just nu vilket innebär att det går ut mer vatten än vad vi hinner producera. Bevattningsförbudet innebär att det inte är tillåtet att vattna i trädgården med slang, tvätta bilen eller fylla pooler. Förbudet gäller tills vidare, och vi uppdaterar när förbudet hävs.

Håll dig uppdaterad om vart det brinner
Om vi har en större skogsbrand i vår kommun kan du hitta information på hagfors.se och på Hagfors kommuns Facebooksida. Där rapporterar vi om händelseförloppet kontinuerligt för att du alltid ska ha tillgång till den senaste informationen. Du kan översätta texten till flera språk via dator med vår translate-knapp.

Karta över aktuella bränder i Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länkar till rikstäckande nyheter
krisinformation.se länk till annan webbplatsin english)
länk till annan webbplats
Radio sweden (in english)
länk till annan webbplats
Länsstyrelsen Värmland
länk till annan webbplats
svt.selänk till annan webbplats

__________

English

We get a lot of questions about what the situation looks like in Hagfors municipality regarding fires and drought. Therefore, we have gathered information about the current situation, how to help reduce the risk of fire and how to stay up to date if it starts to burn.

Fires in Värmland County under control
30th of July several fires started in Värmland County. See map of current fires in Sweden here.

The fire in Hornnäs, Ekshärad
Our firefighter departement is currently working with the fire in Hornnäs, Ekshärad that erupted in the beginning of July.

It is still burning in the area and will continue until we get rain for a long time, but the fire is under control and there is no risk of the fire spreading. Planes fly over the fire area on 3-4 times a day to ensure that no fires have flared up and, if necessary, our staff extinguish with water where it flares up. It is still a high risk of fire in the area, therefore it is also forbidden for the public to stay in the area.

Hornnäsbranden is the largest in our municipality since the 1940s.

General Fire ban
Because it is extremely dry in woodland and soil, the situation can change rapidly. Therefore, there is a general fire ban in all of Värmland and it is very important that you follow the restrictions to reduce the risk of fire.

This means that it is not allowed to
* use disposable grill
* use the kettle
* make a fire or barbecue directly on the ground (even with stone rocks and at fixed barbecue areas)
* cook and grill outdoors at campsites

Be extra careful not to fumble cigarettes on the ground and when you park your vehicle, the catalyst can ignite the substrate. Here you can find common questions and answers Anyone who abuses the firefighting is at risk of punishment.

Anyone who abuses the general fire ban is risking penalty.

Irrigation ban in Hagfors municipality
The pressure on getting water is very high at the moment, which means that we can't produce enough water. The irrigation ban means that it is not allowed to water in the garden with a hose, wash the car or fill pools. The ban is valid until further notice, and we will update when the ban is lifted.

Stay up to date on where it's burning
If we have a larger forest fire in our municipality, you can find information on hagfors.se and on Hagfors kommuns Facebook page. There we report continuously so you can always access the latest information. You can translate the text on our webpage into multiple languages ​​via computer with our translate button.

Map over current fires in Swedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Links to nationwide news
krisinformation.se länk till annan webbplats(english)
länk till annan webbplats
Radio sweden (english)
länk till annan webbplats
Länsstyrelsen Värmland (for Värmland County)
länk till annan webbplats
svt.selänk till annan webbplats


Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se